Úradná tabuľa - Zmluvy

 1. 2018 Zmluva č.38266 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 2. 2018 Zmluva č.38265 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
 3. 2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
 4. 2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
 5. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2018 o nájme obecného pozemku
 6. 2018 Dodatok č.01 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb
 7. 2018 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 8. 2018 Zámenná zmluva / obec-cirkev
 9. 2018 Zmluva č.1/2018 o nájme obecného pozemku
 10. 2018 Dodatok č.3 k Zmluve č.3/2011
 11. 2018 Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
 12. 2018 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 08.04.2016
 13. 2018 Dohoda č.4/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / RZ pri ZŠ
 14. 2018 Kúpna zmluva
 15. 2018 Dohoda č.7/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / Poľovnícky spolok
 16. 2018 Dohoda č.6/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / Bibiana Snováková
 17. 2018 Dohoda č.5/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / Mária a Zuzana Remeňové
 18. 2018 Dohoda č.3/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / Rodinné centrum Motýlik
 19. 2018 Dohoda č.2/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / Klub vojakov v zálohe
 20. 2018 Dohoda č.1/2018 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu obce Hruštín na rok 2018 / OŠK Hruštín
 21. 2018 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/04
 22. 2018 Zmluva č.1/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
 23. 2018 Zmluva o dielo č.10-16 Dodatok č.1
 24. 2018 Zmluva č.2/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
 25. 2017 Dodatok č.2 k zmluve č.51/2015/PS / Zberný dvor
 26. 2017 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.4/2015 / BIOMASA
 27. 2017 Zmluva č.27/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely / PD Hruštín
 28. 2017 Zmluva o prevzatí záväzku
 29. 2017 Zmluva o prevzatí záväzku
 30. Dodatok č.1 k zmluve č.51/2015/PS / Zberný dvor
 31. 2017 Zmluva č.334/2017 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 32. 2017 Dodatok č.1 k zmluve číslo 01/2017/LB
 33. Zmluva o dielo č.17005 / ÚPN obce Hruštín
 34. 2017 Mandátna zmluva č.6217 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
 35. 2017 Zmluva č.3/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 / CVČ Cirkevná spojená škola
 36. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.2017/1 / Zberný dvor
 37. 2017 Dohoda č.17/21/010/2 / ÚPSVR
 38. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 39. 2017 Zmluva o určení platcu faktúr č.272 A 2017 / OVS
 40. 2017 Zmluva číslo 2132017 / OVS
 41. 2017 Zmluva číslo 2732017 / OVS
 42. 2017 Zmluva číslo 2112017 / OVS
 43. 2017 Zmluva číslo 2122017 / OVS
 44. 2017 Zmluva číslo 2892017 / OVS
 45. 2017 Zmluva o dielo č.01/10/2017 / sanácia zosuv Kutina
 46. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 47. 2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov / SZUŠ Jánoš
 48. 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / AT-AUDIT s.r.o
 49. 2017 Dohoda o spolupráci / SSE
 50. 2017 Zmluva o výpôžičke podperných bodov / SSE
 51. 2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 / Posilovňa
 52. 2017 Nájomná zmluva / Byt Vańovka
 53. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.17VII / Zberný dvor
 54. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie / Mediatel
 55. 2017 Zmluva č.2/2017 o prenájme nebytových priestorov / Trojáková
 56. 2017 Zmluva č.1/2017 o postúpení investičných práv apovinností / OVS
 57. 2017 Inominátna zmluva č.1/2017 / OVS
 58. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Vaňovka
 59. 2017 Zmluva č.1/2017 o prenájme nebytových priestorov / Lekáreň
 60. 2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii / Cesta Zábava
 61. 2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku / Zberný dvor
 62. 2017 Zmluva o dielo / Kamerový systém
 63. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.09/2016
 64. 2017 Zmluva č. 37216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 65. 2017 Zmluva č. 37215 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 66. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Zberný dvor
 67. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / O2
 68. 2017 Kúpna zmluva
 69. 2017 Zmluva o dielo č.51/2015/PS / Zberný dvor
 70. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.058 2017 / Zberný dvor
 71. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Dom smútku
 72. 2017 Zmluva o dielo č.04/2017 / IBV Kutina - dielnice, úprava MK
 73. 2077 Zmluva č.5/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu / Kamerový systém
 74. 2017 Dohoda 6/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / B.Snováková
 75. 2017 Zmluva o vytvorení webstránky / WEBEX
 76. 2017 Dodatok k zmluve o výpožičke s MVSR
 77. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb / Digitálne mapy
 78. 2017 Kúpna zmluva / Krivačkovci
 79. 2017 Dohoda 3/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RC Motýlik
 80. 2017 Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS / LB prevencia
 81. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb / IBV Hruštín
 82. 2017 Dohoda 5/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / M. a Z. Remeňové
 83. 2017 Dohoda 4/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RZ pri ZŠ
 84. 2017 Dohoda 2/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / ZOTŠ
 85. 2017 Dohoda 1/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / OŠK Hruštín
 86. 2017 Dodatok č.1 k Dohode č. 20/§52/2016/ŠR / UPSVaR
 87. 2017 Dohoda č.17/21/012/5 / UPSVaR
 88. 2017 Kúpna zmluva
 89. 2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC111-2016-10/04 / Zberný dvor
 90. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 91. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / Orange
 92. 2017 Zmluva o združenej dodávke energie / SSE
 93. 2017 Zmluva o dielo / Projektový zámer
 94. 2016 Zmluva o grantovom účte
 95. 2016 Dodatok č.2 k Delimitačnému protokolu / MŠ
 96. 2017 Zmluva č.2/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ MAJÁK
 97. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČMAJÁK
 98. 2017 Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ DK
 99. 2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Telekom
 100. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČ DK
 101. 2016 Zmluva o dielo č.10-16 o výkone stavebného dozoru investora
 102. 2016 Dodatok k zmluve / Telekom
 103. 2016 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 104. 2016 Dohoda číslo 20/§ 52/2016/ŠR / ÚPSVaR
 105. 2016 Zmluva o zverení majetku do správa / MŠ Hruštín
 106. 2016 Dohoda č.16/21/010/6 / ÚPSVaR
 107. 2016 Zmluva o nájme / SZUŠ Jánoš
 108. 2016 Zmluva o budúcej zmluve
 109. 2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 110. 2016 Dodatok ku kúpnej zmluve
 111. 2016 Zmluva o spoločnom financovaní / OVS asfaltovanie
 112. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení / DCOM
 113. 2016 Zmluva o dielo č.10/2016 / IBV Pod Uhliskom - MK
 114. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / DSI DATA
 115. 2016 Dohoda o poskytnutí príspevku / Lesy SR
 116. 2016 Dodatok č.2 k zmluve č.20061220/5540 / DSI DATA
 117. 2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
 118. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / BITUNOVA cesta Zábava
 119. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / MARO ihrisko
 120. 2016 Kúpna zmluva MK Zamost
 121. 2016 Darovacia zmluva / Jednota
 122. 2016 Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
 123. 2016 Zmluva o dielo č.01/07/2016 / Chodník pre peších
 124. 2016 Zmluva o dielo 6/7/2016 / Úprava MK v obci Hruštín
 125. 2016 Zmluva o dielo / Zateplenie fasády MŠ
 126. 2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 127. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie / ZASK
 128. 2016 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
 129. 2016 Zámenná zmluva / Hutira
 130. 2016 Kúpna zmluva / Hutira
 131. 2016 Zmluva o dielo č.O/228/2016 / METAL SERVIS Recycling
 132. 2016 Mandátna zmluva / Zberný dvor
 133. 2016 Zmluva o úhrade nájomného / PS
 134. 2016 Dohoda číslo 9/§52/2016/NP / ÚPSVR
 135. 2016 Zmluva ZSV1203201502 / ENVI - PAK
 136. 2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona / SLOVGRAM
 137. 2016 Zmluva o zabezpečení služieb č.18/2016 / Odpady
 138. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.319/2010 o nájme nebytových priestorov / Sl.pošta
 139. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 140. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 141. 2016 Dohoda 6/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / Remeňové
 142. 2016 Zmluva o dielo č.03-16 / projektová príprava stavby
 143. 2016 Zmluva č. 26042 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 144. 2016 Zmluva č. 26043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 145. 2016 Dohoda 4/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RC Motýlik
 146. 2016 Dodatok č. 1 k dohode č.28/2015/§54 -ŠnZ - ŠR / vytvorenie pracovného miesta
 147. 2016 Dohoda 5/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RZ pri ZŠ Hruštín
 148. 2016 Dohoda 3/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / PS Hruštín
 149. 2016 Dohoda 2/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / ZOTŠ Hruštín
 150. 2016 Dohoda 1/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / OŠK Hruštín
 151. 2016 Dodatok číslo 01/§ 52/2016 k Dohode č.31/§52/2015/ŠR / aktivačná činnosť
 152. 2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb / ORANGE
 153. 2016 Zmluva č.21/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ pri ZŠ Janka Matúška
 154. 2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 155. 2016 Darovacia zmluva / TATRA CAS 32 T 148
 156. 2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 157. 2015 Zmluva o dielo č.281215 / svetelnotechnické meranie VO Vaňovka
 158. 2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 159. 2015 Dohoda číslo 112/§51/2015 / absolventská prax
 160. 2015 Zmluva č.3/2015 / CVČ
 161. 2015 Zmluva o dielo rekonštrukcia VO Vaňovka
 162. 2015 Dohoda č.15/21/010/32 / o pomoci v hmotnej núdzi
 163. 2015 Dohoda číslo 31/§52/2015/ŠR / menšie obecné služby
 164. 2015 Dohoda číslo 28/2015/§54 - ŠnZ - ŠR / vytvorenie prac.miesta
 165. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 166. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 167. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Lightech
 168. 2015 Zmluva o službách - repasácia has.striekačky
 169. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-3/2006 Biomasa
 170. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-2/2006 Biomasa
 171. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-1/2006 Biomasa
 172. 2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.4/2015 Biomasa
 173. 2015 Zmluva č. 3492015 OVS
 174. 2015 Vykonávacia zmluva Brantner Fatra s.r.o
 175. 2015 Zmluva o dielo Lightech
 176. 2015 Zmluva o dielo - MŠ Hruštín zateplenie
 177. 2015 Hromadná licenčná zmluva
 178. 2015 Dohoda o umiestnení kompostérov
 179. 2015 Zmluva o reklame
 180. 2015 Zmluva o službách č.2015/6-4
 181. 2015 Zmluva o dielo
 182. 2015 Darovacia zmluva
 183. 2015 Dohoda o poskytovaní údajov
 184. 2015 Zmluva o dielo
 185. 2015Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
 186. 2015 Zmluva o výpôžičke
 187. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 188. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 189. 2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 190. 2015 Kúpna zmluva
 191. 2015 Zmluva č.1/2015 o nájme obecného pozemku
 192. 2015 Dohoda o skončení nájmu obecného pozemku
 193. 2015 Zmluva č.5/2015 o prenájme nebytových priestorov v obecnej budove
 194. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 195. 2015 Zmluva č.4/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 196. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 197. 2015 Zmluva č.3/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 198. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 199. 2015 Zmluva č.2/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 200. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 201. 2015 Nájomná zmluva VO
 202. 2015 Dohoda č. 17/§52/2015/ŠR
 203. 2015 Dodatok ku Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 204. 2015 Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 205. 2015 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2015
 206. 2015 Doda č.AC/15/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
 207. 2015 Dodatok č.1 k dohode AC12/2015/4
 208. 2015 DOHODA číslo: 14/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť' formou menších obecných služieb pre obec
 209. 2015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
 210. 2015 Dodatok č.1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce
 211. 2015 Zmluva o uverejnení inzercie
 212. 2015 Dohoda č.13/2015/§54-VZ
 213. 2015 Dohoda AC12/2015/4
 214. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 215. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 216. 2015 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 217. 2015 Darovacia zmluva
 218. 2015 Doihoda o skončení nájmu
 219. 2015 Rámcová kúpna zmluva
 220. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 221. 2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 222. 2015 Zmluva č.1/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 223. 2015 Darovacia zmluva Jednota
 224. 2015 Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 225. 2015 Dodatok č.1 k dohode číslo 82/§51/2014
 226. 2015 Dodatok č.12 k zmluve č.3/2006
 227. 2015 Zmluva o paskytnutí grantu č.09/2014 Allianz
 228. 2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
 229. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
 230. 2014 Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce Hruštín
 231. 2014 Zmluva č.458/2014 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 232. 2014 Dodatok č.3 k Dohode č.3/213 o poskytnutí príspevku
 233. 2014 Dohoda číslo:21/§52/2014/ŠR - na vykonávanie aktivačnej činnosti
 234. 2014 Mandátna zmluva
 235. 2014 Kúpna zmluva Hutira
 236. 2014 Dodatok č.1 k Dohode o partnerstve
 237. 2014 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2014
 238. 2014 Dodatok č.3 k dohode menšie obecné služby
 239. 2014 Darovacia zmluva Dni obce
 240. 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
 241. 2014 Rámcová zmluva o ukladaní zeminy
 242. 2014 Zmluva č.AC/15/2014
 243. 2014 Zmluva o finančnom dare
 244. 2014 Kúpna zmluva
 245. 2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 246. 2014 Zmluva o poskytovaní služieb
 247. 2014 Dodatok č.2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 248. 2014 Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1027/2013
 249. 2014 Darovacia zmluva
 250. 2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
 251. 2014 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 252. 2014 Dohoda č.1/2014
 253. 2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 254. 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 255. 2014 Kúpna zmluva
 256. 2014 Darovacia zmluva
 257. 2014 Darovacia zmluva
 258. 2014 Darovacia zmluva
 259. 2014 Darovacia zmluva
 260. 2014 Dohoda č.6/2014
 261. 2014 Darovacia zmluva - Jednota
 262. 2014 Dohoda č.8/2014
 263. 2014 Kúpna zmluva
 264. 2014 Kúpna zmluva
 265. 2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 266. 2013 Zmluva o dielo č.09/12/2013 / infobody a infotabule
 267. 2013 Zmluva č.2/2013 o nájme nebytových priestorov
 268. 2013 Dodatok č.11 k zmluve č.3/2006
 269. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
 270. 2013 DOHODA číslo 185/§51/2013
 271. 2013 ZMLUVA O DIELO č.8313
 272. 2013 MANDÁTNA ZMLUVA č. 5913
 273. 2013 Dohodač.3/2013 o poskytnutí príspevku
 274. 2013 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovani služieb č. 8/20110415
 275. 2013 Darovacia zmluva
 276. 2013 Darovacia zmluva
 277. 2013 Darovacia zmluva
 278. 2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo / ELEKO
 279. 2013 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 18.03.2013
 280. 2013 Darovacia zmluva
 281. 2013 Darovacia zmluva
 282. 2013 Darovacia zmluva
 283. 2013 Darovacia zmluva
 284. 2013 Darovacia zmluva
 285. 2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov
 286. 2013 Darovacia zmluva
 287. 2013 Darovacia zmluva
 288. 2013 Darovacia zmluva
 289. 2013 Darovacia zmluva
 290. 2013 Darovacia zmluva
 291. 2013 Darovacia zmluva
 292. 2013 Darovacia zmluva
 293. 2013 Zmluva o kúpe zaknihovaných cenných papierov / LVS
 294. 2013 Zmluva o dielo / ELEKO
 295. 2013 Dodatok č.4 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 23.8.2005
 296. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém/ MV
 297. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie / ŽSK
 298. 2013 Zmluva o zverení majetku do správy / MŠ Hruštín
 299. 2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 300. 2013 Dohoda č.1 o poskytnutí príspevku / CVČ MAJÁK
 301. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete / SSE
 302. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 303. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 304. 2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 305. 2013 Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2011 / RC Motýlik
 306. 2013 Dodatok k dohode č.7/2010 / Śeliga
 307. 2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 308. 2013 Zmluva č.105/2013 o poskytovaní súborov / Správa katastra
 309. 2012 Kúpno-predajná zmluva / Škoda Octavia
 310. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 311. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 312. 2013 Zmluva č.1/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov / MAGNUM
 313. 2013 Dohoda č.5/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / RCM
 314. 2013 Dohoda č.2/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / ZOTŠ
 315. 2012 Zmluva o zverejnení majetku do správy ZŠ Hruštín
 316. 2012 Dodatok č.2/2012 k Delimitačnému protokolu Obec - ZŠ
 317. 2012 Dodatok č.10 k zmluve č.3/2006
 318. 2012 Dodatok č.1 k zmluve č.85945 08U01
 319. 2012 Kúpna zmluva o dodaní motorového vozidla z. ŠKODA č.1/2012
 320. 2012 Dodatok č.1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č.ROP 79337-2011
 321. 2012 Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.ROP 79337-2011 uzavretej 10.11.2011
 322. 2012 Licenčná zmluva MADE,sro
 323. 2012 Dodatok č.3 k zmluve o nájme uzatvorenej 23.8.2005
 324. 2012 Zmluva č.13/2012 o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra
 325. 2012 Zmluva o dielo č.1/HR/2012
 326. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 327. 2012 Kúpna zmluva
 328. 2012 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
 329. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
 330. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 331. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
 332. 2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby
 333. 2012 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 334. 2012 Zmluva o dielo
 335. 2012 Zmluva o vykonanej práci
 336. 2012 Zmluva o reklame
 337. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2011
 338. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2011
 339. 2012 Kúpna zmluva
 340. 2012 Kúpna zmluva
 341. 2012 Darovacia zmluva
 342. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.4/2012
 343. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.3/2012
 344. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.2/2012
 345. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.1/2012
 346. 2012 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
 347. 2012 Zmluva o poskytovaní technickej služby
 348. 2012 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 012010
 349. 2012 Licenčná zmluva
 350. 2012 Zmluva o spolupráci

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: