Úradná tabuľa - Zmluvy

 1. 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / AT-AUDIT s.r.o
 2. 2017 Dohoda o spolupráci / SSE
 3. 2017 Zmluva o výpôžičke podperných bodov / SSE
 4. 2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 / Posilovňa
 5. 2017 Nájomná zmluva / Byt Vańovka
 6. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.2017/1 / Zberný dvor
 7. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.17VII / Zberný dvor
 8. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie / Mediatel
 9. 2017 Zmluva č.2/2017 o prenájme nebytových priestorov / Trojáková
 10. 2017 Zmluva č.1/2017 o postúpení investičných práv apovinností / OVS
 11. 2017 Inominátna zmluva č.1/2017 / OVS
 12. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Vaňovka
 13. 2017 Zmluva č.1/2017 o prenájme nebytových priestorov / Lekáreň
 14. 2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii / Cesta Zábava
 15. 2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku / Zberný dvor
 16. 2017 Zmluva o dielo / Kamerový systém
 17. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.09/2016
 18. 2017 Zmluva č. 37216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 19. 2017 Zmluva č. 37215 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 20. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Zberný dvor
 21. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / O2
 22. 2017 Kúpna zmluva
 23. 2017 Zmluva o dielo č.51/2015/PS / Zberný dvor
 24. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.058 2017 / Zberný dvor
 25. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Dom smútku
 26. 2017 Zmluva o dielo č.04/2017 / IBV Kutina - dielnice, úprava MK
 27. 2077 Zmluva č.5/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu / Kamerový systém
 28. 2017 Dohoda 6/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / B.Snováková
 29. 2017 Zmluva o vytvorení webstránky / WEBEX
 30. 2017 Dodatok k zmluve o výpožičke s MVSR
 31. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb / Digitálne mapy
 32. 2017 Kúpna zmluva / Krivačkovci
 33. 2017 Dohoda 3/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RC Motýlik
 34. 2017 Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS / LB prevencia
 35. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb / IBV Hruštín
 36. 2017 Dohoda 5/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / M. a Z. Remeňové
 37. 2017 Dohoda 4/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RZ pri ZŠ
 38. 2017 Dohoda 2/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / ZOTŠ
 39. 2017 Dohoda 1/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / OŠK Hruštín
 40. 2017 Dodatok č.1 k Dohode č. 20/§52/2016/ŠR / UPSVaR
 41. 2017 Dohoda č.17/21/012/5 / UPSVaR
 42. 2017 Kúpna zmluva
 43. 2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC111-2016-10/04 / Zberný dvor
 44. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 45. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / Orange
 46. 2017 Zmluva o združenej dodávke energie / SSE
 47. 2017 Zmluva o dielo / Projektový zámer
 48. 2016 Zmluva o grantovom účte
 49. 2016 Dodatok č.2 k Delimitačnému protokolu / MŠ
 50. 2017 Zmluva č.2/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ MAJÁK
 51. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČMAJÁK
 52. 2017 Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ DK
 53. 2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Telekom
 54. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČ DK
 55. 2016 Zmluva o dielo č.10-16 o výkone stavebného dozoru investora
 56. 2016 Dodatok k zmluve / Telekom
 57. 2016 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 58. 2016 Dohoda číslo 20/§ 52/2016/ŠR / ÚPSVaR
 59. 2016 Zmluva o zverení majetku do správa / MŠ Hruštín
 60. 2016 Dohoda č.16/21/010/6 / ÚPSVaR
 61. 2016 Zmluva o nájme / SZUŠ Jánoš
 62. 2016 Zmluva o budúcej zmluve
 63. 2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 64. 2016 Dodatok ku kúpnej zmluve
 65. 2016 Zmluva o spoločnom financovaní / OVS asfaltovanie
 66. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení / DCOM
 67. 2016 Zmluva o dielo č.10/2016 / IBV Pod Uhliskom - MK
 68. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / DSI DATA
 69. 2016 Dohoda o poskytnutí príspevku / Lesy SR
 70. 2016 Dodatok č.2 k zmluve č.20061220/5540 / DSI DATA
 71. 2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
 72. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / BITUNOVA cesta Zábava
 73. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / MARO ihrisko
 74. 2016 Kúpna zmluva MK Zamost
 75. 2016 Darovacia zmluva / Jednota
 76. 2016 Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
 77. 2016 Zmluva o dielo č.01/07/2016 / Chodník pre peších
 78. 2016 Zmluva o dielo 6/7/2016 / Úprava MK v obci Hruštín
 79. 2016 Zmluva o dielo / Zateplenie fasády MŠ
 80. 2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 81. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie / ZASK
 82. 2016 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
 83. 2016 Zámenná zmluva / Hutira
 84. 2016 Kúpna zmluva / Hutira
 85. 2016 Zmluva o dielo č.O/228/2016 / METAL SERVIS Recycling
 86. 2016 Mandátna zmluva / Zberný dvor
 87. 2016 Zmluva o úhrade nájomného / PS
 88. 2016 Dohoda číslo 9/§52/2016/NP / ÚPSVR
 89. 2016 Zmluva ZSV1203201502 / ENVI - PAK
 90. 2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona / SLOVGRAM
 91. 2016 Zmluva o zabezpečení služieb č.18/2016 / Odpady
 92. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.319/2010 o nájme nebytových priestorov / Sl.pošta
 93. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 94. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 95. 2016 Dohoda 6/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / Remeňové
 96. 2016 Zmluva o dielo č.03-16 / projektová príprava stavby
 97. 2016 Zmluva č. 26042 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 98. 2016 Zmluva č. 26043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 99. 2016 Dohoda 4/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RC Motýlik
 100. 2016 Dodatok č. 1 k dohode č.28/2015/§54 -ŠnZ - ŠR / vytvorenie pracovného miesta
 101. 2016 Dohoda 5/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RZ pri ZŠ Hruštín
 102. 2016 Dohoda 3/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / PS Hruštín
 103. 2016 Dohoda 2/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / ZOTŠ Hruštín
 104. 2016 Dohoda 1/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / OŠK Hruštín
 105. 2016 Dodatok číslo 01/§ 52/2016 k Dohode č.31/§52/2015/ŠR / aktivačná činnosť
 106. 2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb / ORANGE
 107. 2016 Zmluva č.21/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ pri ZŠ Janka Matúška
 108. 2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 109. 2016 Darovacia zmluva / TATRA CAS 32 T 148
 110. 2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 111. 2015 Zmluva o dielo č.281215 / svetelnotechnické meranie VO Vaňovka
 112. 2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 113. 2015 Dohoda číslo 112/§51/2015 / absolventská prax
 114. 2015 Zmluva č.3/2015 / CVČ
 115. 2015 Zmluva o dielo rekonštrukcia VO Vaňovka
 116. 2015 Dohoda č.15/21/010/32 / o pomoci v hmotnej núdzi
 117. 2015 Dohoda číslo 31/§52/2015/ŠR / menšie obecné služby
 118. 2015 Dohoda číslo 28/2015/§54 - ŠnZ - ŠR / vytvorenie prac.miesta
 119. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 120. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 121. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Lightech
 122. 2015 Zmluva o službách - repasácia has.striekačky
 123. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-3/2006 Biomasa
 124. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-2/2006 Biomasa
 125. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-1/2006 Biomasa
 126. 2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.4/2015 Biomasa
 127. 2015 Zmluva č. 3492015 OVS
 128. 2015 Vykonávacia zmluva Brantner Fatra s.r.o
 129. 2015 Zmluva o dielo Lightech
 130. 2015 Zmluva o dielo - MŠ Hruštín zateplenie
 131. 2015 Hromadná licenčná zmluva
 132. 2015 Dohoda o umiestnení kompostérov
 133. 2015 Zmluva o reklame
 134. 2015 Zmluva o službách č.2015/6-4
 135. 2015 Zmluva o dielo
 136. 2015 Darovacia zmluva
 137. 2015 Dohoda o poskytovaní údajov
 138. 2015 Zmluva o dielo
 139. 2015Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
 140. 2015 Zmluva o výpôžičke
 141. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 142. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 143. 2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 144. 2015 Kúpna zmluva
 145. 2015 Zmluva č.1/2015 o nájme obecného pozemku
 146. 2015 Dohoda o skončení nájmu obecného pozemku
 147. 2015 Zmluva č.5/2015 o prenájme nebytových priestorov v obecnej budove
 148. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 149. 2015 Zmluva č.4/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 150. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 151. 2015 Zmluva č.3/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 152. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 153. 2015 Zmluva č.2/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 154. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 155. 2015 Nájomná zmluva VO
 156. 2015 Dohoda č. 17/§52/2015/ŠR
 157. 2015 Dodatok ku Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 158. 2015 Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 159. 2015 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2015
 160. 2015 Doda č.AC/15/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
 161. 2015 Dodatok č.1 k dohode AC12/2015/4
 162. 2015 DOHODA číslo: 14/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť' formou menších obecných služieb pre obec
 163. 2015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
 164. 2015 Dodatok č.1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce
 165. 2015 Zmluva o uverejnení inzercie
 166. 2015 Dohoda č.13/2015/§54-VZ
 167. 2015 Dohoda AC12/2015/4
 168. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 169. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 170. 2015 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 171. 2015 Darovacia zmluva
 172. 2015 Doihoda o skončení nájmu
 173. 2015 Rámcová kúpna zmluva
 174. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 175. 2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 176. 2015 Zmluva č.1/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 177. 2015 Darovacia zmluva Jednota
 178. 2015 Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 179. 2015 Dodatok č.1 k dohode číslo 82/§51/2014
 180. 2015 Dodatok č.12 k zmluve č.3/2006
 181. 2015 Zmluva o paskytnutí grantu č.09/2014 Allianz
 182. 2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
 183. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
 184. 2014 Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce Hruštín
 185. 2014 Zmluva č.458/2014 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 186. 2014 Dodatok č.3 k Dohode č.3/213 o poskytnutí príspevku
 187. 2014 Dohoda číslo:21/§52/2014/ŠR - na vykonávanie aktivačnej činnosti
 188. 2014 Mandátna zmluva
 189. 2014 Kúpna zmluva Hutira
 190. 2014 Dodatok č.1 k Dohode o partnerstve
 191. 2014 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2014
 192. 2014 Dodatok č.3 k dohode menšie obecné služby
 193. 2014 Darovacia zmluva Dni obce
 194. 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
 195. 2014 Rámcová zmluva o ukladaní zeminy
 196. 2014 Zmluva č.AC/15/2014
 197. 2014 Zmluva o finančnom dare
 198. 2014 Kúpna zmluva
 199. 2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 200. 2014 Zmluva o poskytovaní služieb
 201. 2014 Dodatok č.2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 202. 2014 Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1027/2013
 203. 2014 Darovacia zmluva
 204. 2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
 205. 2014 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 206. 2014 Dohoda č.1/2014
 207. 2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 208. 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 209. 2014 Kúpna zmluva
 210. 2014 Darovacia zmluva
 211. 2014 Darovacia zmluva
 212. 2014 Darovacia zmluva
 213. 2014 Darovacia zmluva
 214. 2014 Dohoda č.6/2014
 215. 2014 Darovacia zmluva - Jednota
 216. 2014 Dohoda č.8/2014
 217. 2014 Kúpna zmluva
 218. 2014 Kúpna zmluva
 219. 2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 220. 2013 Zmluva o dielo č.09/12/2013 / infobody a infotabule
 221. 2013 Zmluva č.2/2013 o nájme nebytových priestorov
 222. 2013 Dodatok č.11 k zmluve č.3/2006
 223. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
 224. 2013 DOHODA číslo 185/§51/2013
 225. 2013 ZMLUVA O DIELO č.8313
 226. 2013 MANDÁTNA ZMLUVA č. 5913
 227. 2013 Dohodač.3/2013 o poskytnutí príspevku
 228. 2013 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovani služieb č. 8/20110415
 229. 2013 Darovacia zmluva
 230. 2013 Darovacia zmluva
 231. 2013 Darovacia zmluva
 232. 2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo / ELEKO
 233. 2013 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 18.03.2013
 234. 2013 Darovacia zmluva
 235. 2013 Darovacia zmluva
 236. 2013 Darovacia zmluva
 237. 2013 Darovacia zmluva
 238. 2013 Darovacia zmluva
 239. 2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov
 240. 2013 Darovacia zmluva
 241. 2013 Darovacia zmluva
 242. 2013 Darovacia zmluva
 243. 2013 Darovacia zmluva
 244. 2013 Darovacia zmluva
 245. 2013 Darovacia zmluva
 246. 2013 Darovacia zmluva
 247. 2013 Zmluva o kúpe zaknihovaných cenných papierov / LVS
 248. 2013 Zmluva o dielo / ELEKO
 249. 2013 Dodatok č.4 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 23.8.2005
 250. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém/ MV
 251. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie / ŽSK
 252. 2013 Zmluva o zverení majetku do správy / MŠ Hruštín
 253. 2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 254. 2013 Dohoda č.1 o poskytnutí príspevku / CVČ MAJÁK
 255. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete / SSE
 256. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 257. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 258. 2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 259. 2013 Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2011 / RC Motýlik
 260. 2013 Dodatok k dohode č.7/2010 / Śeliga
 261. 2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 262. 2013 Zmluva č.105/2013 o poskytovaní súborov / Správa katastra
 263. 2012 Kúpno-predajná zmluva / Škoda Octavia
 264. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 265. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 266. 2013 Zmluva č.1/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov / MAGNUM
 267. 2013 Dohoda č.5/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / RCM
 268. 2013 Dohoda č.2/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / ZOTŠ
 269. 2012 Zmluva o zverejnení majetku do správy ZŠ Hruštín
 270. 2012 Dodatok č.2/2012 k Delimitačnému protokolu Obec - ZŠ
 271. 2012 Dodatok č.10 k zmluve č.3/2006
 272. 2012 Dodatok č.1 k zmluve č.85945 08U01
 273. 2012 Kúpna zmluva o dodaní motorového vozidla z. ŠKODA č.1/2012
 274. 2012 Dodatok č.1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č.ROP 79337-2011
 275. 2012 Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.ROP 79337-2011 uzavretej 10.11.2011
 276. 2012 Licenčná zmluva MADE,sro
 277. 2012 Dodatok č.3 k zmluve o nájme uzatvorenej 23.8.2005
 278. 2012 Zmluva č.13/2012 o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra
 279. 2012 Zmluva o dielo č.1/HR/2012
 280. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 281. 2012 Kúpna zmluva
 282. 2012 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
 283. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
 284. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 285. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
 286. 2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby
 287. 2012 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 288. 2012 Zmluva o dielo
 289. 2012 Zmluva o vykonanej práci
 290. 2012 Zmluva o reklame
 291. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2011
 292. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2011
 293. 2012 Kúpna zmluva
 294. 2012 Kúpna zmluva
 295. 2012 Darovacia zmluva
 296. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.4/2012
 297. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.3/2012
 298. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.2/2012
 299. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.1/2012
 300. 2012 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
 301. 2012 Zmluva o poskytovaní technickej služby
 302. 2012 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 012010
 303. 2012 Licenčná zmluva
 304. 2012 Zmluva o spolupráci

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: