Uznesenia OZ do 12/2014

 
U z n e s e n i e
z ustanovujúceho zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 11.12.2014
 
Číslo: OZ  05/2014
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2.    Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 
3.    Poverenie, že zástupcom starostu obce bude: Zdenka Snováková.
                           
B/ Konštatuje, že:
 
1.    Novozvolený starosta obce Mgr. František Škapec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2.    Zvolení poslanci obecné zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Bc. Martin Haluška
Ľuboš Jancek
Ing. Marta Lipničanová
JUDr. Ján Macík
PhDr. Helena Martvoňová
Ľubomír Snovák
Zdenka Snováková
Mgr. Peter Teťák
Ing. Ivana Teťáková
Dominik Zemenčík
 
C/ Poveruje:
 
1.  Poslankyňu Zdenku Snovákovú zvolaním a vedením  zasadnutí obecného zastupiteľstva   v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
D/ Zriaďuje:
 
1. Obecnú radu v počte 4 členov.
 
E/ Volí:
 
1. Členov obecnej rady: JUDr. Ján Macík, Vincent Žilinec, Zdenka Snováková, Dominik Zemenčík.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.10.2014
 
Číslo: OZ  04/2014
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.08.2014.
3.    Plnenie rozpočtu Obce Hruštín za rok 2014.
4.    Informáciu o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015.
5.    Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Hruštín k návrhu viacročného Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2016 – 2017 a k návrhu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 a k návrhu Programového rozpočtu na rok 2015 a na roky 2016 – 2017.
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2014 v položkách:
Školská jedáleň:
222 09601 625004 41 629       inval. poist.                 - 50,00 Eur
222 09601 625003 41 629       úraz. poist.                     50,00 Eur
222 09601 632002 41 629       vodné, stočné          - 276,06 Eur
                  637012 41 629       poplatky ved. účtov     158,84 Eur
                  642015 41 629       PN                               117,22 Eur
                  633006 41 629 3    čistiace                      - 100,00 Eur
                 633006 41                materiál                       100,00 Eur
                  633009 41 629        knihy                           - 30,00 Eur
                  637001 41 629        školenia                         30,00 Eur
222 09601 637004 41 629        BOZP                          - 44,52 Eur
222 09601 637001 41 629        školenia                         44,52 Eur                              
čerpanie    633002 72f              servis, údržba               300,00 Eur
                  633006 72f                         materiál                        999,66 Eur
                  632001 72f             el. energia                 1.374,00 Eur
                  637004 72f            kuch. odpad                 155,00 Eur                  
Materská škola:
222 09111 632001 41 326 1    el. energia                  - 802,07 Eur
222 09111 632001 41 326 4    el. energia kotolňa       192,00 Eur
222 09111 632001 72j 326 1    el. energia                  - 374,00 Eur
222 09111 632001 72j 326 4                                      - 277,00 Eur
222 09111 632003 41 326 1    internet                         117,60 Eur
222 09111 633006 41 326 3                                       - 178,60 Eur
222 09111 633006 72j 326      materiál                         813,00 Eur
222 09111 633009 41 326 3    čistiace                       - 100,00 Eur
222 09111 633009 41 326       knihy, uč. pomôcky       44,45 Eur
222 09111 633009 72j 326      uč. pomôcky                 774,00 Eur
222 09111 633010 41              OOPP                         - 300,00 Eur
222 09111 637027 41 326       na základe dohody        457,20 Eur
222 09111 637004 41 326 5    BOZP                        - 137,60 Eur
222 09111 637006 41 326       preventívna                 - 167,00 Eur
222 09111 634002 41 326       servis, údržba                101,71 Eur
222 09111 634009 41 326       údržba softveru              40,00 Eur
222 09111 637001 41 326 1    školenie                        144,70 Eur
222 09111 637012 41 326 1    poplatky banke               80,00 Eur
222 09111 637014 41 326       stravné                          120,00 Eur
         222 09111 637016 41 326        soc. fond                        38,67 Eur   
222 09111 642015 41 326       PN                                320,15 Eur
2.    Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2014 v položkách:
223 212003 1                940,00 Eur
223 212003 3             -  940,00 Eur
223 311       72 a           723,38 Eur
223 292012 41              149,16 Eur
222 633002                   723,38 Eur
222 632001 41              149,16 Eur
3.    VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
     odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce
     Hruštín.
4.    Plán práce Obce Hruštín na rok 2015.
5.    Predaj  pozemku vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín,
     IČO: 00314501, parcela CKN č. 489/1 v k. ú. Hruštín o výmere 576 m2, spoluvlastnícky
     podiel 1/1,  za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 128/2014 vyhotoveného znalcom
     Ing. Jánom Žochňákom vo výške  1.870,00 Eur/576 m2  priamym predajom pre Rozáliu
     Teglérovú,  nar. 17. 07. 1950, bytom  Črchľa 380/101, 029 52 Hruštín. 
     Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov                                     
     podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
6.    Stanovenie poplatku za cvičenie v budove ZŠ Hruštín Zamost v sume 0,50 Eur na osobu/1 hod.
7.    Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2015.
8.    Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2015.
9.    Rozpočet Obce Hruštín na rok 2015 a návrh Rozpočtu na roky 2016 – 2017.
10.    Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2015 a Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2016 – 2017.
11.    2
 
C/ Zamieta:
 
1.    Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.08.2014
 
Číslo: OZ  03/2014
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 9 (neprítomní: Ing. M. Lipničanová, Z. Snováková)
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 13.05.2014.
3.    Žiadosť o kúpu obecného pozemku Rozálie Teglérovej, Črchľa 380/101, 029 52  Hruštín.
4.    Správu kontrolórky Obce Hruštín za 1. polrok 2014.
5.    List živnostníkov a obchodníkov podnikajúcich v obci Hruštín.
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Modernizáciu verejného osvetlenia obce Hruštín formou koncesie.
2.    Predaj  pozemku vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín, IČO: 00314501, parcela CKN č. 768/4 v k. ú. Hruštín o výmere 38 m2, spoluvlastnícky     podiel 1/1,  za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 87/2014 vyhotoveného znalcom     Ing. Jánom Žochňákom vo výške  130,00 Eur/38 m2  priamym predajom pre Vendelína Hutiru,   nar. 04. 10. 1943, bytom Výhon 480/4, 029 52 Hruštín.  Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
3. Úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2014 v uvedených položkách:
MŠ       
222 09111 627       41  326                 príspevok DDS           + 1.000,00 Eur
222 09111 625007  41  326                                                    - 1.000,00 Eur
222 09111 624002                                                                  -    800,00 Eur
222 09111 625003                                                                  +    800,00 Eur
ŠJ
222 09601 627        41  629                 príspevok DDS           +    390,00 Eur
222 09601 611              629                                                     -    390,00 Eur
222 09601 634002                                                                  +      32,92 Eur
222 09601 637001                                                                  -      32,92 Eur
222 09601 637004  72f                        kuchynský odpad             155,00 Eur
                                                             elektrická energia       + 2.000,00 Eur
                                                             voda                           +    200,00 Eur
4.  Úpravu Rozpočtu ZŠ Hruštín v príjmovej a výdajovej časti na rok 2014 v nasledovných položkách:
222        611                                          mzdy                           - 8.578,43 Eur
222        642012                                   odstupné                     + 5.129,65 Eur
222        642013                                   odchodné                   + 3.448,78 Eur
222        633011            72a                  jablčná šťava              +    137,94 Eur
223        311                  72a                  jablčná šťava              +    137,94 Eur
5.  Úprava rozpočtu Obce Hruštín na rok 2014:
a/ úprava bežného rozpočtu v príjmovej časti – výnos dane z príjmov vo výške 3.400,00 Eur
b/ úprava kapitálového rozpočtu v príjmovej časti o 1.000,00 Eur (dotácia Allianz merač  rýchlosti)
c/ úprava v príjmovej časti  - finančné operácie – vo výške 50.000,00 Eur z rezervného fondu na havarijný stav budovy MŠ Hruštín
d/ úprava kapitálového rozpočtu vo výdajovej časti vo výške 2.200,00 Eur (nákup merača rýchlosti).
6.  V zmysle § 4 odst. 4 zák. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ponechať plat starostovi obce podľa Uznesenie OZ č. 03/2011 zo dňa 16.08.2011 bod B 8.
7.    Plný úväzok starostu obce Hruštín na celé funkčné obdobie.
8.    11 poslancov obce Hruštín na celé volebné obdobie.
9.    2 volebné obvody obce Hruštín.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.05.2014
 
Číslo: OZ  02/2014
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 13.02.2014.
3.    Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hruštín za rok 2013.
4.    Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce Hruštín za rok 2013.
5.    Uznesenie zo zasadnutia Komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného záujmu zo dňa 15.04.2014.
6.    Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce Hruštín.
7.    Plnenie  Rozpočtu Obce Hruštín za obdobie 1. - 4. 2014
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Záverečný účet Obce Hruštín za rok 2013, Vyhodnotenie Programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.    Prebytok  rozpočtu Obce Hruštín vo výške 103.186,73 Eur.
3.    Desať  percent z prebytku hospodárenia bežného roku, t. j. 10.318,67 Eur na tvorbu rezervného fondu.
4.    Prebytok rozpočtu vo výške 92.868,06 EUR na tvorbu rezervného fondu.
5.    Zostatok finančných operácií Obce Hruštín za rok 2013 vo výške  30.664,39Eur na rezervný fond:
a)18.240,95 Eur bolo použité na kapitálové výdavky v zmysle schváleného kapitálového rozpočtu.
b) 12.423,44 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu.
6.  Výročnú  správu Obce Hruštín za rok 2013.
7. Úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2014 v uvedených položkách:
V príjmovej časti MŠ Hruštín a ŠJ Hruštín:
SU       Od.     Kód položky a podpoložky               Zdroj               Úprava v Eur
 223                   311                 Ovocná šťava               72                       + 35,99                 
Vo výdajovej časti MŠ Hruštín:
SU       Od.     Kód položky a podpoložky               Zdroj               Úprava v Eur
 222      09111  627                 Príspevok DDP            41                  + 1 084,30
222      09111  611                 Mzdy, plat                    41                  - 1 084,30
222      09111  633 011           Ovocná šťava              72                       + 35,99          
Vo výdajovej časti ŠJ Hruštín:
SU       Od.     Kód položky a podpoložky               Zdroj               Úprava v Eur
222      09111  627                 Príspevok DDP            41                    + 365,56
222      09111  611                 Mzdy, plat                    41                     -  365,56     
8.  Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu havarijného stavu budovy MŠ  Hruštín  vo výške 50.000,00  Eur  (viď  zápisnica  z kontroly RÚVZ so sídlom Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín).
9.  Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín v príjmovej a výdajovej časti na rok 2014 v nasledovných  položkách:
Príjem – bežný rozpočet v Eur
Kód položky a podpoložky                Zdroj   Schválený r.        Úprava       Upravený r.
111 003  Výnos dane                           41        698.870,00      + 3.000,00      701.870,00
Výdaj – bežný rozpočet v Eur
Program 1.1
633            Materiál                              41            5.133,00      + 3.000,00          8.133,00
10. Plán práce hlavného kontrolóra Obce Hruštín na 2 polrok 2014.
11. Predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín, IČO: 00314501, parcela EKN č. 8345 v k. ú. Hruštín o výmere 413 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,  za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 61/2014 vyhotoveného znalcom
Ing. Jozefom Žuffom vo výške  1.110,00 Eur/413 m2  priamym predajom pre Ing. Michala Škapca, bytom Črchľa 375/91, 029 52 Hruštín. 
Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov  podľa § 9 odsek 6 a odsek 7.
12. Predbežný súhlas na vypracovanie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Hruštín.
13. Vstup Obce Hruštín do združenia MAS – Orava, o. z.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.02.2014
 
Číslo: OZ  01/2014
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2013.
3.    Informáciu starostu obce o Petícii občanov z ulice Črchľa a Zavoda.
4.    Informáciu starostu obce o budovaní verejnej kanalizácie v obci Hruštín Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Plán práce kontrolóra Obce Hruštín na prvý polrok 2014.
2.    VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území obce.
3.    VZN č. 2/2014 o  odvádzaní  odpadových  vôd  do  verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Hruštín.
4.    Žiadosť Ing. Františka Tomulca, bytom Hviezdoslavova 48/18, 029 01 Námestovo o odkúpenie obecného pozemku parcela CKN č. 651/3 o výmere 70 m2 za cenu 240,- Eur podľa znaleckého posudku č. 8/2014 vypracovaného Ing. Jánom Žochňákom. Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 6 a ods. 7.
5.    Pripojenie sa k Vianočnej výzve zo Zábiedova.
6.    Žiadosť o predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku parc.  EKN č. 8345 o výmere   413 m² zapísanej na LV č. 3028, k. ú. Hruštín  po vypracovaní znaleckého posudku pre  Ing. Michala Škapca, Črchľa 375/91, 029 52  Hruštín.
 
C/ Určuje:
 
1. V zmysle § 2b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Hruštín, časť  Vaňovka – HREDY.
 
D/ Volí:
 
1. Hlavného kontrolóra Obce Hruštín Ing. Emíliu Franekovú, Horná Lehota č. 180, 027 41 p. Oravský Podzámok,  na obdobie 6 rokov s pracovným úväzkom 0,2.
 
E/ Súhlasí:
 
1. S vykonávaním podnikateľskej činnosti – výkon audítora v zmysle § 18 odst. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov pre kontrolórku Obce Hruštín Ing. Emíliu Franekovú, Horná Lehota č. 180, 027 41  p. Oravský Podzámok.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 12.12.2013
 
Číslo: OZ  04/2013
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 10
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 14.08.2013.
3.    Plnenie Rozpočtu Obce Hruštín za rok 2013.
4.    Informácia Hlavného kontrolóra Obce Hruštín o vykonaných kontrolách za 2. polrok 2013.
5.    Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Hruštín k návrhu viacročného rozpočtu Obce Hruštín na roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2014.
6.    Návrh rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 – 2016.
7.    Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2015 – 2016.
8.    Žiadosť Anny a Štefana Kampoša, Dedina 44/20, 029 52  Hruštín.
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Žiadosť o finančný príspevok pre RC Motýlik vo výške 2.000,- Eur na činnosť aktivít pre rodiny, deti a mládež na kalendárny rok 2014.
2.    Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Hruštín, Hruštín 55 na úhradu cestovného na školské exkurzie vo výške 2.000,- Eur.
3.    Žiadosť o finančný príspevok pre ZO TŠH vo výške 1.000,- Eur príspevok  na zabezpečenie činnosti klubov ŠSK a KVvZ v roku 2014.
4.    Žiadosť o finančný príspevok  pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou na interné oddelenie vo výške 1.000,- Eur na zakúpenie transezofageálnej sondy.
5.    Žiadosť o finančný príspevok  pre Poľovnícke združenie Hruštín vo výške 200,- Eur na nákup materiálnych potrieb pre  údržbu existujúcich postavených stavieb.
6.    Žiadosť o finančný príspevok  SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA vo výške 200,- Eur na celoročné aktivity a pre jednorázové podujatia hruštínskych snowboardistov.
7.    Žiadosť o finančný príspevok vo výške 500,- Eur pre Klub biatlonu Breza, Grúnik 52, 029 53  Breza pre sestry Máriu a Zuzanu Remeňovú, Slnečná 140/19, 029 52  Hruštín na športovú činnosť.
8.    Žiadosť o finančný príspevok pre OŠK Hruštín vo výške 10.000,-Eur na fungovanie, prevádzku a režijné náklady klubu – futbal a stolný tenis na rok 2014.
9.    Navýšenie Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2013 o 2.200,- Eur a úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
 
SU      Od.      Kód položky a podpoložky   Zdroj   Stredisko        Úprava v €
222      09111  632001                                  41       326 4             + 1 659,04
222      09111  635004                                  41       326                    + 540,96
 
V príjmovej časti MŠ Hruštín a ŠJ Hruštín:
SU      Od.      Kód položky a podpoložky   Zdroj   Stredisko        Úprava v €
223      09601  223003                                   72        629                 + 2116,35          
223      09111  223002                                   72        326                 + 1478,00  
Vo výdajovej časti MŠ Hruštín:  
SU      Od.      Kód položky a podpoložky   Zdroj   Stredisko        Úprava v €
222      09111  611                                        111                             + 1 119,00
222     09111  611                                          41                             -  1 119,00
222     09111  612 001                                 111                                + 216,00
222     09111  612 001                                   41                                 - 216,00
222     09111  621                                        111                                  + 91,50
222     09111  621                                          41                                    - 91,50
222     09111  623                                        111                                  + 42,00
222     09111  623                                          41                                    - 42,00
222     09111  625001                                  111                                   + 18,66
222     09111  625001                                    41                                   - 18,66
222     09111  625002                                  111                                 + 186,90 
222     09111  625002                                    41                                  - 186,90
222     09111  625003                                  111                                   + 10,68
222     09111  625003                                    41                                   -  10,68
222     09111  625004                                  111                                   + 40,08
222     09111  625004                                    41                                  -   40,08
222     09111  625005                                  111                                   + 13,32
222     09111  625005                                    41                                   -  13,32
222     09111  625007                                  111                                   + 63,42
222     09111  625007                                   41                                   -  63,42
222     09111  633006                                  111      326 1              + 3 098,76   
222     09111  633009                                  111       326                   -3 098,76       
222     09111  633006                                  111      326                   -   542,00
222     09111  633006                                  111       326 1                 + 542,00
222     09111  623                                                                                - 300,00
222     09111  621                                                                               + 300,00
222     09111  635009                                              326                     + 83,65
222     09111  633010                                  41        326                      - 83,65
222     09111  637004                                  41        326 5                   - 54,29
222     09111  637006                                  41        326                     + 20,00
222     09111  637012                                  41        326                     + 34,29
222     09111  631001                                  41        326                      - 66,03
222     09111  632001                                  41       326 4                 - 150,00
222     09111  633010                                  41       326                     - 316,35
222     09111  642015                                  41       326                    + 532,38
222     09111  633011                                  72       326                    + 107,97
Vo výdajovej časti ŠJ Hruštín:
SU      Od.      Kód položky a podpoložky   Zdroj   Stredisko        Úprava v €
222     09601  612 001                                  111                                + 497,67
222     09601  612 001                                   41                                - 497,67
222     09601  621                                        111                                +  56,40
222     09601  621                                          41                                 -  56,40
222     09601  625001                                  111                                   + 7,92
222     09601  625001                                    41                                   -  7,92
222     09601  625002                                  111                                 + 78,96
222     09601  625002                                    41                                  - 78,96
222     09601  625003                                  111                                   + 4,50
222     09601  625003                                    41                                    - 4,50
222     09601  625004                                   111                                 + 14,10
222     09601  625004                                    41                                  - 14,10
222     09601  625005                                  111                                   + 5,64
222     09601  625005                                    41                                    - 5,64
222     09601  625007                                  111                                 + 26,76
222     09601  625007                                    41                                  - 26,76
222     09601  633006                                   41                                 + 59,81
222     09601  633006                                   41      629 3                   - 59,81
222     09601  635004                                   41      629                      - 92,00
222     09601  637005                                   41      629                     + 70,00
222     09601  637006                                   41      629                     + 22,00
222     09601  637012                                   41      629                     + 60,00
222     09601  633010                                   41      629                      - 60,00
222     09601  637027                                   41      629                   + 221,28
222     09601  637014                                   41      629 1                 - 221,28
222     09601  633010                                    41      629                    - 146,00
222     09601  632003                                   41      629                     -  50,00
222     09601  633009                                   41      629                     -  52,00
222     09601  635004                                    41      629                     -  47,42
222     09601  637004                                   41      629 5                  -  36,51
222     09601  632002                                   41      629                   + 331,93
22209601       632001                                   72      629                + 1 379,05
 
10.Úpravu rozpočtu ZŠ a ŠKD Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
 
Úprava rozpočtu : ZŠ
625 002           41                   270,20             starobné poistenie vl. prostriedky
625003            41                    15,40              úrazové poistenie vl. prostriedky
625007            41                    91,60              rezervný fond vl. prostriedky
632001            41  3              -377,20             teplo vl. prostriedky
642026         111  1             -249,20             učebné pomôcky hm. núdza
612001         111                5 900,00             osobný príplatok /dohodovacie konanie/
621                111                   295,00             VŠZP
623                111                   295,00             Dôvera
625001         111                     82,60             nemocenské poistenie
625002         111                    826,00            starobné poistenie
625003         111                      47,20             úrazové poistenie
625004         111                    177,00            invalidné poistenie
625005         111                      59,00             poistenie v nezamestnanosti
625007         111                    280,20            rezervný fond
6320001          41  3               -430,00                        teplo vl. zdroje
637027            41                    430,00            práca na dohodu vl. zdroje
631001            41  1                    9,00                        el. energia vl. prostriedky
632001            111      4         -108,00                        energie VzP /vzdelávacie poukazy /
637004            111      4          108,00            všeobecné služby
614                  111      4          900,00            odmeny VzP  
632001            111      4          549,00            energie VzP
637027            111      4     -2 180,00            práce na dohodu krúžky VzP           
633009            111      2          263,00            učebné pomôcky pre deti zo znev prostredia
627                  111               1 906,00            príspevok do DDP
611                  111             15 068,00            tarifný plat
621                  111                  753,00            VŠZP
623                  111                  754,00            Dôvera
625001            111                  211,00            nemocenské poistenie
625002            111               2 109,00                        starobné poistenie
625003            111                  121,00            úrazové poistenie
625004            111                  452,00            invalidné poistenie
625005            111                  150,00            poistenie v nezamestnanosti
625007            111                  716,00            rezervný fond
611                  111               6 011,00            tarifný plat
621                  111                  300,00            VŠZP
623                  111                  300,00            Dôvera
625001            111                    84,00            nemocenské poistenie
625002            111                  842,00            starobné poistenie
625003            111                    48,00            úrazové poistenie
625004            111                  180,00            invalidné poistenie
625005            111                    60,00            poistenie v nezamestnanosti
625007            111                  286,00                        odvod do rezervného fondu
627                  111                  900,00            príspevok do DDP
611                  111                  650,00            tarifný plat
625002            111                  222,00            starobné poistenie
637027            111                 - 40,10             práca na dohodu
642015            111                   40,10              nemocenské dávky
621                  111      4         280,96              VŠZP VZP
623                  111      4         205,00              Dôvera VZP
625002            111      4         726,60              starobné poistenie VZP
625003            111      4          ,40,70              úrazové poistenie VZP
625004            111      4         150,30             invalidné poistenie
625007            111      4         249,41              rezervný fond
632001            111      4    - 1 667,81            energie VZP
631001            111      4            0,94              cestovné výdavky VZP
633006            111      4           13,90              všeobecný materiál VZP
633009            111      4       - 235,93            knihy, časopisy, noviny VZP
632001            111      4         235,93              energie VZP
223      311      72        108     138,35              príjmy  jablčná šťava
633011            72                   138,35              jablčná šťava
223      212003 41       108     169,98              príjmy z prenajatých budov
633006            41                  169,98              materiál vl. prostriedky
223      242      41                   - 5,48             príjmy úroky
637012            41                   - 5,48             úroky
223 223002     72                   - 4,00             poplatky ŠKD
223      311      72                  138,26             príjmy – jablčná šťava
633013            72                  138,26             jablčná šťava
233 213003     41                     9,00              príjmy z prenájmu
633006            41                      9,00              materiál vl. zdroje
223 212003     41               -  229,00             príjmy z prenajatých budov
223 223002     72                  229,00             poplatok ŠKD
632001            41               -  229,00             teplo vl. zdroje
223311            72       108     138,26             príjmy jabl. šťava
633011            72                  138,26             jablčná šťava
612001            111                108,00             kredity
637016            111             -      7,32             SF
633006            111             -  651,64             materiál
632001            111     3   -  5 577,13             energie teplo
631001            111             -    48,98             náhrady tuzemské
620                  111             4 123,30             odvody
612002            111             2 161,77             príplatky
ŠKD
611                  111                466,64               tarifný plat 5% zvýšenie prostr. z ministerstva
623                  111                  71,74               Dôvera                                    -//-
625001            111                  10,04              nemocenské poistenie            -//-
625002            111                100,44               starobné poistenie                  -//-
625003            111                    5,74              úrazové poistenie                   -//-
625004            111                  21,52               invalidné poistenie                 -//-
625005            111                    7,18               poistenie v nezamestnanosti   -//-
625007            111                  34,06              rezervný fond                         -//-
611                  41                - 466,64              tarifný plat
623                  41                  - 71,74              Dôvera
625001            41                  - 10,04              nemocenské poistenie
625002            41                 -100,44              starobné poistenie
625003            41                 -    5,74              úrazové poistenie
625004            41                 -  21,52              invalidné poistenie
625005            41                  -   7,18              poistenie f nezamestnanosti
625007            41                 -  34,06              rezervný fond
632001            72  1             -    4,00              energie
637014            41                 -  49,60              stravné
637016            41                    49,60              SF
632001            72  3            - 199,99              energie teplo
633006            72                   199,99             materiál vl. zdroje
632001            72                   229,00             energie vl. zdroje
612002            41                -  483,80             príplatky
637016            41                -  102,52             SF
632001            41  3               586,32             energie teplo
                                   
11.                 Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
 
Príjem – bežný rozpočet v Eur            schválený       rozdiel                        upravený
111 003    Výnos dane z príjmov                   690 000,00   + 24 017,00                    714 017,00
212 003    Prenájom ZS                          7 750,00     + 2 000,00                       9 750,00
 
Výdaj – bežný rozpočet v Eur              schválený       rozdiel                        upravený
Program 1.1
611           Tarifný plat                           84 600,00      + 1 663,00        86 263,00
612 001    Príplatky                               12 042,00      +    246,00        12 288,00
614           Odmeny                                        0,00      + 3 100,00          3 100,00
620           Poistné a príspevok              37 074,00      + 4 096,00        41 170,00
632 003    Telekomunikačné služby        4 038,00     -  1 753,00          2 285,00
633 006    Kancelárske potreby               1 100,00     +     158,00          1 258,00        
633 009    Knihy, časopisy, noviny         1 200,00         + 839,00          2 039,00
634 001    Palivo, mazivá                        2 200,00          -  750,00          1 450,00     
635 006    Údržba budovy ZŠ Vaňovka 5 000,00      + 6 610,00        11 610,00
637 002    Verejné obstarávanie MŠ       4 800,00       - 4 800,00                  0,00
637 003    Propagácia, reklama               1 000,00      + 1 191,00          2 191,00
637 004    Všeobecné služby – revízie       167,00         + 170,00             337,00
637 014    Stravovanie zamestnanci     11 000,00          +  70,00        11 070,00
637 016    Prídel do sociálneho fondu       700,00        +  134,00             834,00
637 026    Odmeny poslanci                   3 583,00          - 602,00          2 981,00
Program 1.2
637 012    Poplatky a odvody banke         800,00          +  39,00             839,00
Program 2.1
632 001    Energie                                    199,00             + 78,00            277,00
633 005    Špeciálne stroje – hadice        838,00          +1 233,00         2 071,00
634 001    Palivo, nafta                           432,00            - 187,00            245,00
636 001    Nájom budov                          510,00               + 6,00             516,00  
Program 3.1
637 005    Špeciálne služby - GP                       1 000,00          - 816,00             184,00
Program 3.2
635 006    Údržba ciest - rigoly           39 874,00       - 16 380,00        23 494,00
635 006    Zimná údržba                       8 000,00       -   1 600,00          6 400,00
Program 4.1
633 004    Odpadové nádoby                 500,00           - 500,00                  0,00
Program 4.3
633 006    Sadenice – živý plot               300,00           - 261,00                39,00
Program 5.1
632 001    Energie                               17 780,00       + 2 029,00         19 809,00
633 006    Súpisné a orientačné čísla        350,00           - 350,00                  0,00
635 006    Údržba VO + odmeny          4 500,00       +    718,00          5 218,00
Program 5.2
632 001    Energie                                1 805,00           + 155,00            1 960,00
Program 6.2
633 009    Obecné noviny                    2 100,00           + 192,00            2 292,00
Program 6.3
632 001    Energie - cintorín                    420,00             + 80,00               500,00
632 001    Energie - pošta                       420,00           + 158,00               578,00
633 001    Interiérové vybavenie DS      545,00            +   27,00               572,00             
Program 6.4
632 001    Energie KD, č. 305, Vaň.  12 500,00       + 1 950,00           14 450,00    
633 004    Stolovanie                              300,00       + 1 047,00            1 347,00
637 004    Pranie obrusov                     1 440,00        +     22,00             1 462,00
637 027    Odmeny na základe dohody   500,00        -    500,00                    0,00
Program 7.1
632 001    Energia Biomasa MŠ        27 200,00         - 1 395,00          25 805,00
637 001    Školenia                                 900,00            - 335,00               565,00    
Program 8.1
642 014    Cestovné žiaci Vaňovka      1 328,00           + 522,00          1 850,00
642 014    Príspevok pri narodení         3 054,00           - 995,00            2 059,00
Program 8.2
611           Mzdy opatrovateľky           8 755,00          +  324,00            9 079,00
620           Poistné a príspevok             3 683,00          -   348,00            3 335,00
Program 13.1
Spolufinancovanie obce                     
610           Mzdy                                      671,00        + 4 225,00           4 896,00
620           Poistné a príspevok                288,00        + 3 185,00           3 473,00
633           Materiál                                    86,00           + 864,00              950,00
634           Dopravné                                   8,00            + 402,00              410,00
637           Služby                                  1 947,00      + 31 635,00         33 582,00
 
Výdaj - kapitálový rozpočet v Eur       schválený       rozdiel                        upravený
Program 10.1
712 001    Nákup sypárne                          0,00          + 5 000,00          5 000,00
713 003    Kam. systém – spolufinan. 1 000,00             + 264,00          1 264,00
713 003    Snehová fréza                     3 200,00           - 1 380,00          1 820,00
716           Projekt HZ Hruštín            5 000,00          + 1 000,00          6 000,00
716           Doplnok ÚPD č. 11           5 380,00              - 700,00          4 680,00
717 003    Prístavba HZ Vaňovka     35 672,39        + 12 710,61       48 383,00
717 003    Prístavba HZ Hruštín               0,00        + 10 050,00        10 050,00
 
12.    VZN č. 1/2013 o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre.
13.    Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Hruštín a náležitosti prihlášky nasledovne:
- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Hruštín musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ukončené minimálne stredoškolské  vzdelanie.
- voľba hlavného kontrolóra Obce Hruštín sa uskutoční  tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hruštín;
- každý kandidát má právo v deň konania voľby na vystúpenie v Obecnom zastupiteľstve obce Hruštín v časovom rozsahu 5 minút;
- písomná prihláška musí obsahovať:
- osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj),
- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hruštín,
- k prihláške je potrebné doložiť: úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, čestné prehlásenie o odbornej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
- prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  na sekretariát Obce Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín do 30.01.2014 15.30 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra Obce Hruštín – neotvárať“.
Všeobecné podmienky:
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Hruštín je 0,2.
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x polročne podáva správu o svojej činnosti,
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona obce,
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.
Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom stretnutí Komisie pre výberové a verejné obstarávanie zriadenej Obecným zastupiteľstvom Obce Hruštín v mesiaci február 2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hruštín 13. februára 2014.
14.  Plán práce Obce Hruštín na rok 2014.
15. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2014 v celkovej výške 169.658,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 155.498,- €, transfer z Okresného úradu, odbor školstva Žilina v celkovej výške  5.600,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej výške 5.000,- € a výdavky hradené  z vlastného príjmu MŠ a ŠJ Hruštín v celkovej výške 3.560,-€.
16.  Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2014 v celkovej výške 494.837,- €: transfer z Okresného úradu, odbor školstva Žilina normatívne finančné prostriedky v celkovej výške 479.187,- €, transfer z Okresného úradu, odbor školstva Žilina vzdelávacie poukazy v celkovej výške 8.000,- €, transfer účelových nenormatívnych finančných prostriedkov na žiaka zo SZP v celkovej výške 1.000,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej výške 650,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ZŠ Hruštín v celkovej výške  6.000,- €.
       Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2014 v celkovej výške 28.022,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 25.722,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej výške 2.300,- €.
17.    Rozpočet Obce Hruštín na roky 2014-2016.
18.    Programový rozpočet Obce Hruštín na roky 2014 a 2016.
19.  Zmluvu č. 2/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov v budove zdravotného strediska s. č. 309/9 pre MUDr. Evu Zembjakovú, s. r. o. , IČO: 47559306.
20.    Nákup sypárne bez súpisného čísla na pozemku parc. CKN č. 745 k. ú. Hruštín od Marty Piňákovej, Radzovka č. 689/4, 029 52  Hruštín v cene do 5.000,- Eur.
 
C/ Vyhlasuje:
 
1. V zmysle  § 18a odst. 2 a odst. 8 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hruštín, ktorá sa uskutoční dňa 13.02.2014.
 
D/ Neschvaľuje:
 
1. Žiadosť Rodinného centra Motýlik v zastúpení Katarínou Snovákovou, podpredsedom združenia o úplné oslobodenie od platenia energií v poskytovaných obecných priestoroch RC Motýlik pre účely kultúrnych, športových, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých v obci Hruštín.
2. Žiadosť Martina Plutinského, bytom Vaňovka, Dolný koniec 914/3, 029 52 Hruštín o predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku parcela C-KN č. 33/1 k. ú. Vaňovka.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 14.08.2013
 
Číslo: OZ  03/2013
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 04.06.2013.
3.    Informáciu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1. polrok 2013.                           
 
B/ Schvaľuje:
 
1.    Predaj akcií Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Revolučná 595, 031 05  Liptovský Mikuláš, v počte 1871 akcií, v cene 6,64 Eur/akcia.
2.    V zmysle § 4 odst. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ponechať  plat starostovi obce podľa uznesenia OZ 03/2011  zo dňa 16.08.2011 bod B/8.
3.    Plán kontrol hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 Obce Hruštín.
4.    Výkup pozemku pod cestu na ulici Veterná parcely CKN  č.  243/106, č. 243/135, č. 243/136,
č. 243/137, č. 243/138, č. 243/139, č. 243/140, č. 243/141, č. 243/142, č. 1362/3, č. 1362/4,
č. 1362/5, č. 1362/6, č. 1362/7, č. 1362/8, č. 1362/9, č. 1362/10, č. 1362/11 k. ú. Hruštín v cene  3,32 Eur/m2.
5.    Predaj pozemku na ulici Slnečná parcela CKN č. 157/1 k. ú. Hruštín o výmere 316 m2 v cene 3,32 Eur/m² pre Ing. Jána Uhríka, Slnečná 137/13, 029 52  Hruštín, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pod podmienkou predaja pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Veterná.
6.    Výkup pozemku pod cestu Pod Uhliskom parcela CKN č. 377/47 k. ú. Hruštín v cene
3,32 Eur/m2.
7.    Výkup pozemku pod cestu na ulici Hrnčiarka parcely CKN č. 1396/125,  č. 1397/35, č. 1397/36 a č. 1397/37 k. ú. Hruštín v cene 3,32 Eur/m2.
8.    Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
222 09111 611         111                             1 119,00 €
222 09111 611           41                          -  1 119,00 €
222 09111 612 001  111                                216,00 €
222 09111 612 001    41                              - 216,00 €
222 09111 621         111                                   91,50 €
222 09111 621           41                                 - 91,50 €
222 09111 623         111                                   42,00 €
222 09111 623           41                                 - 42,00 €
222 09111 625001   111                                   18,66 €
222 09111 625001     41                                 - 18,66 €
222 09111 625002   111                                  186,90 €
222 09111 625002     41                                - 186,90 €
222 09111 625003   111                                    10,68 €
222 09111 625003     41                                 -  10,68 €
222 09111 625004   111                                    33,40 €
222 09111 625004     41                                 -  33,40 €
222 09111 625005   111                                    13,32 €
222 09111 625005     41                                 -  13,32 €
222 09111 625007   111                                    63,42 €
222 09111 625007     41                                 -  63,42 €
222 09111 633001   111                                  240,00 €
222 09111 633006   111                                - 240,00 €
222 09111 633006                                           194,31 €
222 09111 633006 326 3                               - 194,31 €
222 09111 633009  72                                     727,82 €
222 09111 633009 72 326 3                          - 300,00 €
222 09111 633006 72                                    - 427,82 €    
ŠJ:
  222 09601 611           41                             - 1387,75 €
  222 09601 642012     41                                  991,25 €
  222 09601 642013     41                                  396,50 €
222 09601 612 001  111                                  564,00 €
222 09601 612 001    41                                - 564,00 €
222 09601 621         111                                    56,40 €
222 09601 621           41                                 -  56,40 €
222 09601 625001   111                                      7,92 €
222 09601 625001     41                                   -  7,92 €
222 09601 625002   111                                    78,96 €
222 09601 625002     41                                  - 78,96 €
222 09601 625003   111                                      4,50 €
222 09601 625003     41                                    - 4,50 €
222 09601 625004   111                                    16,92 €
222 09601 625004     41                                  - 16,92 €
222 09601 625005   111                                      5,64 €
222 09601 625005     41                                    - 5,64 €
222 09601 625007   111                                    26,76 €
222 09601 625007     41                                  - 26,76 €
222 09601 637004     41                                    54,60 €
222 09111 637004 326 1                                 - 54,60 €
9.    Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
Príjem - kapitálový rozpočet v Eur                 schválený         rozdiel upravený    
      231                 Príjem z kapitál. aktív                  0,00       + 12 423,44       12 423,44
                   Výdaj – bežný rozpočet v Eur                        schválený         rozdiel         upravený
Program 1.1
634 002          Servis, údržba áut                   2 000,00         - 969,00          1 031,00
635 002          Údržba výpoč. techniky         1 000,00         - 623,00             377,00
635 006          Údržba budovy č. 305              332,00          - 332,00                 0,00
637 004          Všeobecné služby – revízie       100,00           + 67,00             167,00
637 004          Kvety, vence                             150,00          + 20,00             170,00
Program 2.1
634 002          Servis, údržba                          300,00              - 4,00              296,00
636 001          Nájomne budov COOP           506,00             + 4,00              510,00
Program 5.2
632 001          Energie ZS                           1 100,00           + 705,00          1 805,00
632 001          Energie vlek                                 0,00           + 140,00             140,00 
Program 6.1
635 006          Údržba KUTINA                  4 500,00          + 347,00         4 847,00
Program 6.3
633 001          Interiér. vybavenie DS             100,00           + 445,00             545,00
Program 6.4
635 006          Údržba KD                           1 200,00          + 200,00         1 400,00 
Výdaj - kapitálový rozpočet v Eur            schválený         rozdiel         upravený
Program 10.1
711 001          Nákup pozemkov – cesty       1 000,00       + 1 000,00          2 000,00
717 002          Spolufin. SSE Baraniarky     10 930,00      - 10 930,00               0,00
717 003          Prístavba PO Vaňovka          13 318,95     + 22 353,44       35 672,39
10.    Predaj lyžiarskeho vleku EPV 300. Predajnú cenu určí Výberová komisia OZ.
 
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 04.06.2013
 
Číslo: OZ  02/2013
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 10 (neprítomný: Ing. M. Lipničanová)
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 07.03.2013.
3.    Žiadosť pána Milana Kompana a manželky Heleny, bytom Črchľa 418/108, 029 52 Hruštín.
4.    Žiadosť Ing. Jána Uhríka, bytom Slnečná 137/13, 029 52 Hruštín.
5.    Žiadosť Heleny Kytašovej, Lán 660/75, 029 52  Hruštín a Tatiany Voškovej, Pod Príslopom 171/27, 029 52  Hruštín.
6.    Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Obce Hruštín.
7.    Odborné stanovisko kontrolóra obce Hruštín k Záverečnému účtu Obce Hruštín za rok 2012.
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.    Vypracovanie geometrického plánu na miestnu komunikáciu ulice Veterná.
2.    Výkup miestnej komunikácie na ulici Veterná za úradnú cenu 3,32 Eur/m².
3.   Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2008, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín a ktorým sa dopĺňa a mení Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
4.  Záverečný účet Obce Hruštín za rok 2012, Vyhodnotenie Programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Nepoužité finančné prostriedky rozpočtového hospodárenia Obce Hruštín za rok 2012 v celkovej výške  20 267,72 Eurprideliť 10 %,  t. j.  2 026,77 Eur na rezervný fond a   90 %, t. j. 18 240,95 Eur na pokrytie výdavkov v kapitálovom rozpočte.
5.    Výročnú správu Obce Hruštín na rok 2012.
6.    Schvaľuje úpravu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2013 v uvedených položkách:
 223 311          72        108      1 175,34 Eur   jablčná šťava, prev. stroje
223 242          41        108             9,00 Eur   úroky
223 292012    41        108      7 522,77 Eur   dobropisy
222 633011    72        108         418,80 Eur   jablčná sťava
222 633009    111      108           20,00 Eur   UP
222 633004    111      108         260,00 Eur   stroje, prístroje
222 633003    111      108           35,00 Eur   telekomunikačná technika
222 633013    111      108         273,00 Eur   softwer a licencie
222 634004    111      108         420,00 Eur   preprava žiakov
222 637004    111      108         500,00 Eur   všeobecné služby
222 637027    111      108         310,00 Eur   práca na dohodu
222 633001    111      108         144,00 Eur   interiérové vybavenie
222 637014    111      108         166,00 Eur   stravné
222 633004    72        108         756,54 Eur   prev. stroje
222 633002    111      108      2 632,00 Eur   výpočtová technika
222 632001 3111      108   -  2 370,00 Eur   teplo
222 632001 1111      108   -  2 390,00 Eur   el. energia
222 632001 1  41      108      2 653,57 Eur   el. energia, vl. zdroje
222 632001 3  41      108      4 869,20 Eur   teplo vl. zdroje
7.    Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín na  rok 2013 v uvedených položkách:
 Príjem - bežný rozpočet v EUR                schválený       rozdiel                        upravený
133 006           Daň za ubytovanie                    66,00            + 880,00           946,00
Príjem - kapitálový rozpočet v EUR          schválený       rozdiel                        upravený
233 001           Pr. z predaja pozemkov            500,00         + 1 270,00        1 770,00
322 001           Dotácia na kam. systém               0,00         + 5 000,00        5 000,00
Príjem – finančné operácie v EUR                        schválený       rozdiel                        upravený
454 002          Zostatok z predch. obd.              0,00       + 18 240,95       18 240,95
Výdaj – bežný rozpočet v EUR                  schválený       rozdiel                        upravený
Program 1.1
616                 Doplatok k platu                       130,00              + 6,00             136,00
635 006          Údržba budovy ZŠ Vaňovka 4 000,00        + 1000,00          5 000,00
Program 1.2
637 005          Šp. služby – audit                   1 500,00         - 400,00          1 100,00
Program 3.2
635 006          Údržba ciest                         40 000,00         - 126,00         39 874,00
Program 6.4
635 006          Údržba KD                            1 000,00         + 200,00           1 200,00
Program 8.1
642 026          Na dávku v hm. núdzi                          332,00         + 200,00              532,00
Výdaj - kapitálový rozpočet v EUR           schválený       rozdiel                        upravený
Program 9.1
713 003          Kamerový systém                          0,00       + 5 000,00           5 000,00
Program 10.1
713 003          Kam. systém – spolufinan.            0,00       + 1 000,00          1 000,00
716                 Projekt Has. zbroj. Vaňovka 5  900,00          + 192,00          6 092,00
716                  Projekt Has. zbroj. Hruštín           0,00        + 5 000,00          5 000,00  
717 003          Prístavba Has. zbroj. Vaňovka     0,00      + 13 318,95        13 318,95  
 
C/ Neschvaľuje:
 
1. Žiadosť pani Emílie Ťasnochovej, bytom Črchľa 378/97, 029 52 Hruštín o predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku.
2. Žiadosť Klubu biatlonu Breza, so sídlom Grúnik 52, 029 53 Breza o finančný príspevok.
3. Žiadosť OFF ROAD KLUBU, so sídlom Črchľa 405/134, 029 52 Hruštín o finančný príspevok.
4. Žiadosť Jozefa Mišánika, bytom Vaňovka, Dolný koniec  839/36, 029 52 Hruštín o predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku.
5. Žiadosť občianskemu združeniu MOTÝLIK, Črchľa 451/44, 029 52  Hruštín o finančný príspevok.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 07.03.2013
 
Číslo: OZ  01/2013
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2012.
3.    Inventarizáciu Obce Hruštín za rok 2012.
4.    Informáciu o výstavbe predajne COOP Jednota v centre obce.
5.    Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hruštín za rok 2012.
6.    Uznesenie komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného záujmu zo dňa 07.03.2013.  
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.    Príspevok pre centrum voľného času 5,- Eur/dieťa/mesiac po predložení vykázanej dochádzky.
2.    Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
3.    Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na  rok 2013 v položkách:
Príjem - bežný rozpočet            schválený                  rozdiel            upravený
312 001    Dotácia z MFSR              0,00 €            + 2.356,00 €         2.356,00 €
111 003    Výnos dane z príj.  522.375,00 €         + 14.784,00 €     537.159,00 €
Príjem –kapitálový rozpočet     schválený                  rozdiel            upravený
322 001    Modernizácia ZŠ   161.488,00 €       - 161.488,00 €                           0,00 €
Výdaj - bežný rozpočet             schválený                  rozdiel            upravený
Program 1.1
633 002    Výpočtová technika   1.700,00 €             + 200,00 €                     1.900,00 €
635 006    Údržba OcÚ               5.000,00 €             + 340,00 €                     5.340,00 €
635 006    Údržba ZŠ Vaňovka  2.749,00 €          + 1.251,00 €                     4.000,00 €
637 002    Ver. obstaranie MŠ           0,00 €          + 4.800,00 €                     4.800,00 €
Program 1.2
651 002    Splácanie úrokov        5.500,00 €           - 5.500,00 €                            0,00 €
Program 2.1
633 005    Špeciálne stroje, hadice 800,00 €              + 38,00 €                        838,00 €
635 005    Oprava strojov, bat.           200,00 €               + 10,00 €                        210,00 €
Program 6.4
633 001    Interiérové vyb. MKS         644,00 €            + 5.000,00 €             5.644,00 €
Program 7.1
642 002    Príspevok CVČ                 0,00 €             + 3.550,00 €               3.550,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet      schválený                   rozdiel                        upravený
Program 10.1
716           Projekt PO Vaňovka          0,00 €               + 5.900,00 €              5.900,00 €
Výdaj – finančné operácie        schválený                   rozdiel                        upravený
Program 11.1
821 004    Splátka úveru ZŠ    159.937,00 €      - 159.937,00 €                            0,00 €
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 12.12.2012
 
Číslo: OZ  05/2012
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1. Účasť poslancov v počte: 10
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ.
3. Správu kontrolórky Obce Hruštín o prevedených kontrolách za II. polrok 2012.
4. Žiadosti Ivan Skirčák – AQ Plus, Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti SKIRO so sídlom Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín v zastúpení Ivanom Skirčákom, riaditeľom SŠSZČ; OZ TROJRUŽA, so sídlom J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružomberok v zastúpení PaedDr. Elenou Šlávkovou, štatutárom OZ a Centra voľného času Maják so sídlom Komenského 487, 029 01 Námestovo v zastúpení Mgr. Martou Slovíkovou, riaditeľkou CVČ.
5. Návrh Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2014 – 2015 a návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2014 – 2015.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného Rozpočtu Obce Hruštín na roky 2013 – 2015 a k návrhu Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2013 – 2015.
7. Správu o postupe obstarávania a spracovanie Zmien a doplnkov č. 11 ÚP Územného plánu obce (SÚ) Hruštín.
                           
B/ Schvaľuje:
 
1. Úpravu Rozpočtu Obce Hruštín za rok 2012 vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu v uvedených položkách:
 
Výdaj - kapitálový rozpočet v EUR            schválený       rozdiel                        upravený
Program 10.1
716                    Projekt ÚK Magnum              2.000,00          + 72,00             2.072,00
716                    Doplnok k ÚP č. 11               6.100,00     – 4.327,00             1.773,00
717 001             Vodovod Kutina – spoluf.      6.310,15        + 226,00             6.536,15
717 003             Prístavba lekárne                   87.991,00     + 4.029,00           92.020,00
 
2. Úpravu Rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2012 v nasledovných položkách:
Školská jedáleň:
222 09601 632002 41 629       vodné, stočné                         90,88 €
222 09601 633006 41 629       všeobecný materiál             -  90,88 €
222 09601 637012 41 629       poplatky v banke                    69,47 €
222 09601 637004 41 629       BOZP                                -  69,47 €
222 09601 632001 72 629       el. energia                            518,06 €
222 09601 633006 72 629       všeobecný materiál           -  518,06 €
222 09601 632001 41 629       el. energia                            482,06 €
222 09601 633010 41 629       OOPP                               -  250,00 €
222 09601 635006 41 629       údržba                              -  232,56 €
Materská škola:
222 09111 612001 41 326       os. príplatky                      + 249,78 €
222 09111 612002 41 326       ost. príplatky                    -  249,78 €
222 09111 621       41 326                                                 -  292,00 €
222 09111 623       41 326                                                 + 292,00 €
222 09111 637006 41 326                                                      22,00 €
222 09111 637004 41 326 5                                              -    22,00 €
222 09111 637027 41 326                                                 + 268,93 €
222 09111 637004 41 326 5                                              -  268,93 €
222 09111 611       41 326                                               - 2.002,62 €
222 09111 612001 41 326                                                 2.457,29 €
222 09111 612002 41 326                                                -   267,47 €
222 09111 621       41 326                                                 -  187,20 €
222 09111 623       41 326                                                    169,65 €
222 09111 625002 41 326                                                 -  169,65 €
222 09111 632003 41 326                                                   -  25,30 €
222 09111 633006 41 326                                                      25,30 €
222 09111 633006 41 326                                                    369,81 €
222 09111 633006 41 326 3                                                -  56,73 €
222 09111 633006 72 326                                                 -  392,29 €
222 09111 633006 72 326 8                                              -  191,50 €
222 09111 633009 111 326                                                  314,20 €
222 09111 633009 326                                                         388,55 €
222 09111 633009 326                                                      1.817,36 €
222 09111 633009 326 2                                                    -   31,75 €
222 09111 633009 41 326 3                                               - 313,08 €
222 09111 633009 72 326 3                                               - 212,07 €
222 09601 611       41 629                                                  - 839,48 €
222 09601 612001 41 629                                                    839,48 €
222 09601 632003 41 629                                                  -   17,39 €
222 09601 633006 41 629                                                      17,39 €
222 10704 642026 111 629                                                  278,79 €
223 242                  41                                                             10,91 €
223 09111 223001 72 326                                                      66,80 €
223 09111 292012 72                                                             65,84 €
223 09601 223001 72 629                                                   -  60,24 €
223 09601 223003 72 629                                                    595,51 €
222 09111 621       41 326                                               - 4.138,94 €
222 09111 625001 41 326                                                  -   57,89 €
222 09111 625002 41 326                                                  - 351,99 €
222 09111 625003 41 326                                                   -  21,08 €
222 09111 625004 41 326                                                  - 112,08 €
222 09111 625005 41 326                                                    - 37,56 €
222 09111 625007 41 326                                                  - 177,45 €
222 09111 631001 41 326                                                    - 14,91 €
222 09111 632001 41 326 4                                               - 176,00 €
222 09111 632003 41 326 1                                                 - 15,51 €
222 09111 632003 41 326 3                                                 - 33,99 €
222 09111 633009 41 326 2                                                 - 87,42 €
222 09111 633009 41 326 3                                               - 186,92 €
222 09111 633010 41 326                                                - 400,00 €
222 09111 633011 41 326                                                - 119,69 €
222 09111 633011 72 326                                                - 164,54 €
222 09111 637001 41 326 1                                             - 315,76 €
222 09111 637004 41 326 5                                               - 41,87 €
222 09111 637014 41 326                                                - 169,07 €
222 09111 637016 41 326                                                - 151,15 €
222 09601 611       41 629                                                - 370,62 €
222 09601 612002 41 629                                                    - 1,51 €
222 09601 621       41 629                                                - 132,84 €
222 09601 625001 41 629                                                 -    1,01 €
222 09601 625002 41 629                                                  - 16,27 €
222 09601 625004 41 629                                                  -   3,62 €
222 09601 625004 41 629                                                  - 25,51 €
222 09601 625007 41 629                                                  -   5,76 €
222 09601 632003 41 629                                                  - 96,98 €
222 09601 633006 41 629 3                                             - 116,36 €
222 09601 635006 41 629                                                - 220,96 €
222 09601 637001 41 629                                                  - 32,70 €
222 09601 637004 41 629                                                    - 4,24 €
222 09601 637004 41 629 5                                               - 63,73 €
222 09601 637014 41 629 1                                             - 226,71 €
222 09601 637016 41 629                                                - 143,01 €
223 311                  71                                                         235,46 €
223 311                  72                                                       - 600,00 €
223 09111 223001 72 326                                                    13,50 €
222 09111 642015 41 326                                                  228,04 €
222 09111 637001 41 326 1                                            -  228,04 €
222 09111 633009 72 326 3                                               807,50 €
222 09111 633006 72 326 8                                             - 105,50 €                                
 
Úprava vlastné príjmy RP                                               + 702,00 €
Vlastné príjmy od rodičov boli plánované 1.650,00 €, skutočnosť = 2.352,00 €
222 09111 633001 111 326                                           - 1.791,00 €
222 09111 633009 111 326                                             1.817,36 €
222 09111 633001 111 326                                                - 39,86 €
222 09111 633006 111 326                                           - 1.083,90 €
222 09111 633009 111 326                                             1.065,65 €
Príspevok z KŠÚ bol schválený vo výške 5.100,00 €, skutočnosť je 5.290,00 € ešte by malo prísť 550,33 €. 
           
3. Úpravu Rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2012 v nasledovných položkách:
ZŠ výdaje:
642026              hmotná núdza                                    +   879,80 €
633009 2           ÚP, soc. znev. prostredie KŠÚ          +   407,00 €
633009 4           ÚP, vzdelávacie poukazy                  +     11,20 €
610                    mzdy, úprava rozpočtu k 1.9.2012    +2.625,00 €
620                    odvody, úprava rozpočtu k 1.9.2012+   917,00 €
633006 4           materiál, vzdelávacie poukazy           +     20,00 €
631001 4           cestovné vzdelávacie poukazy           -      20,00 €
635006              údržba                                                -    625,00 €
637004              všeobecné služby                               +   625,00 €
632001 41         energie, vlastné zdroje                       +3.657,13 €
632001 41 1      energie, vlastné zdroje                       +   875,59 €
633011 72         školské ovocie                                    +   471,16 €
633006 41         materiál vlastné zdroje                       +       9,00 €
612002              kreditové príplatky                            +4.566,00 €
620                    odvody                                              +1.596,00 €
633006 41         materiál vlastné zdroje                       +   150,00 €
637027 41         práca na dohodu, vl. zdroje               -    150,00 €
632001 1           energie                                                           - 2.174,00 €
610                    mzdy                                                  +1.046,00 €
620                    odvody                                              +1.128,00 €
632001 4           energie, vzdelávacie poukazy                        -    290,00 €
637027 4           práca na dohodu vzd. poukazy          +   290,00 €
633009 4           ÚP, vzdelávacie poukazy                  +     30,00 €
632001 4           energie, vzdelávacie poukazy                        -      30,00 €
631001              cestovné                                             +   166,65 €
632001 1           energie                                                           -    166,65 €
637014              stravné                                                           +   617,12 €
633006              materiál                                              -    693,31 €
637027              práca na dohodu                                +     50,00 €
637016              provízia                                              +     26,19 €
612002              ostatné príplatky                                +8.888,00 €
620                    odvody                                              +3.108,00 €
627                    DDS                                                   +   999,00 €
632001 41 1      energie, vl. prostriedky                      +   521,49 €
633006              UP                                                      +1.080,00 €
633011 72         jablčná šťava                                      +   157,06 €
625002              starobné poistné                                 -    578,68 €
614                    odmeny                                              +   578,68 €
631001              cestovné                                             +       2,20 €
632001 1           energie                                                           -        2,20 €
627                    DDS                                                   -      64,61 €
633003              telekomunikačná technika                 +     10,00 €
633006              materiál                                              +     43,74 €
633009              UP                                                      +     10,87 €
632001 1           el. energia                                           - 1.026,28 €
635004              prevádzkové stroje, prístroje a zar.    +1.079,75 €
632004              internet                                               -      53,47 €
633009              knihy, časopisy, noviny                     +     31,49 €
636002              nájomné za prenájom                         -      31,49 €
ŠKD:
632001 41         energie                                                           -    141,00 €
633014 41         stravné                                                           +   132,00 €
637016 41         povinný prídel SF                              +       9,00 €
611       72         mzdy                                                  +   393,40 €
633006 72         materiál                                              -      92,40 €
633009 72         ÚP                                                      -    201,00 €
632001 72 3      energie, vlastné zdroje                       +     37,76 €
611                    mzdy                                                  -      31,04 €
620                    odvody                                              -      11,84 €
637016              SF                                                      +       5,12 €
Príjmy:
223 31172                  školské ovocia                          +   628,22 €
223 212003 41 108     prenájom budov                       +   761,00 €
223 242       41 108     úroky                                       +       2,97 €
223 223002 71 8         príjem ŠKD                             +     60,00 €
4. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
5. Dodatok č. 1/2012,  ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2008 o miestnych daniach.
6. Plán práce Obce Hruštín na rok 2013.
7. Plán práce kontrolóra obce na 1. polrok 2013.
8. Žiadosti o finančný príspevok pre:
a) Poľovnícke združenie Hruštín vo výške 20 EUR,
b) SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA vo výške 200 EUR,
c) Základnú organizáciu technických športov Hruštín vo výške 750 EUR,
d) Rodinné centrum Motýlik vo výške 1000 EUR,
 e) OŠK Hruštín vo výške 10 000 EUR.
9. Dlhodobý prenájom obecného pozemku  EKN č. 9119/1 na 10 rokov pre SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA za stanovený poplatok 70,- €/rok/700 m².
10. Nájomnú zmluvu budovy č. 305 v sume 11.260,- €/rok na dobu 10 rokov. V rámci bežnej   údržby má p. Jancek použiť vlastné finančné prostriedky v hodnote 7.000,- € (vchodové dvere a ďalšie úpravy budovy).
11.  Rozpočet Obce Hruštín na rok 2013 a  Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2013.
12.  Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2013 v celkovej výške 458.914,- €: transfer z Krajského  školského úradu Žilina normatívne finančné prostriedky v celkovej výške 440.794,- €,  transfer z Krajského školského úradu Žilina vzdelávacie poukazy v celkovej výške 9.500,- €,
 transfer účelových nenormatívnych finančných prostriedkov na žiaka zo SZP v celkovej  výške 1.070,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej  výške 880,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ZŠ Hruštín v celkovej výške 6.670,- €.
 Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2013 v celkovej výške 24.943,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 22.943,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej   výške 2.000,- €.
13. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2013 v celkovej výške 163.711,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 149.551,- €, transfer z Krajského školského úradu Žilina v celkovej výške  5.600,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej výške  5.000,- € a výdavky hradené  z vlastného príjmu MŠ a ŠJ Hruštín v celkovej výške 3.560,-€.
14. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 6/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a zariadenia školského stravovania, školského klubu detí so sídlom na území obce Hruštín.
15.  V zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov,  Zmeny a doplnky  č. 11 Územného plánu obce (SÚ)  Hruštín, Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 11 Územného plánu obce (SÚ) Hruštín.
16. Vyhlásenie o ručení  Združenia Biela Orava – Recyklačný fond o poskytnutí účelovej dotácie  na realizáciu projektu „Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek“ vo výške 143.000,- €.
 
C/ Ukladá:
 
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu obce (SÚ) Hruštín Krajskému stavebnému úradu v Žiline, Odbor územného plánovania, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina, opatrené doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
     - označenie schvaľovacieho orgánu,
     - číslo uznesenia a dátum schválenia,
     - odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení sa doručí na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody č. 6,  P. O. BOX 100, 810 05  Bratislava.
 
D/ Konštatuje, že:
 
1. Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu obce (SÚ) Hruštín a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.
 
 Mgr. František Škapec
 starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 24.10.2012
 
Číslo: OZ  04/2012
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 1. Účasť poslancov v počte: 9
 2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajú zasadnutia OZ.             
B/ Schvaľuje:
 1. Dodatok  k Úverovej zmluve č. ROP 79337-2011 zo dňa 10.11.2011 na prolongáciu úveru ku  dňu 24.11.2013.
 2. Žiadosť   Spoločenstva  vlastníkov  bytov  v  zastúpení  Mária  Janovčíková, predseda, Črchľa  401/140,  029 52   Hruštín  o odkúpenie   pozemku   parcely  CKN  č.  429/3 o výmere  294 m2      a parcely CKN č. 429/4 o výmere 398 m2 v k. ú. Hruštín  podľa znaleckého posudku č.75/2012      v  cene  2,56  EUR/m2,  spolu  po  zaokrúhlení  1 770,00  EUR.  Osoby   nie  sú  v  rozpore  so      zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 6 a ods. 7.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
  
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.08.2012
 
Číslo: OZ  03/2012
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie: 
 1. Účasť poslancov v počte: 11
 2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2012.
 3. Oznámenie kontrolóra Obce Hruštín s vykonanými kontrolami za 1. polrok 2012.
 4. Plnenie rozpočtu Obce Hruštín za 1. polrok 2012.
 5. Informáciu starostu obce o poskytnutej zľave na prístavbe lekárne pri zdravotnom stredisku stavebnou firmou p. Ing. Jozefa Snováka v celkovej výške 14 132,12 €.                           
B/ Schvaľuje:
 1. Predaj pozemku parcela č. 1325/6 k. ú. Hruštín o výmere 163 m2  a parcela č. 1325/14 k. ú. Hruštín vo výmere 1 m2 podľa znaleckého posudku č. 41/2012 vo výške 2,19 EUR/m2 pre p. Jána Kupčuláka a manželku Emíliu Kupčulákovú, rod. Jurinovú, bytom Pod brehom 198/3, Hruštín. Osoby  nie  sú  v  rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa  § 9a  ods. 6 a ods. 7.
 2. Predaj pozemku parcela č. 1325/10 k. ú. Hruštín vo výmere 9 m2 podľa znaleckého posudku č. 41/2012 vo výške 2,19 EUR/m2 pre p. Martina Mikuláša a manželky Emílie Mikulášovej, rodenej Kupčulákovej, bytom Pod brehom 198/3, Hruštín. Osoby nie sú v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa  § 9a  ods. 6 a ods. 7.
 3. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN  č. 1/2008 a ktorým sa ruší v plnom rozsahu Dodatok č. 1/2009 a Dodatok č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
 4. Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2011.
 5. Dodatok č. 1/2012 k delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a iných vecí medzi obcou Hruštín a ZŠ Hruštín v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení zmien a doplnkov a Zmluvy o zverení majetku do správy.
 6. Dodatok č. 1/2012 k delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a iných vecí medzi obcou Hruštín a MŠ Hruštín v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení zmien a doplnkov a Zmluvy o zverení majetku do správy.
 7. Zmeny rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2012 v príjmovej a výdajovej časti.
 8. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na rok 2012 v príjmovej a výdajovej časti.
 9. V zmysle § 4 odst. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prorokovalo a ponecháva  plat starostovi obce podľa uznesenia OZ 03/2011  zo dňa 16.08.2011 bod B/8.
 10. Predaj osobného motorového vozidla Škoda Octavia formou priameho predaja. 
C/ Ruší:
 
1.VZN č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výšky úhrady za poskytované sociálne služby z  dôvodu  účinnosti  zákona  NR SR   č. 185/2012   Z. z.,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa   zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 Mgr. František Škapec
 starosta obce 
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25.05.2012
 
Číslo: OZ  02/2012
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 10
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2012.
3.    Správu audítora za rok 2011 k účtovnej uzávierke obce Hruštín za rok 2011.
4.    List z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k dofinancovaniu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Hruštín.
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.    Žiadosť o predbežný súhlas Spoločenstvu vlastníkov bytov č. 401 na odkúpenie pozemku parcela CKN č. 428 a CKN č. 429/1 s tým, že si dajú vyhotoviť geometrický plán zo zameraním skutočnosti po odsúhlasení starostom obce a znalecký posudok.
2.    Žiadosť Snowo snowboard klubu ORAVA, Hruštín, v zastúpení Martin Haluška, Hruštín, Črchľa č. 408/128 o pridelenie príspevku vo výške 400,- € na vybudovanie skateboardovej prekážky.
3.    Členstvo Obce Hruštín v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Klaster - Orava.
4.    Plán práce kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2012.
5.  Záverečný účet Obce Hruštín za rok 2011, Vyhodnotenie Programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Nepoužité finančné prostriedky z rezervného fondu Obce Hruštín vrátiť v celkovej výške 182,- EUR do rezervného fondu.
6.    VZN Obce Hruštín č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výšky úhrady za poskytované sociálne služby.
7.    Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na rok 2012 v príjmovej a vo výdajovej časti, a to v položkách:
Príjem – bežný rozpočet                    schválený                   rozdiel                            upravený
292 027 Vratka kúrenie ZŠ                0,00 €                + 7.200,00 €                            7.200,00 €
Príjem - kapitálový rozpočet             schválený                  rozdiel                upravený
322 001Vodovod Kutina                     0,00 €             + 126.203,00 €            126.203,00 €
322 002Ihrisko pri ZŠ Zamost          0,00 €                + 3.000,00 €                3.000,00 €
Výdaj - bežný rozpočet                      schválený                  rozdiel                 upravený
Program 1.1
634 002Servis, údržba auta               2.000,00 €          + 2.926,00 €              4.926,00 €
Program 1.2
637 005 Špeciálne služby AUDIT     1.500,00 €           -    400,00 €               1.100,00 €
637 035             Daň z nájmu              2.926,00 €           - 2.926,00 €                      0,00 €
651 002 Splácanie úrokov banke      3.100,00 €          + 3.000,00 €              6.100,00 €
Program 6.3
642 001 Cirkev, šport, transfery          3.200,00 €          +    400,00 €               3.600,00 €
Výdaj - kapitálový rozpočet              schválený                   rozdiel                          upravený
Program 9.1
717 001Vodovod Kutina                     0,00 €            +  126.203,00 €             126.203,00 €
717 002Ihrisko pri ZŠ Zamost          0,00 €           +      3.000,00 €                 3.000,00 €
Program 10.1
716        Projekt chodník Dedina        0,00 €           +      5.000,00 €                 5.000,00 €
717 001Vodovod Kutina – spoluf.      0,00 €            +      6.310,15 €                 6.310,15 €
717 002Ihrisko pri ZŠ Zamost           0,00 €            +         158,00 €                    158,00 €
717 002Rek. SSE Baraniarky           15.513,00 €            -    11.468,15 €            4.044,85 €
8.    Zmenu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2012 v nasledovných položkách:
MŠ                                                                              schválený         rozdiel             upravený
všeobecný materiál       222 09111 633006            1.200,- €         - 300,- €          900,- €
uč. pomôcky                 222 09111 633009 326 3      800,- €         - 300,- €          500,- €
mimo. prac. /dohody/   222 09111 637027 41         1.040,- €           600,- €       1.640,- €
ŠJ
všeobecný materiál       222 09601 633006 41 629    600,- €         - 100,- €          500,- €
nemoc. dávky               222 09601 642015 41 629                               100,- €          100,- €
9.    Zmenu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2012 v nasledovných položkách:
223 311             72        108                  315,01 €          jablčná šťava
223 242             41        108                      9,-    €         úroky
223 292012       41        108               7.232,72 €         dobropisy
223 292019       11T1    108                  132,04 €          refundácie 85 %
223 292019       11T2    108                    23,30 €          refundácie 15 %
222 611             11T1    108                    83,10 €          mzda 85 %
222 611             11T2    108                    14,65 €          mzda 15 %
222 620             11T1    108                    29,05 €          odvody 85 %
222 620             11T2    108                      5,14 €          odvody 15 %
222 631001       11T1    108                    19,89 €          cestovné z refundácie 85 %
222 631001       11T2    108                      3,51 €          cestovné z refundácie 15 %
222 633011       72        108                  315,01 €          jablčná šťava
222 633009       2111    108                  660,-    €         UP pre deti zo znevýh. prostredia KŠÚ
222 633004       111      108                  753,-    €         stroje, prístroje
222 633005       111      108                  973,-    €         špeciálne stroje prístroje
222 633006       111      108                  347,-    €         všeobecný materiál
222 633009       111      108                  890,-    €         UP
222 633016       111      108                    20,-    €         reprezentačné
222 635004       111      108                  140,-    €         údržba strojov, prístrojov
222 637004       111      108               1.288,-    €         všeobecné služby
222 637027       111      108                  640,-    €         práca na dohodu
222 635009       111      108             - 1.000,-    €         údržba budov
222 635002       111      108              -   700,-    €         údržba výpočtovej techniky
222 632001       111      108             - 3.351,-    €         teplo
 
10.    Predaj osobného auta DUCATO formou verejnej dražby.
 

Mgr. František Škapec
starosta obce

 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23.02.2012
 
Číslo: OZ  01/2012
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 1. Účasť poslancov v počte: 10
 2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2012.
 3. Správu kontrolóra Obce Hruštín o činnosti práce kontrolóra Obce Hruštín.
 4. Návrh plánu družobnej spolupráce medzi obcou Hruštín a Gminou Zabierzow na rok 2012.
 5. Sťažnosť občanov z ulice Pod Uhliskom – oprava miestnej komunikácie.
 6. Uznesenie Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu zo dňa 23.02.2012.                           
B/ Schvaľuje:
 1. Žiadosť Petra Tomáňa a manž. Jany Tomáňovej, Hlavná 194/33, 029 52  Hruštín o predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku EKN č. 20162 , LV č. 3028 o výmere 3 m².
 2. Žiadosť Rodinného centra MOTÝLIK o zaplatenie nedoplatku za vykurovanie priestorov  rodinného centra MOTÝLIK za obdobie posledné tri mesiace roku 2011 vo výške 203,50 EUR. 
C/ Menuje:
 
     1. Na základe volieb z výročnej členskej schôdze funkcionárov DvHZ  Hruštín zo dňa  07.01.2012 v zložení:
          Predseda DvHZ:             Ľuboš Katreník
          Podpredseda DvHZ:       Štefan Kľuska
          Tajomník:                       Milan Krivačka
          Preventivár:                    Tomáš Tomáň ml.
          Pokladník:                      Marián Martvoň
          Referent:                        Miroslav Gemeľa
          Strojník:                         František Žilinec
          Revízor:                          Štefan Firic
          Člen:                              Tomáš Tomáň st.
  
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.12.2011

Číslo: OZ  06/2011

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1.    Účasť poslancov v počte: 10
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.10.2011.
3.    Oznámenie kontrolóra Obce Hruštín s vykonanými kontrolami za 2. polrok 2011.
4.    List Poľnohospodárskeho družstva Hruštín zo dňa 16. 12. 2011 a trvá na zaplatení poslednej splátky za daň a komunálny odpad za rok 2011 do konca roka 2011.
5.    Ponuku TV ORAVIA, ale z nedostatku finančných prostriedkov sa nezapojíme do daného projektu.
                          
B/ Schvaľuje:

1.    Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Doplnku č. 11 potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
2.    Vykúpenie pozemkov od občanov ul. Lán parc. C-KN č. 1331/6, 1331/7, 1331/8, 1331/9, 1331/10, 1331/11, 1331/12, 1331/13 a vo Vaňovke pod ihrisko parc. C-KN č. 193 za cenu 3,32 €/m².
3.    Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2011.
4.    Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2011. 
5.    Úpravy rozpočtu Obce Hruštín v príjmovej a vo výdajovej časti. 
6.    Dodatok č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín a ktorým sa ruší v plnom rozsahu Dodatok č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
7.    Plán práce kontrolóra Obce Hruštín na 1. polrok 2012.
8.    Plán práce Obce Hruštín na rok 2012.
9.    Žiadosť o predbežný súhlas na odkúpenie pozemku parcela č. EKN č. 4/1 v k. ú. Hruštín pre  pani Emíliu Kupčulákovú a Jána Kupčuláka, bytom Pod brehom 198/3, Hruštín.
10.    Dotácie na základe žiadosti pre:
a)    OŠK Hruštín na rok 2012 vo výške 11.300,- EUR.
b)    Klub biatlonu Breza pre Máriu a Zuzanu Remeňové, Slnečná 140/19, Hruštín na rok 2012 vo výške 500,- EUR.
c)    Základnú organizáciu technických športov na rok 2012 vo výške 2.000,- EUR.
d)    Poľovnícke združenie Hruštín na rok 2012 vo výške 100,- EUR.
e)    Rodinné centrum Motýlik na rok 2012 vo výške 300,- EUR.
f) SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA na rok 2012 vo výške 100,- EUR
g) Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť vo výške 200,- EUR.
11.    Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2012 v celkovej výške 447.830,- €: transfer z Krajského školského úradu Žilina v celkovej výške 440.590,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej výške 1.080,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu  ZŠ Hruštín v celkovej výške 6.160,- €.
     Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2012 v celkovej výške 23.745,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 21.745,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej    výške 2.000,- €.
12.    Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2012v celkovej výške 161.850,- €: dotácia z Obce Hruštín  v celkovej výške 149.000,- €, transfer z Krajského školského úradu Žilina v celkovej výške  5.100,- €, transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v celkovej výške  4.000,- € a výdavky hradené  z vlastného príjmu MŠ a ŠJ Hruštín v celkovej výške 3.750,-€.
13.    Poplatok za prenájom telocvične pre obyvateľov obce Hruštín vo výške 5,- €/hod.
14.    Rozpočet Obce Hruštín na rok 2012 a Návrhy rozpočtu Obce Hruštín na roky 2013 a 2014.
15.    Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2012 a návrh Programového rozpočtu Obce 
       Hruštín na roky 2013, 2014.

C/ Volí:

1.  Za prísediacich Okresného súdu Námestovo nasledovných občanov:
Mária Firicová, Radzovka 556/53, Hruštín
PaedDr. Mária Jaššová, Dedina 727/73, Hruštín.

D/ Súhlasí:

1. S umiestnením stavby rodinného domu pre Jozefa Pašku a manželku Katarínu Paškovú,  bytom Veterná 218/12, Hruštín podľa predloženého predbežného náčrtu. Presné osadenie stavby vytýči stavebný úrad po zohľadnení pripomienok vlastníkov susedných pozemkov.

Mgr. František Škapec
starosta obce

 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 11.10.2011

Číslo: OZ  05/2011
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.   Účasť poslancov v počte: 10 (nepr. Ing. František Kravčík).
2.   Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2011.
3.   Informáciu starostu obce o príprave projektu 2. 1 – protipovodňové opatrenia.
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.   Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
2.   Spolufinancovanie investičnej akcie „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Základnej škole Hruštín“ poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške  159.937,25 € na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením nenávratného finančného príspevku, - zabezpečenie úveru blankozmenkou“.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 20.09.2011

Číslo: OZ  04/2011
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2011.
3.    Informáciu o účasti žiakov ZŠ Hruštín v ekotábore v Lomnej a na Morave.
4.    Informáciu o získaní finančného príspevku na zabezpečenie protipovodňových opatrení.
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo s názvom „Zberný dvor Hruštín“. Výška celkových výdavkov na projekt je  681.744,24 EUR, slovom: šesťstoosemdesiatjedentisícsedemstoštyridsaťštyri eur dvadsaťštyri centov.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je  681.744,24 EUR, slovom: šesťstoosemdesiatjedentisícsedemstoštyridsaťštyri eur dvadsaťštyri centov.
Výška spolufinancovania projektu Obcou Hruštín z celkových oprávnených výdavkov je 34.087,21 EUR, slovom: tridsaťštyritisícosemdesiatsedem eur dvadsaťjeden centov.
Spôsob financovania tohto projektu bude zabezpečený z vlastných zdrojov Obce Hruštín.
2.    Predloženie žiadosti Eko-Centra, o. z. o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo s názvom „Kompostovanie – alternatívna forma využitia odpadu“. Výška celkových výdavkov Eko-Centra na projekte je 155.490,00 EUR, slovom: jednostopäťdesiatpäťtisícštyristodeväťdesiat EUR. Výška celkových výdavkov Obce Hruštín na projekte je 70.670,00 EUR, slovom: sedemdesiattisícšestosedemdesiat eur.
Výška celkových oprávnených výdavkov Eko-Centra na projekt je, 155.490,00 EUR, slovom: jednostopäťdesiatpäťtisícštyristodeväťdesiat EUR. Výška celkových oprávnených výdavkov Obce Hruštín na projekt je 70.670,00 EUR, slovom: sedemdesiattisícšestosedemdesiat eur.
Výška spolufinancovania projektu Obcou Hruštín z celkových oprávnených výdavkov je 5 %, a to 3.533,50 EUR, slovom: tritisícpäťstotridsaťtri  eur päťdesiat centov.
Spôsob financovania tohto projektu bude zabezpečený z vlastných zdrojov Obce Hruštín.
3.    Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2010.
4.    Dodatok č. 2/2011, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
5.    Bezplatný nájom nebytových priestorov občianskemu združeniu Motýlik v priestoroch zdravotného strediska s podmienkou úhrady režijných nákladov na vodu, teplo, kúrenie.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.08.2011

Číslo: OZ  03/2011
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 10
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.05.2011
3.    Oznámenie kontrolóra obce o prevedených kontrolách v ZŠ Hruštín a MŠ Hruštín s navrhnutými opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov.
4.    Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Hruštín za obdobie od 01. 2011 – 07. 2011.
5.    Správu o postupe obstarávania a spracovanie Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu obce Hruštín a VZN č. 2/2011, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu obce Hruštín.
                      
B/ Schvaľuje:
 
1.    Plán práce kontrolóra Obce Hruštín na 2. polrok 2011.
2.    Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín:
633009 2                900,00 €                   učebné pomôcky pre deti so SZP
631001 4                  20,00 €                   cestovné VzP
633009 4                    3,00 €                   učebné pomôcky VzP
634004 4                128,00 €                   doprava VzP
637027 4              3.671,00 €                  dohody VzP
632001 4              1.940,40 €                  energia VzP
642024 4                 531,20 €                  hmotná núdza ÚP
610                          875,00 €                  mzdy /kreditný príplatok/
620                          308,00 €                  odvody
3.    Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín:
222 09111 611 326 41     -  606,00 €      tarifný plat     
222 09111 614 326 41     + 606,00 €      odmeny
4.    Úpravu rozpočtu  Obce Hruštín v jednotlivých položkách:
Príjmová časť bežného rozpočtu:
schválený €         rozdiel €            upravený €
1 41  222 003  Pokuty a penále                     0,00                   + 180,00               180,00
      1 41  292 006  Príjmy z poist. plnenia           0,00               + 2.154,00           2.154,00
Príjmová časť kapitálového rozpočtu:
2 43  233 001  Príjem z predaja pozemkov    0,00               + 1.130,00            1.130,00
Výdajová časť bežného rozpočtu:
Program 1.1
1 41  634 005  Karty, známky – autá           95,00                    + 10,00                105,00
1 41  635 006  Údržba budovy Pošta      1.000,00                  + 958,00                        1.958,00
1 41  637 004  Revízie                                100,00                  + 178,00                278,00
1 41  637 004  Kvety                                  150,00                   +  50,00                200,00
1 41  637 017  Provízia                               110,00                   +  50,00                160,00
Program 1.2
1 41  637 012  Poplatky a odvody banke 2.000,00               - 1.300,00                700,00
1 41  651 002  Splácanie úrokov banke    4.548,00              + 2.700,00             7.248,00
1 41  653 002  Provízia, úver                           0,00                    +12,00                  12,00
 
Program 2.1
1 41  633 005  Špeciálne stroje, hadice        700,00                    +15,00            715,00
1 41  633 016  Reprezentačné                        99,00                    - 15,00              84,00
Program 4.3
1 41  633 006  Materiál, živý plot                 100,00            - 100,00                     0,00
1 41  635 006  Údržba, verejná zeleň            332,00            -   55,00                 277,00
Program 5.1
1 41  633 006  Súpisné a orient. čísla            350,00           + 155,00                 505,00
Program 6.1
1 41  632 001  Energia, vlek                          400,00            - 117,00                 283,00
Program 6.2
1 41  632 003  Poplatky za rozhlas a TV       223,00               + 1,00                 224,00
Program 6.3
1 41  632 001  Energia cintorín                      720,00              - 15,00                 705,00
1 41  633 001  Interiérové vybavenie DS         20,00             + 15,00                   35,00
Program 6.4
1 41  633 004  Materiál, stolovanie               700,00             - 175,00                  525,00
1 41  633 006  Obrusy                                    664,00             + 73,00                  737,00
1 41  635 006  Údržba MKS                       1.000,00        + 2.400,00               3.400,00
1 41  637 027  Odmeny na zákl. dohody       500,00           + 117,00                  617,00
Program 7.1
1 41  637 001  Školenia                                  400,00           + 200,00                 600,00
Program 8.1
1 41  642 014  Cestovné žiaci Vaňovka      1.328,00           - 188,00               1.140,00
1 41  642 026  Na dávku v hm. núdzi            332,00          + 200,00                  532,00
Výdajová časť kapitálového rozpočtu:
Program 10.1
2 41  713 004  Pec KD Hruštín                   2.000,00         - 2.000,00                      0,00
2 41  716         Projekt Česko-Slovensko   59.969,00      - 59.969,00                      0,00
2 46  712 001  Nákup UNIMO bunky                0,00       + 1.500,00               1.500,00
2 46  717 002  Modernizácia a rek. ZŠ               0,00          + 188,40                  188,40
Program 13.1
                                  Projekt Česko-Slovensko             0,00     + 59.969,00             59.969,00
 
5. Kompetenciu starostovi obce  podľa § 11 bod 4 b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nevyhnutných prípadoch prijať rozpočtové opatrenie v bežnom rozpočte do výšky 16.000,- € v rámci zabezpečených príjmov.
6. Dodatok č. 1/2011, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Hruštín.
7. a/ Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Hruštín v zmysle § 26 a § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
     b/ VZN č. 2/2011, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu obce  Hruštín.
8. Podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu starostu obce  o 50 % s účinnosťou od 01. 08. 2011.
9.    Žiadosť OŠK Hruštín o rozšírenie priestorov na KUTINE.
      
C/ Ruší:
 
1. Uznesenie OZ č. 04/2008, B bod 3 z 10. 07. 2008.
 
D/ Konštatuje, že:
 
1.  Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Hruštín a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.
 
E/ Ukladá:
 
Obecnému úradu Hruštín:
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu obce Hruštín Krajskému stavebnému úradu v Žiline, Odbor územného plánovania, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina, opatrené doložkou, na ktorej bude:
-  označenie schvaľovacieho orgánu,
-  číslo uznesenia a dátum schválenia,
-  odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznesenia sa doručí na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania v Bratislave.
 
F/ Odporúča:
 
1. Starostovi obce na základe žiadosti OŠK Hruštín vypovedať nájomnú zmluvu s doterajším nájomcom v časti nebytových priestorov na KUTINE.
 
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.05.2011

Číslo: OZ  02/2011

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1.    Účasť poslancov v počte: 11
2.    Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3.    Informáciu starostu obce o priebehu prác na ZŠ Hruštín, oprave ciest a prácach v obci.
4.    Pripomienky a informácie poslancov OZ.
5.    Informáciu starostu obce o podpísaní Plánu spolupráce medzi Obcou Hruštín a Gminou Zabierzow na rok 2011.
6.    Informáciu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 17.02.2011. 
                           
B/ Schvaľuje:
 
1.    Správu o činnosti kontrolóra Obce Hruštín za rok 2010.
2.    Správu o kontrole hospodárenia počas rozpočtového provizória za mesiac január 2011.
3.    a/ Záverečný účet Obce Hruštín za rok 2010 bez výhrad.
b/ Vyhodnotenie Programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2010 bez výhrad.
c/ Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Hruštín za rok 2010 v celkovej výške 1.876 €: 10 %  na rezervný fond, a to vo výške 187,60 € a  90 % na pokrytie výdavkov v kapitálovom rozpočte r. 2011, a to vo výške 1.688,40 €.
4.    Odpredaj obecného pozemku parcela CKN č. 75/5 o výmere  81 m2, CKN č. 75/7 o výmere 111 m2, CKN č. 75/8 o výmere 206 m2 a CKN č. 75/11 o výmere 148 m2 v k. ú. Hruštín podľa znaleckého posudku v cene 1.130,- € / 2,06 €/m²/ pre Ľubomíra Gabaja a manželku Veroniku, bytom Radzovka 598/42,  029 52  Hruštín. Osoby nie sú v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 6 a ods. 7.
5.    Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2011 v položke tar. plat 222 09111 611 326 41 ponížiť o odchodné 1.362,- € a odstupné 2.043,- €, položku odchodné 222 09111 642013 326 41 upraviť na 1.362,- € a 222 09111 642012 326 41 upraviť na 2.043,- €.
6.    Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2011 v položke 642013 odchodné navýšiť o 806,- €.
7.    Navýšenie platu starostu obce Hruštín o 1,35 násobok podľa § 4, ods. 2, zák. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
      
C/  Neschvaľuje:
 
1. Žiadosť p. Márie Žilincovej, bytom Zamost 117/22, Hruštín o odpredaj obecného  pozemku parcela CKN č. 1365/2, 1365/3, 1365/4 v k. ú. Hruštín o výmere 528 m2.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce
 
 
U z n e s e n i e
zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 17.02.2011

Číslo: OZ  01/2011
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
A/ Berie na vedomie:
 
1. Účasť poslancov v počte: 9
2. Sťažnosť vlastníkov chát v lokalite Zábava.
3. Anonymnú sťažnosť občanov z ulice Radzovka na nebezpečné bojové plemeno psov.
                          
B/ Schvaľuje:
 
1. Inventarizáciu majetku Obce Hruštín za rok 2010.
2. Sobášiaceho Milana Hoju.
3. Predbežný súhlas na odkúpenie obecného pozemku s vecným bremenom (obecný jarok) pre Ľubomíra Gabaja a manželky Veroniky Gabajovej, Radzovka 598/42, 029 52  Hruštín.
4. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre OŠK Hruštín vo výške 10.000,- €.
5. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť vo výške 220,- €.
6. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre Poľovnícke združenie Hruštín vo výške 100,- €.
7. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre Základnú organizáciu technických športov Hruštín, Hruštín 203 vo výške 2.500,- €.
8. Žiadosť o dotáciu na rok 2011 pre SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín 108 vo výške 500,- €.
9. VZN č. 1/2011 o poplatkoch za poskytované služby Obcou Hruštín.
10. Doplnok č. 1/2011 k VZN č. 6/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ZŠS a školského klubu detí so sídlom na území obce Hruštín.
11. Plán práce Obce Hruštín na rok 2011.
12. Plán práce kontrolórky Obce Hruštín na 1. polrok 2011.
13. Rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2011 v celkovej výške 440.175,- €: transfer z Krajského školského úradu Žilina v celkovej výške 434.165,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ZŠ Hruštín v celkovej výške 6.010,- €.
14. Rozpočet ŠKD Hruštín na rok 2011 v celkovej výške 21.822,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 21.022,- € a výdavky hradené z vlastného príjmu ŠKD Hruštín v celkovej výške 800,- €.
15. Rozpočet MŠ Hruštín na rok 2011v celkovej výške 157.850,- €: dotácia z Obce Hruštín v celkovej výške 149.000,- €, transfer z Krajského školského úradu Žilina v celkovej výške 5.100,- €, výdavky hradené  z vlastného príjmu MŠ a ŠJ Hruštín v celkovej výške 3.750,- €.  
16. Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2011 a návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2012, 2013.
17. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2011 a Návrhy rozpočtu Obce Hruštín na roky 2012 a 2013.
 
C/ Ruší:
 
1. VZN č. 1/1996 o vyňatí z prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, zrušenie VZN č. 2/2000, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/1996 a zrušenie VZN č. 1/2002, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/1996 v znení VZN č. 2/2000.
 
D/ Zriaďuje:
 
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:  predseda: Ing. Mária Brašeňová, členovia: Ing. František Kravčík,  Ing. Marián Kompan.
2. Komisiu pre výberové a verejné obstarávanie v zložení: predseda: Ing. Marián Kompan,  členovia: Ing. Mária Brašeňová, Milan Hojo, Ing. František Kravčík, Ing. Štefan Sedlár.
3. Sociálnu komisiu v zložení: predseda: Snováková Zdenka, členovia: Ing. Marta Lipničanová, Ing. František Krivačka, Jozef Snovák, Marta Martvoňová,  Mgr. Darina Kupčuláková.
4. Komisiu  kultúry, športu a cestovného ruchu v zložení: predseda: Ľudvik Zajac, členovia: Ing. Štefan Sedlár, Jozef Šalata, Ľubomír Jurovčík, Janka Kravčíková, Ing. Marián Kompan, Ing. František Krivačka, Ľudovít Snovák, Ľuboš Jancek.
5. Komisia životného prostredia a výstavby v zložení:  predseda: Milan Halaštík, členovia: Milan Hojo, Jozef Snovák, Mgr. Darina Kupčuláková, Mgr. Róbert Kopilec, Ing. Michal Škapec, Ing. Ladislav Melek, Dominik Zemenčík, Ing. Ladislav Hojo.
     
E/ Volí:
 
1. Zástupcov do Rady školy pri ZŠ Hruštín – Ing. Štefan Sedlár, Zdenka Snováková.
2. Zástupcu do Rady školy pri MŠ Hruštín – Ing. Marta Lipničanová. 
 
F/ Menuje:
 
1. Veliteľa, strojníka a preventivára DvHZ Hruštín a DvHZ Vaňovka v zložení:
Hruštín:          Jozef Ťasnocha           -           veliteľ
                        Tomáš Tomáň ml.      -           preventivár
                        Štefan Kľuska              -           strojník
 
Vaňovka:        Jozef Snovák               -           veliteľ
                         Daniel Plavák              -           preventivár
                        Stanislav Zemenčík    -           strojník
 
G/ Odporúča:
 
1. Starostovi obce vyvolať jednanie so zainteresovanými účastníkmi k sťažnosti vlastníkov chát v lokalite Zábava – Slovenská správa ciest D. Kubín, SKI Zábava Vasiľovská hoľa, Oravská Horáreň, Urbár D. Kubín, Obecný úrad Oravský Podzámok, PD Hruštín, Píla Ing. Miroslav Jaššo, Lesy SR.
 
H/ Neschvaľuje:
 
1. Žiadosť Obce Babín o uzatváranie manželstva v priestoroch Obecného úradu Babín alebo Miestneho kultúrneho strediska Babín.
2. Žiadosť OŠK Hruštín,  aby  OŠK Hruštín prešlo pod Obec Hruštín.
3. Príspevok pre TV ORAVIA vo výške 1.200,- € za rok.
 
Mgr. František Škapec
starosta obce

 

U z n e s e n i e
z ustanovujúceho zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 20.12.2010

Číslo: OZ 06/2010


O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
3. Poverenie zastupovaním starostu obce pre: Milan Hojo.

B/ Konštatuje, že:

1. Novozvolený starosta obce Mgr. František Škapec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecné zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Mária Brašeňová
Milan Halaštík
Milan Hojo
Ing. Marián Kompan
Ing. František Kravčík
Ing. František Krivačka
Ing. Marta Lipničanová
Zdenka Snováková
Ľudvik Zajac
Ing. Štefan Sedlár
Jozef Snovák

C/ Poveruje:

1. Poslanca Ing. Františka Kravčíka zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

D/ Zriaďuje:

1. Obecnú radu v počte 4 členov.

E/ Volí:

1. Členov obecnej rady: Milan Hojo, Ing. František Kravčík, Ing. Mária Brašeňová,
Ing. Štefan Sedlár.

Mgr. František Škapec
starosta obce


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 21.10.2010


Číslo: OZ 05/2010

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Žiadosť Jozefa a Lucie Žilincovej, Črchľa 402/143, 029 52 Hruštín k odkúpeniu časti pozemku z obecnej parcely č. EKN 9119/1 a odporúča do budúcnosti dané pozemky pri bytovke riešiť komplexne s účastníkmi bytov a súčasnými užívateľmi daného pozemku.
3. Doplnok ÚPD č. 10 obce Hruštín.
4. Pracovný poriadok zamestnancov Obce Hruštín, Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Hruštín, Organizačný poriadok OcÚ v Hruštíne.
5. Správu starostu Obce Hruštín o činnosti a hospodárení v obci počas 4 rokov posledného volebného obdobia 2006 – 2010.
6. Nečerpanie schváleného úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.

B/ Schvaľuje:

1. Návrh erbu a vlajky miestnej časti Vaňovka heraldickou komisiou.
2. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2010 v nasledovných položkách:
v príjmovej časti: Bežný rozpočet schválený € rozdiel € upravený €
41 111 003 Výnos dane z príjmov 598.796,00 - 36.664,00 562.132,00
41 133 003 Daň za nev. automaty 68,00 + 136,00 204,00
41 221 004 Administrat. poplatky 3.000,00 + 110,00 3.110,00
41 223 001 4 Poplatky za predaj KUKA 400,00 + 220,00 620,00
41 223 001 6 Poplatky hrob. miesta 120,00 + 238,00 358,00
41 223 001 9 Poplatky zber železa 500,00 + 930,00 1.430,00
41 229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 200,00 - 23,00 177,00
41 291 004 Exekúcie 0,00 + 1.712,00 1.712,00
41 292 008 Príjem z lotérií 70,00 + 32,00 102,00
vo výdajovej časti: Bežný rozpočet
program 1.1.
41 616 Doplatok k platu 0,00 + 169,00 169,00
41 632 003 Poštovné služby 1.328,00 + 300,00 1.628,00
41 633 006 1 Vlajky 50,00 - 50,00 0,00
41 634 002 Servis, údržba 2.740,00 + 420,00 3.160,00
41 635 002 Údržba výpočtovej tech. 807,00 + 200,00 1.007,00
41 635 006 Údržba budovy č. 305 100,00 - 100,00 0,00
41 635 006 1 Údržba budovy POŠTA 0,00 + 100,00 100,00
41 637 036 Reprezentačné 1.700,00 - 700,00 1.000,00
program 1.2.
41 651 002 Splácanie úrokov banke 0,00 + 660,00 660,00
program 2.1.
41 633 005 Špeciálne stroje 700,00 - 209,00 491,00
41 633 010 Pracovné odevy 400,00 - 400,00 0,00
41 634 001 Palivo, nafta 432,00 - 32,00 400,00
41 634 002 Servis údržba 480,00 + 689,00 1.169,00
41 635 005 Oprava strojov 80,00 - 33,00 47,00
41 636 001 Nájom budovy Jednota 431,00 - 15,00 416,00
program 3.1.
41 637 005 Geometrické plány 2.000,00 - 200,00 1.800,00
program 3.2.
41 635 006 Zimná údržba 8.000,00 - 4.000,00 4.000,00
41 635 006 1 Údržba zástaviek 400,00 - 350,00 50,00
41 635 006 2 Údržba ciest 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00
program 4.1.
41 633 004 Odpadové nádoby 700,00 - 700,00 0,00
program 4.3
41 633 006 Sadenice, živý plot 100,00 - 100,00 0,00
41 635 006 Údržba, verejná zeleň 12.332,00 + 812,00 13.144,00
41 637 004 Čistenie verejného pries. 332,00 - 332,00 0,00
41 637 004 1 Odvoz a uloženie PDO 45.000,00 - 10.000,00 35.000,00
program 6.1.
41 632 001 Energia vlek 400,00 - 64,00 336,00
41 635 006 Údržba budovy KUTINA 795,00 + 64,00 859,00
program 6.3.
41 632 001 Energie cintorín 498,00 + 31,00 529,00
41 632 001 1 Energie POŠTA 0,00 + 60,00 60,00
41 633 001 Vybavenie domu smútku 60,00 + 203,00 263,00
41 642 006 Členské príspevky ZMOBO 3.161,00 + 656,00 3.817,00
program 6.4.
41 633 001 Vybavenie MKS 100,00 - 100,00 0,00
41 633 006 Čistiace prostriedky 750,00 + 381,00 1.131,00
41 633 006 1 Fotografický materiál 332,00 - 200,00 132,00
41 637 002 Kultúrne podujatia 13.200,00 - 3.200,00 10.000,00
41 637 004 Upratovanie, čistenie 920,00 + 140,00 1.060,00
program 7.1.
41 637 001 Školenia 700,00 - 300,00 400,00
vo výdajovej časti: Kapitálový rozpočet
program 9.1.
41 711 001 Nákup pozemkov – cesty 23.000,00 - 5.000,00 18.000,00
41 713 004 Čistiaci stroj 5.000,00 - 5.000,00 0,00
41 713 004 Pec MŠ 3.000,00 - 424,00 2.576,00
41 713 005 Hasičská mašina DHZ Vaň. 10.000,00 - 1.432,00 8.568,00
41 716 ÚP Kutina 4.951,00 - 2.010,00 2.941,00
41 716 1 Projekt Slovensko – Česko 0,00 + 118,00 118,00
41 717 001 Teplovodný kanál 13.000,00 + 17.113,00 30.113,00
41 717 001 1 Garáž auto 3.000,00 - 3.000,00 0,00
41 717 002 Šindel Hruštinská drevenica 0,00 + 26,00 26,00
41 717 002 2 Modernizácia, rekonštuk. ZŠ 42.790,00 - 20.000,00 22.790,00
41 716 2 Projekt šatne Kutina - štúdia 0,00 + 750,00 750,00
41 716 3 Projekt ZŠ Vaňovka - štúdia 0,00 + 750,00 750,00

3. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2010 v položkách:
ZŠ:
223 212003 41 108 - 280,00 € (nájomné ZUŠ)
222 09121 632001 1 41 108 2.020,00 € (el. energia)
222 09121 632001 3 41 108 2.190,00 € (teplo)
222 09121 637027 41 108 1.650,00 € (práca na dohodu – správca telocične)
222 09121 633006 41 108 208,50 € (materiál)
222 09121 637 012 41 108 10,00 € (poplatky banke)
222 10704 642026 111 108 1.111,56 € (učebné pomôcky, hmotná núdza)
222 09121 637027 4 111 108 4.980,00 € (práce na dohodu – krúžky)
222 09121 633009 4 111 108 50,00 € (učebné pomôcky – krúžky)
222 09121 631001 4 111 108 60,00 € (doprava – krúžky)
222 09121 632001 4 111 108 3.892,40 € (energie – krúžky)
ŠKD:
222 09501 633009 72 8 30,00 € (tlačivá)
222 09501 632001 72 8 714,00 € (energie)4. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2010:
v príjmových položkách:
Prísp. od rodičov na vých. a vzdelávanie 223002: 554,00 €
Réžia cudzí stravníci 223003: 607,00 €
Odpad 223001: 19,80 €
Úroky z účtov 242 : 6,00 €
---------------------------------------------------------------------------
Spolu: 1.186,80 €

vo výdajových položkách:
222 09111 633006 41 326 - všeobecný materiál - 288,65 €
222 09111 633002 41 326 - výp. technika +288,65 €
222 09111 633010 41 326 - prac. odevy - 550,00 €
222 09111 635004 41 326 4 – udr. čist. odp. vôd +550,00 €
222 09601 632002 41 629 - vodne, stočné - 390,00 €
222 09111 635004 41 326 4 - udr. čist. odp. vôd +390,00 €
222 09601 633006 41 629 - všeob. materiál - 517,84 €
222 09111 637027 41 326 - PaM ZŠ +517,84 €
222 09601 633006 41 629 - všeob. materiál - 114,42 €
222 09111 637004 41 326 5 - BOZP +114,42 €

5. Prijatie úveru vo výške 365.000,00 EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Základnej škole Hruštín“
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou: „Európsky fond regionálneho rozvoja“.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
6. Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2000, ktorým sa upravujú náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

C/ Udeľuje:

1. Čestné občianstvo obce Hruštín rodákovi z Hruštína RNDr. Františkovi Kľuskovi, Silvánska
č. 11, 841 04 Bratislava.

Mgr. František Škapec
starosta obce


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 04.08.2010

Číslo: OZ 04/2010

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 8.
2. Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Žiadosť PD Hruštín o dlhodobý prenájom obecného pozemku.
4. Schválenie návrhu erbu a vlajky miestnej časti Vaňovka heraldickou komisiou.
5. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii ZŠ Hruštín Zamost a Výhon.
6. Doplnok č. 10 Územného plánu Obce Hruštín, Kutina - Dielnice.

B/ Schvaľuje:

1. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2010 dva volebné obvody:
a/ Volebný obvod č. 1 Hruštín s počtom poslancov 9
b/ Volebný obvod č. 2 Vaňovka s počtom poslancov 2.
2. Odpredaj obecného pozemku podľa znaleckého posudku č. 137/2010, parc. č. EKN 20269/1 o výmere 2 m² v cene 6,00 € pre Milana Kozlíka a Ľudmilu Kozlíkovú, Pod Uhliskom č. 273/60, 029 52 Hruštín. Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 6 a ods. 7.
3. Výkup časti cesty ulice Lán parc. č. CKN 1331/6, 1331/7, 1331/8, 1331/9, 1331/10, 1331/11, 1331/12, 1331/13, 1331/14, 1331/15, 1331/16, 1331/17, 1331/18, 1331/20, 1331/21 a 1070/4 v cene 3,32 €/m².
4. Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2009.
5. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2010 v príjmových položkách:
223 212003 41 108 2.300,00 € /prenájom ZUŠ/
223 212003 41 108 1 3.500,00 € /prenájom telocvičňa/
223 212003 41 108 2 340,00 € /prenájom nebyt. priestory/
223 223001 41 108 205,50 € /príjem za papier/
223 223002 72 8 744,00 € /poplatok ŠKD/
223 242 41 108 10,00 € /úroky/
6. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2010 v príjmových položkách:
223002 1.036,00 € /príspevok od rodičov na vých. a vzdelávanie/
223003 289,44 € /réžia cudzích stravníkov/
223001 29,82 € /odpad/
242 4,12 € /úroky z účtov/
7. Plán práce kontrolórky obce na 2. polrok 2010.
8. Spolufinancovanie projektu „ Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Základnej škole Hruštín „ poskytnutím úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., vo výške 364.692,00 € čo je 40 % z dotácie s možnosťou opakovaného čerpania a zabezpečením úveru blanko zmenkou.
10. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Hruštín na roky 2010 – 2015.
11. Komunitný plán Obce Hruštín.
12. VZN Obce Hruštín č. 01/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho
referenda.
13. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Hruštín.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 20.05.2010

Číslo: OZ 03/2010

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Žiadosti Ondreja a Renáty Hutirovej, Radzovka č. 554/79, Hruštín o sprístupnenie cesty na Kultúrnej ulici a namontovanie bezpečnostného dvojzávesu na stĺpe VN a odpovedi starostu obce na tieto žiadosti.
4. Informáciu Ing. Jozefa Solgu o projektovom zámere Poľnohospodárskeho družstva Hruštín.
5. Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Hruštín za rok 2009.
6. Informáciu starostu obce o príprave rekonštrukcie ZŠ Hruštín.
7. Uznesenie zo zasadnutia Komisie kultúry, mládeže, športu a cestovného ruchu zo dňa 19.05.2010.
8. Uznesenie Komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného záujmu zo dňa 15.03.2010.

B/ Schvaľuje:

1. Odpredať p. Milanovi Žibekovi, Vaňovka, Kostolná 788/3 obecný pozemok parc. č. KN 3979/6 o výmere 68 m² a č. KN 3979/7 o výmere 32 m² pre vstup do dvora RD a záhradku pred rodinným domom, podľa znaleckého posudku č. 11/2010 v cene 3,35 €/m², celková výmera 100 m². Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 6 a ods. 7.
2. Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2009.
3. Záverečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
4. Použitie prebytku hospodárenia 10 % vo výške 5.894,80 € do rezervného fondu a 90 % vo výške 53.053,20 € do bežných výdavkov rozpočtu Obce na rok 2010.
5. Erb miestnej časti Vaňovka podľa návrhu heraldickej komisie.
6. Štatút obce Hruštín.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Hruštíne.
8. Rokovací poriadok OZ v Hruštíne.
9. Rokovací poriadok OR v Hruštíne.
10. Rozsah výkonu starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie s úväzkom 100 %.
11. a/ Zámennú zmluvu medzi COOP Jednota Námestovo pozemku parc. C-KN č. 33/1 o výmere 355 m² k. ú. Vaňovka a Obce Hruštín pozemku parc. C-KN č. 32/2 o výmere 29 m², C-KN č. 32/3 o výmere 3 m², C-KN č. 33/8 o výmere 13 m², C-KN č. 33/9 o výmere 24 m² a C-KN č. 33/10 o výmere 54 m², celková výmera je 123 m² k. ú. Vaňovka. Dokúpenie časti pozemku parc. C-KN č. 33/1 o výmere 232 m² pre Obec Hruštín od COOP Jednota Námestovo za cenu 4,42 €/m².
b/ Zmluvu o vecnom bremene Obce Hruštín pre COOP Jednota Námestovo, ktoré spočíva v práve prechodu oprávneného z vecného bremena pešo, motorovými a nemotorovými vozidlami akéhokoľvek druhu cez pozemky parc. C-KN č. 33/3 o výmere 210 m², parc. C-KN č. 33/12 o výmere 13 m².
12. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný v Hruštíne a m.č. Vaňovka
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ Financovanie projektu vo výške 18,16 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 55.473,24 EUR.

13. Zmenu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2010:
v príjmovej časti: Bežný rozpočet schválený rozdiel upravený
1 111 312 001 D Dotácia z MF SR 0,- € + 18.438,- € 18.438,- €
1 111 312 001 E Dotácia z Úradu vlády SR 0,- € + 8.097,- € 8.097,- €
Príjmové finančné operácie:
3 46 454 002 Zostatok pros. z predch. r. 55.095,- € - 2.041,80 € 53.053,20 €
3 454 001 Z rezervného fondu obce 0,- € + 2.041,80 € 2.041,80 €
vo výdajovej časti: Bežný rozpočet:
10.1. 633 006 Športová výstroj, športovci 0,- € + 8.097,- € 8.097,- €
10.2. Zúčtovanie dotácie MF SR 0,- € + 18.438,- € 18.438,- €
3.2. 635 006 2 Údržba ciest 13.000,- € - 12.000,- € 1.000,- €
4.3. 637 004 Údržba ver. priestranstva 332,- € + 12.000,- € 12.332,- €
vo výdajovej časti: Kapitálový rozpočet:
2 41 713 005 Kamerový systém 13.000,- € - 13.000,- € 0,- €
2 41 717 001 Teplovodný kanál 0,- € + 13.000,- € 13.000,- €
14. Vypínanie verejného osvetlenia od 23.15 hod. do 4.30 hod. z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu zníženia podielových daní pre obce zo štátneho rozpočtu.

C/ Odporúča:

1. Spracovateľovi ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM Ružomberok, Ing. arch. Marián Goč, vypracovať návrh Doplnku územného plánu č. 10 Kutina – Dielnice podľa Návrhu rozšírenia Doplnku územného plánu Kutina – Dielnice č. III.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e

zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 18.02.2010

Číslo: OZ 02/2010

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Textovú časť programového rozpočtu obce Hruštín na rok 2010.
3. Informáciu starostu obce o hovore s občanmi, plnenie požiadaviek a pripomienok.
4. Informáciu starostu obce o priebehu schvaľovania erbu miestnej časti Vaňovka.
5. Informáciu starostu obce o novelizácii zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

B/ Schvaľuje:

1. Úpravu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti obce Hruštín na rok 2010 a programový rozpočet obce Hruštín na rok 2010:
v príjmovej časti: schválený rozdiel upravený

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy
655.860,- € - 57.064,- € 598.796,- €
212 003 Príjem z prenájmu ZS 2.822,- € + 1.900,- € 4.722,- €
Príjmové finančné operácie:
Zostatok prostriedkov z predch. r. 0,- € + 55.095,- € 55.095,- €
vo výdajovej časti:
7.1. 632 Energia biomasa MŠ 17.000,- € + 2.635,- € 19.635,- €
6.4. 632 001 Palivo MKS 17.261,- € - 2.000,- € 15.261,- €
6.4. 633 006 Materiál folklór 664,- € - 223,- € 441,- €
6.3. 642 006 Členské príspevky 3.796,- € - 635,- € 3.161,- €
6.3. 642 001 Transfery – jednot. 3.319,- € + 121,- € 3.440,- €
6.2. 637 012 Poplatky a odvody 0,- € + 33,- € 33,- €

2. Žiadosť o finančné prostriedky pre neziskovú organizáciu KVAPKA, so sídlom Západ 1056/24, 028 01 Trstená vo výške 280,- €.
3. Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Hruštín parc. č. KN 404/1 o výmere 155 m² a parc. č. KN 405/3 o výmere 557 m² /spolu výmera: 712 m²/ a Ing. Miroslavom Jaššom, Dedina 705, Hruštín parc. č. KN 405/4 o výmere 712 m² podľa GP č. 17883369 – 19/2010.
4. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Hruštín na 1. polrok 2010.
5. Účtovnú a dokladovú inventúru obce Hruštín za rok 2009.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
z mimoriadneho ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 28. 01. 2010

Číslo: OZ 01/2010
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 7 /Mgr. B. Firicová, M. Hojo, J. Teťák, V. Snovák/.

B/ Schvaľuje:
1. a) predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-13 za účelom realizácie projektu s názvom: „Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) predfinancovanie projektu a jeho spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 8.850,- EUR;
d) schvaľuje právoplatné členstvo v občianskom združení Eko-Centrum, o.z. pričom sa zaväzuje predfinancovať a spolufinancovať aktivity združenia v rámci realizácie projektu „Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí“ v pomere určenom na základe uznesenia valného zhromaždenia.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 17.12.2009

Číslo: OZ 08/2009

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Žiadosť DvHZ Vaňovka o zakúpenie hasičskej striekačky.
3. Rozpočet ZŠ a ŠKD Hruštín na rok 2010.
4. Rozpočet MŠ a ZŠS Hruštín na rok 2010.

B/ Schvaľuje:

1. Žiadosti o finančné príspevky nasledovne:
a/ Základná organizácia technických športov, Hruštín 203 vo výške 2.000,- €.
b/ Poľovnícke združenie Hruštín vo výške 330,- €.
c/ SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín 108 vo výške 500,- €.
d/ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, 029 55 NOVOŤ 976 vo výške 330,- €.
2. Žiadosť o finančný príspevok pre Obecný športový klub Hruštín vo výške 10.000,- €.
3. Plán práce na rok 2010.
4. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2010 a návrh rozpočtov Obce Hruštín na roky 2011 a 2012.
5. VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia školského stravovania, školského klubu detí so sídlom na území obce Hruštín.
6. Schvaľuje úpravu položkového rozpočtu obce Hruštín na rok 2009 vo výdajovej časti nasledovne:

Schválený € Upravený I. € Upravený II. € Plnenie o up. sumu
Výdajová časť:
9.1
2 41 717 002 Rekonštrukcia ZS 232.357,00 176.101,00 234.202,32 179.012,97 + 58.101,32
2 41 717 003 1 Teplovod ÚK, ZS 19.916,00 483,00 0,00 0,00 - 483,00
2 41 717 003 2 Sanácia, spoluúčasť 0,00 74.670,78 87.996,44 87.996,44 + 13.295,66


7. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2009 v nasledovných položkách:
ZŠ Hruštín:
610 - Mzdy + 100,90 €
620 - Odvody + 64,95 €

632001 - Energie + 58,00 € (vlastné príjmy)
632002 - Voda + 107,27 € (vlastné príjmy)
633006 - Vš. materiál + 99,64 € (vlastné príjmy)
637012 - Poplatky - 2,04 € (vlastné príjmy)
633009 - Uč. pomôcky - 0,80 € (vzd. poukazy)

632 - Energie - 1.633,67 €
634 - Dopravné - 33,19 €
635 - Údržba - 189,92 €
636 - Nájomné za nájom - 10,96 €

637 - Služby + 1.281,50 €
633 - Materiál + 586,24 €

8. Fyzickú inventúru za rok 2009.
9. Odpredaj časti obecného pozemku z parc. č. KN –E 676 o výmere 28 m² a z parc. č. KN – E 20162 o výmere 81 m² zapísané na LV č. 3028 v sume 7,04 €/m² t.j. 767,36 € za vykupovaný pozemok pre OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín na vybudovanie spevnenej plochy za účelom vybudovania čerpacej stanice na kanalizáciu.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 03.12.2009

Číslo: OZ 07/2009

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Žiadosti o finančnú dotáciu pre: Základnú organizáciu technických športov Hruštín, SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA a Poľovnícke združenie Hruštín.
3. Žiadosť Mateja Genšora, Hruštín č. 630 o odpredaj obecného pozemku parc. č. KN 1174/2 o výmere 70 m², ktorý sa náchadza v záhrade rodinného domu č. 733.
4. Správu o postupe obstarávania a spracovanie Územného plánu zóny Hruštín - Zábava a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2009, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Územného plánu zóny Hruštín – Zábava.
5. Územný plán zóny Hruštín – Zábava a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.

B/ Schvaľuje:

1. Dodatok č. 2/2009 k VZN č 1/2008 Obce Hruštín – zmena poplatkov MŠ Hruštín.
2. a/ V zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, Územný plán zóny Hruštín – Zábava.
b/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Územného plánu zóny Hruštín – Zábava.
3. VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Hruštín.
4. VZN č. 3/2009 – Trhový poriadok v obci Hruštín.
5. VZN č. 5/2009 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Hruštín.
6. Schvaľuje úpravu položkového rozpočtu obce Hruštín na rok 2009 v príjmovej a výdajovej časti nasledovne:
Príjmová časť:
Schválený € Upravený I. € Náv. úpravy € Plnenie € o up. sumu

1 41 121 002 Daň zo stavieb 13.278,00 13.278,00 13.678,97 13.678,97 +400,97
1 41 133 001 Daň za psa 531,00 531,00 545,98 545,99 +14,99
1 41 133 003 Daň za nevýh. hr. pr. 199,00 199,00 68,00 68,00 - 131,00
1 41 133 013 Daň za kom. odp. 29.875,00 29.875,00 30.456,92 30.456,92 +581,92
1 41 212 003 3 Prenájom MKS 7.303,00 7.303,00 9.409,53 9.409,53 +2.106,53
1 41 22 003 Pokuty, penále 0,00 50,00 313,34 313,34 +263,34
1 41 223 001 Popl. za stolovanie 265,00 265,00 369,69 369,69 +104,69
1 41 223 001 2 Popl. za obrusy 597,00 597,00 767,16 767,16 +170,16
1 41 223 001 4 Za predaj odpad. nád. 996,00 996,00 494,00 493,11 - 502,00
1 41 223 001 6 Popl. – hroby 99,00 99,00 2.866,00 2.865,91 +2.767,00
1 41 223 001 7 Popl. op. služba 996,00 996,00 1.122,00 1.122,11 +126,00
1 41 223 001 A Popl. cintorín olej 100,00 100,00 164,83 164,83 +64,83
1 41 223 001 B Za odpredaj dreva 4.083,00 4.083,00 752,00 752,00 - 3.331,00
1 41 223 001 C Stravné lístky + SF 4.050,00 4.050,00 2.528,00 2.329,00 - 1.522,00
1 41 223 001 D Voda Dielnice 0,00 76,00 265,40 265,40 +189,40
1 41 229 005 Za znečisťov. ovzd. 266,00 266,00 202,00 202,42 - 64,00
1 41 292 008 Príjmy z lotérií 67,00 67,00 72,21 72,21 +5,21
2 1152 322 001 Transfer sanácia MKS 0,00 0,00 19.379,79 19.379,79 +19.379,79
2 43 233 001 Pr. z predaja pozemkov 0,00 9.333,00 9.857,95 9.857,95 + 524,95

Výdajová časť:
1.2
1 41 651 002 Splácanie úrok. banka 0,00 300,00 4.518,00 4.517,48 + 4.218,00
1 41 653 002 Provízia úver 0,00 20,00 283,00 283,83 + 263,00
2.1
1 41 653 005 Špec. stroje, hadice 1.660,00 1.660,00 645,00 644,72 - 1.015,00
1 41 635 005 Oprava strojov 664,00 664,00 115,00 115,00 - 549,00
4.1
1 41 633 015 Palivo PV3S 996,00 996,00 98,00 97,59 - 898,00
4.3
1 41 637 004 Čistenie ver. priest. 332,00 332,00 0,00 0,00 - 332,00
1 41 637 004 1 Odvoz a ulož. PDO 33.194,00 33.194,00 41.821,00 38.830,49 + 8.627,00
1 41 637 004 2 Separovaný zber 1.660,00 1.595,00 0,00 0,00 - 1.595,00
5.1
1 41 632 002 Vodné, stočné Diel. 0,00 156,51 294,37 294,37 + 137,86
5.3
1 41 612 001 Osobný príplatok 0,00 31,00 117,62 117,62 + 86,62
1 41 615 Odstupné 0,00 0,00 1.408,00 1.408,00 + 1.408,00
6.1
1 41 635 006 Údržba KUTINY 1.660,00 1.660,00 660,00 398,41 - 1.000,00
6.2
1 41 635 006 Oprava rozhlasov 332,00 43,00 74,00 55,70 + 31,00
6.3
1 41 633 001 Interiérové vyb. – DS 33,00 48,00 70,00 69,23 + 22,00
6.4
1 41 633 004 Materiál – stolovanie 498,00 498,00 345,00 344,65 - 153,00
1 41 633 006 1 Fot. materiál 100,00 100,00 132,00 131,73 + 32,00
1 41 635 006 Údržba MKS 6.639,00 5.639,00 2.961,00 2.893,93 - 2.678,00
7.1
1 41 637 001 Školenia 332,00 582,00 668,00 667,16 + 86,00
8.2
1 41 627 Príspevok do DDP 108,00 168,00 248,00 202,14 + 80,00
9.1
2 41 717 003 Prístavba hala MKS 3.319,00 3.319,00 2.807,00 2.806,11 - 512,00
2 41 716 ÚP Zóna Zábava 0,00 0,00 1.533,00 0,00 + 1.533,00
2 41 716 1 Revitalizácia centra 0,00 0,00 2.200,00 0,00 + 2.200,00
2 41 714 004 1 Vlečka nakladača 0,00 0,00 7.310,00 0,00 + 7.310,00
2 41 714 004 Drvič odpadu 4.979,00 15.666,70 16.166,70 16.166,70 + 500,00
2 41 717 003 1 Teplovod ÚK 19.916,00 12.026,00 483,00 0,00 - 11.543,00

7. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2009 v rámci jednotlivých položiek:
MŠ Hruštín:
222 09111 611 41 326 tarifný plat - 2.452,71 €
222 09111 612001 41 326 osobný príplatok 601,72 €
222 09111 612002 41 326 ostatný príplatok 580,99 €
222 09111 614 41 326 odmeny 1.270,00 €
222 09111 621 41 326 všeob. poisťovňa - 332,46 €
222 09111 623 41 326 ostatné poisťovne 332,46 €
222 09111 632002 41 326 vodné, stočné - 51,13 €
222 09111 632003 41 326 1 telefón 38,48 €
222 09111 632003 41 326 3 telefón kotolňa 12,65 €
222 09111 634002 41 326 servis, údržba - 381,72 €
222 09111 633010 41 326 prac. odevy 381,72 €
222 09111 637004 41 326 4 revízie - 53,42 €
222 09111 637004 41 326 všeobecné služby 53,42 €
ŠJ Hruštín:
222 09601 637005 41 629 ciachovanie váh 49,00 €
222 09601 637004 41 629 2 všeob. služby - 49,00 €
222 09601 611 41 629 tar. plat - 335,39 €
222 09601 612001 41 629 osob. prípl. 53,08 €
222 09601 612002 41 629 ostatné prípl. 52,31 €
222 09601 614 41 629 odmeny 230,00 €

8. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2009 a navýšenie rozpočtu Školského klubu detí o 359,35 € v nasledovných položkách:
ZŠ Hruštín:
610 - Mzdy + 8.448,93 €
620 - Odvody + 2.078,66 €
642012 - Odstupné + 2.458,00 €
632001 - El. energia - 4.410,16 €
632002 - Vodné - 95,64 €
633001 - Inter. vyb. - 175,00 €
633002 - Výp. technika - 220,24 €
635004 - Údržba prev. strojov - 98,96 €
636002 - Nájomné za prenájom + 150,00 €
635004 - Údržba prev. strojov - 150,00 €
642015 - Nemocenské dávky + 164,17 €
637027 - Práca na dohodu - 164,17 €
642026 - Motivačný príspevok - 498,13 € (štipendium)
632001 - Energie + 976,08 € (vzdelávacie poukazy)
637027 - Práca na dohodu - 976,08 € (vzdelávacie poukazy)
632001 - Energie + 155,39 € (vzdelávacie poukazy)
632001 - Energie + 887,91 € (vlastné príjmy)
637 012 - Poplatky - 40,39 € (vlastné príjmy)

ŠKD Hruštín:
633009 - Učebné pomôcky + 27,35 € (vl. príjmy)
637014 - Stravné + 300,22 €
637016 - Povinný prídel do SF + 41,08 €
627 - Doplnkové dôchodkové poistenie + 18,05 €
9. Upravený programový rozpočet obce Hruštín v rámci jednotlivých programov.
10. Nákup pozemkov na LV č. 1410, parc. č. KN 33/4 o výmere 58 m² za 255,00 € pri obchode COOP Jednota vo Vaňovke od OÚ Námestovo pre Obec Hruštín.
11. Nákup pozemkov v centre obce (autobusové zastávky a okolie) za 3,32 €/m².
12. Nákup pozemkov v areáli MŠ Hruštín za 3,32 €/m².

C/ Neschvaľuje:
1. Odpredať obecný pozemok na základe žiadosti PaedDr. Márii Jaššovej, Dedina č. 727/73, 029 52 Hruštín, parc. č. KN 1179/8 o výmere 262 m².

D/ Ukladá:
1. Obci Hruštín zaslať schválený Územný plán zóny Hruštín – Zábava Krajskému stavebnému úradu v Žiline, Odbor územného plánovania, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 ŽILINA, opatrený doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
2. označenie schvaľovacieho orgánu,
3. číslo uznesenia a dátum schválenia,
4. odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Obci Hruštín vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení sa doručí na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania v Bratislave a na Krajský stavebný úrad v Žiline.

E/ Ruší:
1. Bod č. B.1. z uznesenia OZ 04/2003 z dôvodu nenaplnenia skutkovej podstaty.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e zo
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 23. 09. 2009

Číslo: OZ 06/2009

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10.
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Informáciu starostu obce o vysporiadaní pozemkov pod budovou COOP Jednota vo Vaňovke.
4. Informáciu starostu obce o schválení projektu na rekonštrukciu ZŠ Hruštín.
5. Informáciu starostu obce o pokračovaní úpravy okolia MKS – spevnené plochy.

B/ Schvaľuje:

1. Žiadosť o odpredaj pozemkov pod strelnicou pre Základnú organizáciu technických športov Hruštín, p. Ľudovít Vlžák predseda ZO TŠH, parc. č. KN 1485/2 a parc.č. KN 1486/2, spolu o výmere 198 m2 v sume 1,33 €/m2.
2. Žiadosť p. Františka Žilinca, Radzovka č. 618/18, 029 52 Hruštín o odpredaj pozemku parc. č. KN 1611 o výmere 46 m2 a parc. č. KN 20166 o výmere 49 m2. Spolu výmera 95 m2 v sume 1,33 €/m2.
3. Zvýšenie ručenia Obce Hruštín pre združenie BIOMASA z 33.595,- € na 54.577,- €.
4. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:
ZŠ:
612001 Osobný príplatok - 1.320,- €
614 Odmeny +1.320,- €
633006 Všeobecný materiál - 1.900,- €
635006 Údržba budov a prev. priestorov +1.900,- €
635009 Údržba softvéru + 400,- €
636002 Nájomné za prenájom + 820,- €
637004 Všeobecné služby - 170,- €
633002 Výpočtová technika - 400,- €
633001 Interiérové vybavenie - 200,- €
633009 Učebné pomôcky - 450,- €
ŠKD:
611 Tarifný plat - 50,- €
625006 Garančné poistenie - 60,- €
637016 Povinný prídel SF + 110,- €
625005 Poistenie v nezamestnanosti - 7,- €
642015 Nemocenské dávky + 7,- €
5. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:
MŠ 222 09111 637006 41 326 preventív. prehliadka 215€
ŠJ 222 09601 637006 41 629 prevent. prehliadka107,50 €
222 09111 633006 41 626 všeobecný materiál - 215 €
222 09601 635006 41 629 údržba budov - 107,50 €
6. Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín, k úprave mesačného príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ Hruštín na 4,- € (z 3,31 €).
7. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 v položkách:
Príjmová časť:
Upravený I. Upravený II. Plnenie
1 41 111 003 Výnos dane z príjmov781.171 € 652.644 € 479.891,52 €
Výdajová časť:
1 41 633 001Interiérové vybavenie 663,- € 63,- € 57,25 €
1 41 633 002 Výpočtová technika 830,- € 60,- € 52,60 €
1 41 633 006 1 Všeobecný materiál, vlajky 166,- € 0,- € 0,- €
1 41 635 006 Údržba budov č. 305 332,- € 0,- € 0,- €
1 41 635 006 1 Údržba budov – POŠTA 1.660,- € 0,- € 0,- €
1 41 637 005 Špeciálne služby GP 463,- € 763,- € 641,10 €
1 41 633 001Interiérové vybavenie MKS 664,- € 74,- € 70,- €
1 41 633 003 Televízna technika 664,- € 114,- € 89,15€
1 41 633 006 1 Materiál – dychovka 664,- € 0,- € 0,- €
1 41 633 006 4 Všeobecný materiál MKS 1.660,- € 660,- € 617,56 €
1 41 633 009 Knihy, časopisy 166,- € 0,- € 0,- €
2 41 711 001 Nákup pozemkov, cesty 26.555,- €15.555,- € 1.531,57 €
2 41 717 001 Ihrisko ZŠ 31.664,- € 0,- € 0,- €
2 41 717 002 Rekonštrukcia
a modern. ZS 245.701 €176.101 € 176.100,29 €
2 41 717 002 1 Rekonštrukcia VO 13.278,- € 1.000,- € 1.000,- €
2 41 717 002 2 Rekonštrukcia ZŠ Hruštín 1.530,- € 3.710,- € 3.710,- €

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e zo
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16.07.2009

Číslo: OZ 05/2009

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Čerpanie rozpočtu MŠ Hruštín za 1. polrok 2009.
3. Čerpanie rozpočtu ZŠ Hruštín za 1. polrok 2009 s výhradou.
4. Čerpanie rozpočtu Obce Hruštín v príjmovej a výdajovej časti za 1. polrok 2009.
5. Žiadosť p. Františka Kazimiera, Pod Uhlisko 277/50, 029 52 Hruštín s odporúčaním kontroly komisiou životného prostredia Obce Hruštín, aby posúdila daný stav.
6. Petíciu Skateboardového klubu a mladých ľudí z obce Hruštín o vybudovanie skateboardového parku za účelom
vykonávania tohto športu. OZ odporúča za týmto účelom využívať ihrisko pri ZŠ Výhon s víziou do budúcna uvažovať o vhodnom obecnom pozemku, ktorý by obec vyčlenila na tieto aktivity. Zároveň od budúceho roku bude k
dispozícii aj spevnená plocha za budovou ZŠ Zamost Hruštín.
7. Informáciu starostu obce o liste primátorov miest Žilinského samosprávneho kraja k finančnej kríze.
8. Informáciu starostu obce o pokračujúcich prácach na zdravotnom stredisku.
9. Informáciu starostu obce o ukončení prác na rekonštrukcii MKS Hruštín.
10.Informáciu starostu obce o porušovaní nočného kľudu a poriadku v obci po záverečných hodinách v pohostinstvách.

B/ Schvaľuje:

1. Výročnú správu obce Hruštín za rok 2008.
2. Plán práce kontrolórky obce na 2. polrok 2009.
3. Smernicu č. 1/2009 na vedenie účtovníctva v podmienkach samosprávy obce Hruštín.
4. Úpravu rozpočtu MŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:
222 10704 642026 41 629 dávka v hmotnej núdzi na stravu3984,- €
222 09111 642015 41 326 nemocenské dávky 200,- €
222 09601 642015 41 629 nemocenské dávky 120,- €
5. Úpravu rozpočtu ZŠ Hruštín na rok 2009 v položkách:
Úprava položiek:
Príjem:
Transfer z UPSVaR (štipendium) 1.029,01 €
Vzdelávacie poukazy 9.422,61 €
Príjem ZŠ činí 438.221,48 €
Výdaj:
633 009 UP, vzdelávacie poukazy 4.443,53 €
633 Materiál ZŠ činí 13.903,73 €
637 027 Odmeny na základe DoVP (VZP) 4.979,08 €
630 Tovary a služby ZŠ činí 94.963,20 €
640 026 Dávka v hmotnej núdzi 1.029,01 €
640 Bežné transfery ZŠ činí 1.493,72 €
Spolu T a S 96.456,92 €
6. Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 v príjmovej časti v položkách:
Bežný rozpočet:
Schválený Upravený Plnenie
1.1 111 312 001 1 Transfer ZŠ 402012,00 422060,51 174196,00
111312 001 2 Transfer – RP 0 497,00 496,71
111312 001 3 Transfer stravné 0 5283,00 1298,34
111312 001 4 Transfer – motivač. Prís. 0 1029,01 0
111312 001 5 Transfer- reg. obyv. 0 534,00 534,00
111312 001 7 Transfer MŠ-vzdeláv. 0 2573,00 2573,00
111312 001 8 Transfer ZŠ.vzd.pouk. 0 9422,61 9422,61
111312 001 9 Transfer voľby prez. 0 5610,00 5610,00
111312 001 A Transfer živ. prost. 0 469,00 468,79
111 312 001 B Transfer skladník CO 0 74,00 74,00
1161312 001 Transfer VPP 0 1424,00 1423,26
1162 312 001 Transfer VPP 0 252,00 251,15
41 212 002 Príj. z pren. pozemk. 465,00 668,00 667,09
41222 003 Pokuty a penále 0 50,00 50,00
41223 001 3 Popl. za služby- vlek 166,00 482,00 481,31
71312 008 Dotácia ŽSK folklór 0 800,00 800,00
41 223 001 Vodné, stočné Dielnice 0 76,00 75,51
Kapitálový rozpočet:
2 43 233 001 Príj. z predaja pozem. 0 9333,00 9332,26
111322 001 Drvič odpadu 0 88295,00 0
1151 341 Dotácia z EU MKS 0 294609,14 0
43 Prebyt. hospodárenia 0 73093 0
Finančné operácie:
3 51 513 001 Úver –sanácia MKS 0 368261,42 368261,42
46 453 Prebyt. hospodárenia59749,00 73093,00 0
Úpravu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2009 vo výdajovej časti v položkách:
Schválený Upravený Plnenie
Program č. 1
1 41 616 Doplatok k platu 0 246,84 246,84
1 41 633 009 Knihy, časopisy... 996,00 1496,00 1056,34
1 41 637 003 Propag., reklama 2324,00 2924,00 2945,07
1 41 635 002 Údržba výp. tech 664,00 664,00 901,51
sa preúčtuje do položky softvér a licencie
2 1 41 637 005 Audit 1328,00 828,00 0
Program č. 10
1 1 111631 001 Cest. náhrady VP 0 185,00 185,00
1 111 633 006 2Vš. mater. VP 0 1730,83 1730,83
1 111 633 016 Reprezentačné VP 0 40,00 40,00
1 111 634 004 PHM – VP 0 30,76 30,76
1 111 637 001 Školenia – matrika 0 99,30 99,30
1 111 637 006 Transfer PnD z OU 0 499,71 499,71
1 111 637 014 1Stravovanie VP 0 420,00 420,00
1 111 637 026 Odmeny členom OVK 0 1567,62 1567,62
1 111 637 027 Odmeny na doh. VP 0 661,45 661,45
1 111 633 006 Folklór – krpce 0 800,00 800,00
1 1161 611 Mzda VPP 0 261,17 261,17
1 1161 633 006 Všeobec. mat 0 63,57 63,57
1 1161633 010 Prac. bleč. 0 569,84 569,84
1 1161 637 015 Poistené VPP 0 234,86 234,86
1 1162 611 Mzda VPP 0 46,09 46,09
1 1162 633 006 Všeobec. mat. 0 11,22 11,22
1 1162 633 010 Prac. oblečenie 0 100,57 100,57
1 1162 637 015 Poistné VPP 0 41,43 41,43
2 111 714 004 Drvič odpadu 0 88295,00 0
2 1151 717 003 Sanácia MKS 0 294609,14 0
Program č. 3
1 1 41 637 005 GP 2656,00 463,00 462,43
2 1 41 635 006 1 Údržba zástaviek 332,00 390,00 389,25
1 41 635 006 2 Údržba ciest 9958,00 12558,00 9235,16
Program č. 4
3 1 41 633 006 Mat. – živý plot 166,00 0 0
1 41 633 006 Údržba –ver. Zeleň 332,00 498,00 456,48
1 41 637 004 2 separovaný zber 1660,00 1595,00 0
Program č.5
1 1 41 632 002 Vod., stoč. Dielnice 0 156,27 156,27
1 41 635 006 Údržba Vo +odmeny 3319,00 3238,00 773,33
3 1 41 611 Mzdy VVP 0 1730,00 1729,22
1 41 612 001 Osobný príplatok 0 31,00 30,78
Program č. 6
2 1 41 632 003 Poplatky za TV a roz. 199,00 223,00 222,96
1 41 635 006 Oprava rozhlasov bež.332,00 43,00 0
3 1 41 633 001 Inter. vyb.-DS 33,00 48,00 47,23
4 1 41 635 006 Údržba MKS 6639,00 5639,00 995,01
Program č. 7
1 1 41 632 001 Energia biomasa MŠ 0 15106,97 6776,97
1 41 637 001 Školenia 332,00 582,00 379,30
Kapitálový rozpočet
Program č. 9
1 2 41 714 004 Drvič odpadu 4979,00 15666,70 0
2 41 716 Projekt Pod Uhlisko 6639,00 7978,00 7978,00
2 41 717 001 Ihrisko ZŠ 33194,00 31664,00 0
2 41 717 002 Rekonštruk. ZS 232357,00 245701,00 160043,15
2 41 717 002 2 Rekonštrukcia ZŠ 0 1530,00 1530,00
2 41 717 003 1 Teplovod ÚK 19916,00 12026,00 0
2 41 717 003 2 San. MKS-spoluúč. 0 74670,78
74670,78 poznámka: spoluúčasť na sanácii MKS bola schválená na mimoriadnom zasadnutí OZ v Hruštíne – OZ 02/2009 zo dňa 16.04.2009, len nebola premietnutá do rozpočtu
Finančné operácie
Program č. 11
3 51821 005 Splátka úveru 0 294609,14 0

C/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť Tibora Kazimiera, Lán 672/50, 029 52 Hruštín o odpredaj pozemku diel 11, parcela KN č. 1432/80 o výmere 40 m2 nakoľko vlastníkom spomínaného pozemku nie je Obec Hruštín, ale Slovenský pozemkový fond.
2. Žiadosť firmy STAMAR – František Martvoň, Lán 647/49, 029 52 Hruštín o umiestnenie reklamného pútača na
obecnom pozemku.
3. Žiadosť firmy Farmácia s. r. o., Ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo o odpredaj pozemku pri zdravotnom stredisku za účelom výstavby lekárne.

D/ Odporúča:

1. Starostovi obce prejednať s prevádzkovateľom zariadenia RAMAJA o čase otváracích a zatváracích hodín tohto
zariadenia.
2. Starostovi obce žiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť a.s., Dolný Kubín o opravu výtlkov po poruchách vodovodu na miestnych komunikáciách.
3. Starostovi obce poveriť zodpovedného pracovníka na riešenie záležitosti s vypracovaním návrhu erbu miestnej
časti Vaňovka.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e z mimoriadneho
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 03. 07. 2009

Číslo: OZ 04/2009

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 8 (ospravedl.: Mgr. B. Firicová, M.Hojo, J. Škapec).
2. Informáciu starostu obce o prebehnutej rekonštrukcii MKS.
3. Informáciu starostu obce o požiadavkách k projektu na rekonštrukciu ZŠ Hruštín.

B/ Schvaľuje:

1. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Základnej škole Hruštín“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 48.131,18 EUR.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 30.04.2009

Číslo: OZ 03/2009

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10 /ospravedl.: Ľ. Jurovčík/.
2. Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Hruštín za rok 2008.
3. Informáciu starostu obce o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľov ZŠ, MŠ Hruštín.
4. Informáciu starostu obce o priebehu výkupu pozemkov pod cestu a chodník Pod Uhliskom.
5. Informáciu starostu obce o spísaní petície pre povolenie výnimky vstupu traktorov a konských záprahov na cesty I. triedy.
6. Uznesenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu č. 1 zo dňa 27.03.2009.

B/ Schvaľuje:

1. VZN obce Hruštín č. 1/2009 o určení postupu podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Hruštín.
2. Programový rozpočet obce Hruštín na rok 2009 vo výdavkovej časti.
3. Navýšenie rozpočtu stavby – rekonštrukcie Zdravotného strediska vo výške 73.026,62 € (2,2 mil. Sk) z dôvodu vyvolanej investície prestavby ambulancií detského lekára a lekára pre dospelých.
4. Žiadosť o úver z DEXIA banky vo výške 398.327,02 € (12.mil. Sk) na akciu „Zlepšenie kvality a prevádzky budovy MKS v obci Hruštín, vrátane zabezpečenia prístupu telesne postihnutých občanov“, ktorý bude zabezpečený vlastnou zmenkou obce Hruštín.
5. Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
6. a) 10 % tvorby rezervného fondu vo výške 8.132,51 € (245.000,- Sk) z prebytku hospodárenia obce za rok 2008.
b) Zvyšok 90 % z prebytku hospodárenia použiť do rozpočtu obce na rok 2009 na financovanie kapitálových výdavkov v r. 2009 t.j. vo výške 73.093,- € (2.202.000,- Sk).
7. Výsledok hospodárenia obce Hruštín za rok 2008 vo výške 8.163.000,- Sk (270.961,95 €).
8. Prevedenie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2008 t.j. čiastku 8.163.000,- Sk (270.961,95 €) na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
9. Opredaj 54 m2 parcely č. E 20269/2 za 1,33 €/m2 (40,- Sk/m2) na základe žiadosti p. Jána Šinála a manž. Jany, Hruštín, ul. Pod Uhliskom č. 272/62.
10. Odpredaj pozemkov manželom Jane a Ľubomírovi Žilincovi, Črchľa 310/11, Hruštín parc. č. CKN 734/5 o výmere 48 m² a CKN 731/2 o výmere 20 m² za 2,- €/m² (60,25 Sk/m²).

C/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť p. Ľuboša Janceka – MAGNUM, Hruštín č. 305 o opravu budovy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a už schváleného rozpočtu obce Hruštín na rok 2009.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e

z mimoriadneho ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 16. 04. 2009

Číslo: OZ 02/2009

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10 /ospravedl.: Mgr. B. Firicová/.

B/ Schvaľuje:

1. Spolufinancovanie žiadosti č. 2004-OPZI-314-ZA-0240 projektu „Zlepšenie kvality a prevádzky budovy Miestneho kultúrneho strediska v Obci Hruštín“, vrátane zabezpečenia prístupu telesne postihnutých občanov, vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu v sume 79.672,20 EUR z rozpočtu obce.

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e

zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 11. 02. 2009

Číslo: OZ 01/2009

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 9 /ospravedl.: Ing. M. Kompan, Ľ. Zajac/.
2. Správu o činnosti kontrolórky obce za rok 2008.
3. Informáciu starostu obce o priebehu rekonštrukčných prác na zdravotnom stredisku.
4. Informáciu starostu obce o príprave projektu odkanalizovania obcí – ORAVA II.
5. Informáciu starostu obce o úprave rozpočtu v rozsahu schválenej kompetencii starostu obce za rok 2008.
6. Informáciu starostu obce o pripomienkovaní doplnku ÚP ZÓNY ZÁBAVA.
7. Informáciu starostu obce o riešení požiadaviek občanov na základe hovoru s občanmi zo dňa 18.01.2009.
8. Informáciu starostu obce o programe spolupráce s družobnou obcou Gminou Zabierzow na rok 2009.
9. Informáciu starostu obce o menovaní do funkcie prednostky OcÚ Mgr. Dariny Kupčulákovej od 01.03.2009.

B/ Schvaľuje:

1. Odpísanie nedobytných pohľadávok v sume 197.821,- Sk /6.566,45 €/ z inventúry za rok 2008.
2. Dokladovú inventúru k 31.12.2008.
3. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2009.
4. Položkový rozpočet ZŠ Hruštín na rok 2009.
5. Upravený položkový rozpočet MŠ a ZŠS Hruštín na rok 2009.
6. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný v Hruštíne a m.č. Vaňovka
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ Financovanie projektu vo výške 18,16 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 55.473,24 EUR.
7. Poplatky ZŠ Hruštín za užívanie telocvične, fitnes a ŠkD vo výške:
Telocvičňa: občania Hruštína: 5,- €/hod., cezpoľní: 7,- €/hod., tréning OŠK: 2,- €/hod.
Fitnes: 1,- €/hod./osoba. Permanentka na 10 vstupov: 7,- €.
ŠkD: 2,- €/dieťa.
8. Žiadosť o finančnú podporu Poľovníckeho združenia Hruštín vo výške 166,- € /5.000,- Sk/.
9. Žiadosť p. Milana Šmihľa, Dedina č. 736/91, 029 52 Hruštín o odpredaj obecných pozemkov KN č. 1181/2, 1181/6, 1181/5, 1183/4, 1183/2 a 1183/1 k. ú. Hruštín o výmere 430 m² za 1,33 €/m² /40,- Sk/m²/, ktoré sa nachádzajú v jeho dvore a záhrade.
10. Žiadosť PD Hruštín, Črchľa 396/145, 029 52 Hruštín o odpredaj obecného pozemku
parcela č. E 20241/2 o výmere2617 m² za 3,32 €/m² /100,- Sk/m²/, je to cesta v areáli PD
Hruštín.
11. Mimoriadnu odmenu prednostke OcÚ vo výške 400 € ku skončeniu pracovného pomeru.
12. Odmenu:
a/ poslancom OZ a OR za účasť na zasadnutí vo výške 43,- €/zasadnutie s vyplácaním
polročne
b/ odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 530,- €/rok s vyplácaním polročne
c/ odmenu predsedom komisií vo výške 33,- €/rok.
d/ odmenu pre funkcionárov hasičského zboru: vyplácanie 1 x ročne
Hruštín: Veliteľ: 56,- €  Strojník: 53,- €  Preventivár: 40,- €
Vaňovka: Veliteľ: 56,- €  Strojník: 53,- €  Preventivár: 27,- €

Mgr. František Škapec
starosta obce

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15. 12. 2008

Číslo: OZ 06/2008

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1.Účasť poslancov v počte 9.
2.Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
3.Informáciu starostu obce o odpovedi spoločnosti Orange – mobilný operátor na petíciu podpísanú občanmi Obce Hruštín za ulice Radzovka, Črchľa a chatová oblasť Zábava a obec.
4.Informáciu starostu obce o odpovedi OVS, a.s. na žiadosť o realizáciu opravy hydrantov a rekonštrukcie vodovodu v uliciach Výhon a Pod Uhliskom, ktorá bude zrealizovaná v rámci II. etapy odkanalizovania (ORAVA II).

B/ Schvaľuje:

1. VZN č. 2/2008 o miestnych daniach a VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
2. Plán práce Obce Hruštín na rok 2009.
3. Žiadosti o finančné príspevky pre kluby a organizácie nasledovne:
a/ Športový strelecký klub NO 342, Hruštín 305 vo výške 70.000,- Sk.
b/ Hudobná skupina SONDA vo výške 15.000,- Sk.
c/ SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín 108 vo výške 15.000,- Sk.
d/ Obecný športový klub Hruštín vo výške 300.000,- Sk.
4. Rozpočet Obce Hruštín na rok 2009 a návrh rozpočtov Obce Hruštín na roky 2010 a 2011.
5. Navýšenie rozpočtu MŠ a ZŠS Hruštín o 70.000,- Sk na opravu kanalizácie v trakte B a navýšenie vlastných príjmov o 206.636,- Sk.
6. Úpravu rozpočtu ZŠ a ŠKD Hruštín za rok 2008 v nasledovných položkách:
ZŠ vlastné príjmy: + 75.808,- Sk
Transfér motivačný príspevok: + 16.500,- Sk
Transfér školské potreby: + 14.500,- Sk
Vzdelávacie poukazy: + 283.680,- Sk
Tovary a služby: - 39.000,- Sk
Presun z Tovarov a služieb na Mzdy vo výške 150.000,- Sk
ŠKD:
Vlastné príjmy: - 1.450,- Sk
7. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na r. 2008 v znení:
Bežné príjmy: pôvodný upravený rozdiel
1 111 312 001 0 Transfér – sklad CO 0,- 4.500,- + 4.500,-
1 111 312 001 1 Transfér – MATRIKA 125.535,- 135.000,- + 9.465,-
1 111 312 001 3 Transfér – rodinné prídavky 8.100,- 21.060,- + 12.960,-
1 111 312 001 4 Transfér – stravné 0,- 69.362,- + 69.362,-
1 111 312 001 5 Transfér – motivačný príspevok 0,- 16.500,- + 16.500,-
1 111 312 001 7 Transfér – školské potreby 0,- 14.500,- + 14.500,-
1 111 312 001 9 Transfér – BECEP 0,- 359.991,- + 359.991,-
1 111 312 001 A Transfér – doprava + PK 0,- 4.674,- + 4.674,-
1 1161 312 001 Transfér – VPP 131.104,- 222.966,- + 91.862,- 1162 312 001 Transfér – VPP 42.973,- 50.686,- + 7.713,-
1 111 312 001 2 Transfér – ZŠ 12.150.000,- 12.111.000,- - 39.000,-
1 111 312 001 B Transfér – vzdelávacie 0,- 283.680,- + 283.680,-
ZŠ – vlastné príjmy 132.000,- 207.808,- + 75.808,-
ŠKD – vlastné príjmy 26.000,- 24.550,- - 1.450,-
MŠ – vlastné príjmy 29.000,- 235.636,- + 206.636,-
Bežné výdavky: pôvodný upravený rozdiel
1 111 312 001 0 Transfér – sklad CO 3.000,- 4.500,- + 1.500,-
1 111 312 001 2 Transfér – MATRIKA 125.535,- 135.000,- + 9.465,-
1 111 312 001 3 Transfér – rodinné prídavky 8.100,- 21.060,- + 12.960,-
1 111 312 001 4 Transfér – stravné 0,- 69.362,- + 69.362,-
1 111 312 001 5 Transfér – motivačný príspevok 0,- 16.500,- + 16.500,-
1 111 312 001 7 Transfér – školské potreby 0,- 14.500,- + 14.500,-
1 111 312 001 A Transfér – doprava + PK 0,- 4.674,- + 4.674,-
1 1161 312 001 Transfér – VPP 131.104,- 222.966,- + 91.862,- 1162 312 001 Transfér – VPP 42.973,- 50.686,- + 7.713,-
1 111 312 001 2 Transfér – ZŠ 12.150.000,- 12.111.000,- - 39.000,-
1 111 312 001 B Transfér – vzdelávacie 0,- 283.680,- + 283.680,-
ZŠ – vlastné príjmy 132.000,- 207.808,- + 75.808,-
ŠKD – vlastné príjmy 26.000,- 24.550,- - 1.450,-
MŠ – vlastné príjmy 29.000,- 235.636,- + 206.636,-
0111 6 625 007 Poistenie do RF solidarita 133.000,- 103.000,- - 30.000,-
0111 6 627 Príspevok DDS 80.000,- 53.000,- - 27.000,-
0111 6 634 002 Servis, údržba 65.000,- 122.000,- + 57.000,-
0111 6 635 005 Údržba špeciálnych strojov 2.000,- 0,- - 2.000,-
0111 6 637 004 Zbierky 3.000,- 7.200,- + 4.200,-
0111 6 637 005 Znalecký posudok 10.000,- 0,- - 10.000,-
0111 6 637 005 Projekty 37.850,- 41.850,- + 4.000,-
0111 6 637 016 Prídel do soc. fondu 30.000,- 17.000,- - 13.000,-
0112 637 005 Audit 10.000,- 0,- - 10.000,-
 0540 641 006  Transfér – spoločný úrad 120.000,- 80.000,- - 40.000,-
0820 9 633 006 Čistiace – MKS, DS 26.000,- 34.000,- + 8.000,-
0830 632 003 Poplatky za rozhlas a TV 2.000,- 6.000,- + 4.000,-
0840 642 006 Členský prísp. ZMOBO, ZMOS 60.000,- 100.000,- + 40.000,-
0111 6 637 005 Advokát 10.000,- 0,- - 10.000,-
0108 10 635 006 Údržba, vlek 60.000,- 6.000,- - 54.000,-
0110 40 642 014 Príspevok, cestovné Vaňovka 50.000,- 32.000,- - 18.000,-
0301116 637 005 Cintorín projekt 80.000,- 62.000,- - 18.000,-
0401116 637 005 Eurofondy 120.000,- 60.000,- - 60.000,-
MŠ Hruštín 4.400.000,- 4.470.000,- + 70.000,-
0111 6 637 031 Pokuty a penále 0,- 6.000,- + 6.000,-
 0510 637 004  Odvoz za uloženie PDO 900.000,- 1.001.800,- + 101.800,-

Kapitálové výdavky: pôvodný upravený rozdiel
0111 6 711 001 Nákup pozemkov 369.000,- 106.000,- - 263.000,-
0111 6 714 004 Nákup kosačky 150.000,- 128.000,- - 22.000,-
0111 6 717 001 Obecné trhovisko 350.000,- 340.000,- - 10.000,-
0111 6 717 002 Rekonštrukcia zdrav. stred. 2.793.000,- 2.906.200,- + 113.200,-
0620 716 2 Spolufinancovanie BECEP 0,- 359.991,- + 359.991,-
0620 716 3 Projekt – rekonštrukcia VO 0,- 181.800,- + 181.800,-

8. Výsledok inventúry hmotného majetku Obce Hruštín za rok 2008 a návrh vyraďovacej komisie na vyradenie opotrebovaného majetku.
9. Výdajňu odberných miest CO v počte dve: Hruštín – MKS, Vaňovka – budova bývalej ZŠ Vaňovka.

C/ Neschvaľuje:

1.Preradenie cesty III/52101 Hruštín – Zábava zo siete ciest Žilinského samosprávneho kraja a jeho zaradenie do siete MK Obce Hruštín.

Mgr. František Škapec
starosta obce

 U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 25. 09. 2008

Číslo: OZ 05/2008


O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1.Účasť poslancov v počte 11.
2.Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- prenájom lyžiarskeho vleku na Príslope – zatiaľ nie je záujem
- zrkadlo pri výjazde z cesty Pod Uhliskom na hlavnú cestu – konzultovať s políciou alebo dopravným inšpektorátom D. Kubín, je zakúpené.
3.List Obce Topolníky – informáciu o živelnej pohrome /víchrici a krupobití/ v ich obci, a žiadosť o finančnú pomoc na odstránenie následkov mimoriadnej situácie.
4.Informáciu starostu obce o neschválení projektov na prestavbu ZŠ a MŠ.
5.Informáciu starostu obce o prestavbe kaplnky sv. Anny vo Vaňovke.
6.Informáciu starostu obce o priebehu návštevy družobnej obce Zabierzow.

B/ Schvaľuje:

1. VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín.
2. Zmeny rozpočtu Obce Hruštín na r. 2008 v znení:
Bežné príjmy: zmena účelu
1 41 01 01 1 1 6 633 006 Údržba budov POŠTA na Údržba budov POŠTA výmena okien
Kapitálové výdavky:
2 41 01 1 1 6 717 001 Zar. na zhod. biolog. odpadu – drvič na Nákup kosačky + príslušenstvo
Kapitálové výdavky: zmena rozpočtu
I. úprava II. úprava rozdiel
2 41 01 1 1 6 717 001 Nákup pozemkov 530.000,-Sk 369.000,-Sk -161.000,-Sk
2 43 06 2 0 716 Projekty: vodovod, kan. cesty
356.000,-Sk 477.000,-Sk +121.000,-Sk
2 43 06 2 0 716 Spolufinancovanie projektu BECEP
- 40.000,-Sk + 40.000,-Sk

C/ Neschvaľuje:
1. Vstúpiť a podporiť neziskovú organizáciu KVAPKA, Západ č. 1056/24 – 13, Trstená.

Mgr. František Škapec
starosta obce 

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 10. 07. 2008

Číslo: OZ 04/2008


O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1.Účasť poslancov v počte 10.
2.Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3.Plnenie rozpočtu ZŠ a MŠ za 1. polrok 2008.
4.Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2008.
5.Informáciu starostu obce o organizovaní a spolufinancovaní podujatia „Hruštínska kosa 2008“ a finančné vyhodnotenie kosy.
6.Informáciu starostu obce o výnosoch z prevedenej ťažby kalamitného dreva v lesných porastoch vo vlastníctve obce v časti Očkajka.
7.Informáciu starostu obce o bezbariérovom vchode do zdravotného strediska.
8.Informáciu starostu obce o zavedení internetu vo Vaňovke.
9.Informáciu starostu obce o projekte BECEP /bezpečnosť cestnej premávky/ na zavedenie spomaľovačov a zvýraznenie dopravných značiek na hlavnej ceste.
10.Informáciu starostu obce o rekonštrukcii Pošty.
11.Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu kanalizácie a vodovodu v častiach Hruštín – Kutina a Vaňovky – Hrady.
12.Informáciu starostu obce o prácach OVS v ulici Zamostom.
13.Informáciu starostu obce o rekonštrukčných prácach na zdravotnom stredisku.

B/ Schvaľuje:
1. Žiadosť OŠK o. z. Hruštín o navýšenie dotácie o 50.000,- Sk na ich činnosť.
2. Zmeny rozpočtu obce Hruštín na r. 2008:
Bežné príjmy: I. úprava II. úprava rozdiel
1 111 312 001 2 Transf. ZŠ 12.282.000,- 12.150.000,- - 132.000,-
ZŠ – vlastné príjmy - 132.000,- + 132.000,-
MŠ – vlastné príjmy - 29.000,- + 29.000,-
1 111 312 001 3 Transfér rodinné pr. - 8.100,- + 8.100,-
1 111 312 001 8 Transfér životné pr. - 12.912,- + 12.912,-
1 1161 312 001 Transfér VPP EU - 131.104,- + 131.104,-
1 1162 312 001 Transfér VPP št. rozp. - 42.973,- + 42.973,-
1 41 111 003 Výnos dane 20.013.000,- 20.264.210,- + 251.210,-
1 41 223 001 Za odpredaj dreva - 108.000,- + 108.000,-
1 41 223 001 Stravné lístky - 115.000,- + 115.000,-
Kapitálové príjmy:
2 45 322 002 SSE – projekty - 145.000,- + 145.000,-
SPOLU: 843.299,-

Bežné výdaje:
01 1 1 6 634 002 Servis 25.000,- 65.000,- + 40.000,-
634 003 Poistenie áut 50.000,- 74.000,- + 24.000,-
635 006 Údržba budov č. 305 10.000,- 40.000,- + 30.000,-
637 001 Reprezentačné 45.000,- 70.000,- + 25.000,-
637 014 Stravovanie 120.000,- 256.000,- + 136.000,-
637 005 Projekty 300.000,- 9.640,- - 290.360,-
637 005 Projekty - 8.210,- + 8.210,-
637 005 Projekty HAKOM - 20.000,- + 20.000,-
06 4 0 632 002 Vodné, stočné Dielnice 15.000,- 50.000,- + 35.000,-
08 1 0 642 001 Transfér OŠK 250.000,- 300.000,- + 50.000,-
08 3 0 635 006 Oprava rozhlasov 10.000,- 35.000,- + 25.000,-
Transf. ZŠ 12.282.000,- 12.150.000,- - 132.000,-
ZŠ – vlastné príjmy - 132.000,- + 132.000,-
MŠ – vlastné príjmy - 29.000,- + 29.000,-
01 1 1 6 637 006 Transfér rodinné pr. - 8.100,- + 8.100,-
06 2 0 Transfér VPP - 174.077,- + 174.077,-
Transfér životné pr. - 12.912,- + 12.912,-
Kapitálové výdaje:
01 1 1 6 712 002 Nákup budov 1.000.000,- 840.000,- - 160.000,-
714 001 Nákup dodávky 500.000,- 430.000,- - 70.000,-
717 001 Obecné trhovisko 250.000,- 350.000,- + 100.000,-
Projekty: ZŠ, MŠ . - 290.360,- + 290.360,-
Projekty: vod. a kan, cesty - 356.000,- + 356.000,-
SPOLU: 843.299,-

3. Kompetenciu starostovi obce podľa zákona č. 369/1990 Z. z., § 11, bod 4b. zákona o obecnom zriadení na úpravu bežného rozpočtu vo výdajovej časti v rámci príjmov do výšky 500.000,- Sk v decembri bežného roka.

C/ Odporúča:
1.Starostovi obce uviesť inzerát v miestnom bulletíne o ponuke na prenájom vleku na Príslope.
2.Starostovi obce umiestniť zrkadlo na výjazd z cesty Pod Uhliskom.

D/ Neschvaľuje:

1. Zvýšenie nájmu v telocvični.

Mgr. František Škapec
starosta obce 

U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 15. 05. 2008

Číslo: OZ 03/2008


O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 11.
2. Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
3. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r. 2007.
4. List p. Terézie Matečkovej, Mošovce č. 36.
5. Sťažnosť p. Štefana Martvoňa, Lán 646, 029 52 Hruštín.
6. Zápisnicu komisie KMŠ a CR.
7. Informáciu starostu obce o spolupráci s Poľskom.
8. Informáciu starostu obce o zaslaní žiadostí na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na projekty ZŠ a MŠ.
9. Informáciu starostu obce o priebehu osláv 80 rokov vdp. Marcela Martinku.
10. Uznesenie zo zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o majetkových pomeroch starostu obce a kontrolórky obce.

B/ Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2007 bez výhrad.
2. Plán práce kontrolóra obce na r. 2008.
3. Zmluvu o spolupráci medzi Oravskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Hruštín.
4. Žiadosť Jána Žilinca, Črchľa 428/90, Hruštín o odkúpenie pozemku parc. č. KN 526/5 – 20236/4 o výmere 4 m2 za 60,- Sk/m2.
5. Žiadosť Ing. Jozefa Snováka, Hruštín 674/52 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 412/11 o výmere 38 m2, žiadosť Jozefa Martvoňa, Hruštín 687/6 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 412/13 o výmere 37 m2 a parc. č. KN 412/14 o výmere 46 m2, žiadosť Miroslava Halušku, Hruštín 586/66 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 412/15 o výmere 38 m2 a parc. č. KN 412/16 o výmere 47 m2, žiadosť Tibora Hnojčíka, Hruštín 93/55 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 412/12 o výmere 46 m2, na výstavbu garáží v cene 100,- Sk/m2.
6. Odpredaj obecných pozemkov parc. č. KN 413/13 diel 57, 58 o výmere 304 m2 a parc. č. KN 413/14 diel 45, 46, 47, 51, 52 o výmere 691 m2, spolu 995 m2 za cenu 44.500,-- Sk p. Jánovi Slaničanovi, Ul. Radzovka č. 578/84, Hruštín.
7. Za člena komisie KMŠ a CR p. Ľudvika Zajaca.
8. Vstup Obce Hruštín do miestnej akčnej skupiny MASKA v rámci programu Líder – obcí Bielej Oravy.
9. Zrušenie časti uznesenia OZ zo dňa 13. 09. 2007, bod. B 1 – nájom Ing. Miroslava Jaššu, Dedina 705, Hruštín – neoprávnený prenájom.

C/ Odporúča:
1. Starostovi obce požiadať firmu L. I. M. o návrh a schválenie erbu pre miestnu časť Vaňovka.
2. P. Miroslavovi Jaššovi, Dedina 705, Hruštín, doplniť údaje k žiadosti o kúpu obecného pozemku parc. č. CKN 405/3 o výmere 1945 m2 a parc. č. CKN 405/5 o výmere 110 m2, preukázať sa nájomnou zmluvou s Povodím Váhu Ružomberok a LV k susedným parcelám, ktoré priliehajú k obecnému pozemku.
3. Starostovi obce napísať list na zjednanie nápravy v prevádzke p. Františka Martvoňa, Lán 647/49, Hruštín – stavebnín, v zmysle sťažnosti p. Štefana Martvoňa, Lán 646, Hruštín a dolu podpísaných spoluobčanov.
4. Zástupcovi starostu obce p. Milanovi Hojovi odpovedať na list p. Matečkovej, Mošovce č. 6


D/ Súhlasí:
1. Na základe žiadosti p. Jany Kupčulákovej, Pod Uhliskom 268/49, Hruštín a p. Ľubomírom Žilincom, Dielnice 5, Hruštín, s odpredajom prístupovej cesty k ich nehnuteľnosti na parc. č. 420 o výmere 48 m2 po vypracovaní GP za cenu 60,- Sk/m2.

E/ Neschvaľuje:
1. Odpredaj obecných pozemkov PD Hruštín parc. E 9110, 9111/2, 9114 a 20236/3 a parc. C 1351.

Mgr. František Škapec
starosta obce
 

U z n e s e n i e
z mimoriadneho ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 1.4.2008

Číslo: OZ 02/2008

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva p. Ľudvika Zajaca.

B/ Schvaľuje:
1. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu pod názvom „Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí v Základnej škole Hruštín“, ktorý je v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín – Technická infraštruktúra v rámci opatrenia 1.1 – Zabezpečenie kvalitných priestorových podmienok pre predškolské a školské zariadenia.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 1.526.000,00 Sk.
2. a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu pod názvom „Rekonštrukciou materskej školy v Hruštíne k zlepšeniu podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku“, ktorý je v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín – Technická infraštruktúra v rámci opatrenia 1.1 – Zabezpečenie kvalitných priestorových podmienok pre predškolské a školské zariadenia.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 433.548,09 Sk.
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti HRADY vo Vaňovke.
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti KUTINA - DIELNICE.

C/ Odporúča:
1. P. Jánovi Slaničanovi, Ul. Radzovka č. 578/84, Hruštín vytvoriť GP na pozemok, ktorý chce odkúpiť od obce Hruštín za dohodnutých podmienok OZ.
2. Jednať starostovi obce s prevádzkovateľom telocvične ZŠ, OŠK Hruštín a p. Milanom Jašicom o harmonograme využívania telocvične na tréningové účely stolného tenisu.
3. Kultúrnemu pracovníkovi obce Jozefovi Šalatovi vyhľadať podklady pre erb miestnej časti Vaňovka.

Mgr. František Škapec
starosta obce


Uz n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.2.2008

Číslo: OZ 01/2008

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 10.

B/ Schvaľuje:
1. Tajnú voľbu kontrolóra obce.
2. Volebnú komisiu pre voľbu kontrolóra obce v zložení:
Predseda: Milan Hojo
Členovia: Ing. Mária Brašeňová, Dominik Zemenčík
3. Inventúru za rok 2007.
4. Položkový rozpočet MŠ a ZŠS podľa úprav a zvýšenie rozpočtu MŠ a ZŠS na 4.400.000,- Sk.
5. Upravený rozpočet ZŠ na sumu 12.282.000,- Sk a presun finančných prostriedkov 50.000,- Sk z položky tovarov a služieb na položku MZDY odvody DDS.
6. Prvú úpravu rozpočtu na r. 2008 v príjmovej a výdajovej časti v nasledovných položkách:
Bežné príjmy schválený upravený rozdiel
111 003 Výnos dane 18.510.000,- 20.013.000,- 1.503.000,-
312 001 Matrika 110.000,- 125.535,- 15.535,-
312 001 Register, hlásenie 0,- 32.280,- 32.280,-
ZŠ 11.800.000,- 12.282.000,- 482.000,-
Bežné výdavky
312 001 Matrika 110.000,- 125.535,- 15.535,-
633 001 Register, hlásenie 0,- 32.280,- 32.280,-
ZŠ 11.800.000,- 12.282.000,- 482.000,-
MŠ 4.300.000,- 4.400.000,- 100.000,-
Kapitálové výdavky
717 003 ZS – prestavba 1.390.000,- 2.793.000,- 1.403.000,-
7. Odpredaj 1m2 pozemku pre p. Genšora Štefana, Ul. Črchľa č. 454/38, č. KN 658/7 za
60,- Sk/m2.
8. Kúpu rodinného domu č. 308/7, ul. Črchľa, ktorého vlastníkom je Miroslav Hutira za 600.000,- Sk.
9. Výkup pozemkov pod ZŠ Vaňovka a v jej areáli za 100,- Sk /m2.
10. Výkup pozemkov pod cestu Pod Uhliskom za 100,- Sk/m2.
11. Výkup pozemkov pod cestu Hrnčiarka, Výhon za 100,- Sk/m2.
12. Výkup pozemkov pri areáli ZŠ Hruštín Zamost za 100,- Sk/m2.
13. Výkup pozemkov pod cestu Vaňovka – Hredy za 100,- Sk/m2.

C/ Volí:
1. Za kontrolóra obce Ing. Franekovú Emíliu, 027 41 Horná Lehota č. 180.
2. Prísediacich sudcov Okresného súdu v Námestove: Ján Šeliga, Mária Firicová,
PaedDr. Mária Jaššová.
3. Do školskej rady p. Jozef Škapca, p. Dominika Zemenčíka.

Mgr. František Škapec
starosta obce


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 12.12.2007

Číslo: OZ 05/2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10.
2. Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.09.2007.
3. Informáciu starostu obce o riešení dopravnej situácie na ceste Črchľa – Zábava – premiestnenie dopravnej značky ZÓNA 40 na koniec Črchle k družstevným bytovkám.
4. Informáciu starostu obce o personálnych zmenách na obecnom úrade.
5. Informáciu starostu obce – odpoveď ŽSK na opravu cesty III. tr. smerom od kostola na Zábavu.
6. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Mateja Kupču.
7. Zápis šrotovacej komisie o vyradení majetku zo dňa 12. 12. 2007.
8. Návrh rozpočtu na r. 2009 – 2010.

B/ Schvaľuje:

1. Zmeny rozpočtu na r. 2007 v príjmovej a výdajovej časti v nasledovných položkách: viď príloha č. 1.
2. VZN č. 2/2007 o poskytovaní opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
3. VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o miestnych daniach.
5. V smernici „Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku z roku 2003 dodatok: dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa financuje z bežného rozpočtu v cene od 0,- Sk do 30.000,- Sk je považovaný za drobný dlhodobý hmotný majetok a účtuje sa priamo do spotreby a zaevidovať evidenčne do majetku.
6. Odpredaj obecného pozemku Farskému úradu v Hruštíne za 40,- Sk/m2:
parc. č KN 1/3 o výmere 192 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc.č. KN 3/5 o výmere 46 m2, záhrady /spolu 238 m2/.
Nákup pozemku od Farského úradu v Hruštíne Obci Hruštín za 40,- Sk/m2:
parc. č KN 3/2 o výmere 119 m2, záhrady
parc. č. KN 3/7 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN 3/8 o výmere 4m2, zastavané plochy a nádvoria /spolu 149 m2/ na základe GP č. 17883369-048/2007.
7. Výšku finančných príspevkov z rozpočtu obce z vlastných príjmov pre nasledovné organizácie:
a/ Športový strelecký klub Hruštín vo výške 50.000,- Sk
b/ SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín vo výške 10.000,- Sk
c/ Hudobná skupina SONDA vo výške 10.000,- Sk
d/ Farský úrad Hruštín vo výške 30.000,- Sk
e/ Obecný športový klub Hruštín vo výške 250.000,- Sk /futbal: 210.000,- Sk, stolný tenis: 40.000,- Sk/
8. Rozpočet na rok 2008 a plán práce na rok 2008.

C/ Neschvaľuje:

1. Odpredaj obecných akcií Turčianskej vodárenskej spoločnosti v navrhovanej cene za akciu.
2. Finančný príspevok Hruštinskému paintballovému klubu.
3. Žiadosť p. Jána Hutiru RAMAJA, Hruštín 513 o rekonštrukciu sociálnych zariadení v bare RAMAJA areáli KUTINA.

D/ Vyhlasuje:

1. Voľbu kontrolóra obce na deň 13. 2. 2008 s úväzkom 0,2. Prihláška musí byť doručená najneskôr do 30. 1. 2008 do 17.00 hod. v zmysle zákona.

Mgr. František Škapec
starosta obce 


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 13.09.2007

Číslo: OZ 04/2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1.Účasť poslancov v počte 9 /Ľ. Jurovčík, M. Kupčo/.
2.Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.07.2007.
3.Informáciu starostu obce o zateplení budovy č. 305 MAGNUM – reklama na fasáde na vlastné náklady p. Ľ. Janceka.
4.Informáciu starostu obce o prácach na regulácii vodného toku pri požiarnej zbrojnici a o zachytení znovuobjaveného prameňa vody „smrdľavka“.
5.Informáciu starostu obce o stavebných prácach na kotolni MŠ Hruštín – BIOMASA.
6.Informáciu kontrolóra obce o financovaní investičnej akcie „Prístavba ZŠ Hruštín – Telocvičňa“.
7.Informáciu starostu obce z jednania s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín.
8.Vzdanie sa funkcie kontrolóra obce Hruštín ku dňu 13.09.2007.

B/ Schvaľuje:

1. Nájom o užívaní obecných pozemkov pre p. Miroslava Jaššu vo výške 1.000,- Sk/rok a pre p. Františka Martvoňa vo výške 500,- Sk/rok so stanovenými podmienkami v nájomných zmluvách.
2. Protokol o zaradení investičnej stavby Telocvične do majetku obce v hodnote
23.132.097,- Sk.

C/ Odporúča:

1.Starostovi obce vyrubiť p. Revajovi nájom za užívanie obecného pozemku na podnikateľské účely.
2.Starostovi obce protokolárne odovzdať telocvičňu s fitness centrom do správy ZŠ Hruštín.

D/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť p. Terézie Piňákovej o zvýšenie úväzku na opatrovateľskú službu.

E/ Súhlasí:

1. S umiestnením informačnej tabule pre firmu MIROTOURS s.r.o., Námestovo na budovu č. 305 MAGNUM za stanovených podmienok.

Mgr. František Škapec
starosta obce 


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 12.07.2007

Číslo: OZ 03/2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

Účasť poslancov v počte 11.
Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.04.2007.
Správu p. riaditeľky MŠ Hruštín o plnení rozpočtu za ½ rok 2007.
Správu o plnení rozpočtu ZŠ Hruštín za ½ rok 2007.
Plnenie rozpočtu obce za ½ rok 2007.
Informáciu starostu obce o akcii „Hruštínska kosa“.
Informáciu starostu obce o návšteve poslancov z družobnej gminy Zabierzow a pozvaní poslancov OZ v mesiaci september na návštevu do Poľska.
Informáciu starostu obce o projekte DOMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.
Informáciu starostu obce o havarijnom stave teplovodného potrubia do MŠ Hruštín.
Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu vyregulovania ÚK a prestavbe kotolne MŠ.
Uznesenie zo zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne na ochranu verejného
záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
Informáciu p. Dominika Zemenčíka zo zasadnutia školskej rady pri ZŠ Hruštín.
Informáciu starostu obce o rekonštrukcii márnice vo Vaňovke.

B/ Schvaľuje:

Žiadosť p. Jána Slaničana, Hruštín č. 578 o odpredaj časti obecného pozemku na parcele č. KN 413/10 za nasledovných podmienok:
- zachovanie cesty do koryta rieky Hruštínky
- určenie presnej výmery pozemku a ceny pozemku 100,- Sk/m2.
2. Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov, Hruštín 402 zastúpenou p. Alenou Štiblárovou o
o odkúpenie časti pozemku za účelom postavenia garáží pred bytovkou s tým, že na časti
parcele č. KN 412/5 sa vytvorí GP v smere pozemku k ceste III. triedy a v cene 100,- Sk/m2.
3. Príspevok pre OŠK Hruštín /futbal/ vo výške 40.000,- Sk.
4. Riešenie havarijného stavu teplovodného potrubia z rezervného fondu obce.
5. Vyregulovanie a opravu ústredného kúrenia v MŠ Hruštín.
6. Schvaľuje zmenu rozpočtu obce na r. 2007 v jednotlivých položkách:
Bežné výdavky: schválený upravený rozdiel
01 1 1 6 614 Odmeny 100.000,- 63.500,- - 36.500,-
01 1 1 6 627 Príspevok do DDP - OcÚ 0,- 31.400,- +31.400,-
10 2 0 2 627 Príspevok - opatrovateľky 0,- 5.100,- + 5.100,-
01 1 1 6 635 006 Údržba budovy - POŠTA 80.000,- 30.000,- - 50.000,-
01 1 1 6 637 003 Propagácia, reklama, inzercia 20.000,- 45.000,- + 25.000,-
08 2 0 9 637 002 Kultúrne podujatia 150.000,- 175.000,- + 25.000,-
 04 5 1 635 006  Rutinná a štan. údržba ciest 300.000,- 100.000,- - 200.000,-
01 1 1 6 718 004 Oprava kotolne MŠ 0,- 1.170.000,- + 1.170.000,-
/havarijný stav potrubia MŠ + vyregulovanie a oprava kotolne MŠ/
 04 4 3 637 005  Geometrické plány 120.000,- 80.000,- - 40.000,-
08 1 0 642 001 Príspevok OŠK 200.000,- 240.000,- + 40.000,-

Kapitálové výdavky:
08 2 0 9 717 003 Stavba – hala pri MKS 600.000,- 400.000,- - 200.000,-
 04 4 3 712 001  Nákup budov, objektov ... 1.220.000,- 800.000,- - 420.000,-
Rezervný fond 350.000,- 0,- - 350.000,-

Rozpočet MŠ 0,- 87.000,- + 87.000,-
Rozpočet ZŠ 0,- 57.000,- + 57.000,-
Bežné príjmy:
Rozpočet MŠ – Vlastné príjmy 0,- 87.000,- + 87.000,-
Rozpočet ZŠ - Vlastné príjmy 0,- 57.000,- + 57.000,-

C/ Odporúča:

. Starostovi obce zvolať verejné zhromaždenie občanov v m.č. Vaňovka do konca augusta za účelom návrhu rozšírenia intravilánu v časti HRADY.
. Preskúmať žiadosť p. Terézie Piňákovej sociálnou komisiou obce a požiadať o ďalšie doplňujúce údaje.
. Starostovi obce jednať s p. Ing. Miroslavom Jaššom a Františkom Martvoňom o nájme obecných pozemkov.

Mgr. František Škapec
starosta obce 


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 26.04.2007

Číslo: OZ 02/2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

1. Účasť poslancov v počte 10.
2. Plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.02.2007.
3. Informáciu starostu obce o prejednaní o kúpe nehnuteľnosti od p. Hutiru.
4. Žiadosť p. J. Slaničana, Hruštín č. 578 o odpredaj obecného pozemku.
5. Informáciu starostu obce o športových kluboch v obci.
6. Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o výmenu vodovodného potrubia a hydrantov a následnej odpovedi OVS.
7. Informáciu starostu obce o prácach na oprave šatní KUTINA.
8. Informáciu starostu obce o prácach na rekonštrukcii MÁRNICE VAŇOVKA.
9. Informáciu starostu obce o sfunkčnení miestneho rozhlasu vo Vaňovke.
10. Informáciu starostu obce o posilnení trafostanice vo Vaňovke.
11. Informáciu starostu obce o jednaní o odkúpení pozemkov pod budovou ZŠ vo Vaňovke.
12. Informáciu starostu obce o jarnom upratovaní, zbere plastov a separovanom zbere komunálneho odpadu.
13. Informácie starostu obce o otvorení telocvične ZŠ Hruštín.
14. Informáciu starostu obce o zakúpení varhanov do domu smútku, prenosnej ozvučovacej techniky pre akcie obce a o zakúpení novej rozhlasovej ústredne.
15. Informáciu starostu obce o výmene okien na POŠTE v priestoroch obecnej budovy č. 49.
16. Informáciu starostu obce o zakúpení okien pre budovu MAGNUM.
17. Informáciu starostu obce o spolupráci s družbou Gmina Zabierzow - POĽSKO.
18. Informáciu starostu obce o príprave projektov na EUROFONDY.
19. Správu nezávislého audítora.

B/ Odporúča:

1. Prejednanie žiadosti p. Jána Slaničana, Hruštín 578 s Komisiu ŽP a výstavby a stanovisko komisie predložiť do najbližšieho zasadnutia OZ.
2. Starostovi obce jednať s OVS o zokruhovaní vodovodu v časti Zamost (pri výmene vodovodného potrubia).
3. Zistiť potreby miestnych skejtbordistov na realizovanie ich záľuby. - vedúci MKS
4. Správcovi telocvične zabezpečiť informačné tabule o prevádzkovom poriadku pre využívanie telocvične ZŠ Hruštín pre verejnosť.

C/ Schvaľuje:

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o poplatkoch za poskytované služby obcou.
2. Finančnú podporu na akciu Hruštínska kosa:
25.000,- Sk na reklamu a propagáciu
25.000,- Sk na samostatnú súťaž
3. Prevádzkový poriadok telocvične ZŠ Hruštín pre verejnosť od 11. 5. 2007.
4. Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov obce vo výške 3 % z objemu
5. zúčtovaných platov zamestnancov.
6. Prerobenie kotolne MŠ Hruštín na BIOMASU pri obecnej budove č. 49.

D/ Neschvaľuje:

1. Žiadosť Vladislava FRIGA o výstavbu veterného parku na ekologickú výrobu el. energie.

Mgr. František Škapec
starosta obce 


U z n e s e n i e
zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 05.02.2007

Číslo: OZ 01/2007

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

Účasť poslancov v počte 11.
Správu kontrolóra obce o plnení rozpočtu obce za rok 2006.
Správu kontrolóra obce o plnení rozpočtu MŠ a ZŠS za rok 2006.
Rozpočet ZŠ na rok 2007.
Návrh rozpočtu na r. 2008 – 2009.
Informáciu starostu obce: - bezpečnosť na ceste I/78
- hovor s ľudom
- vysporiadanie kalamitného dreva v lokalite Očkajka.
7. Dohodu o vyrovnaní pohľadávok medzi p. Ivanom Halmešom a obcou Hruštín.

B/ Odporúča:

P. Ľubošovi Jancekovi prevádzkovateľovi POHOSTINSTVA a PIZZERIE upraviť otváracie hodiny v nedeľu od 12.00 hod.
Starostovi obce jednať o odkúpenie nehnuteľnosti p. Miroslava Hutiru na základe ceny podľa znaleckého posudku.

C/ Schvaľuje:

1. Zrušenie nedobytných pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti a to:
a/ Premlčaná doba viac ako 10 rokov – súd zastavil konanie Jozefa Otrubu v sume 46.002,- Sk
b/ Zrušiť ako nedobytné pohľadávky /Maretta má neznámy pobyt/ - FMN spol. Maretta v sume 54.800,- Sk
c/ Zánik akciovej spoločnosti dňa 7. 9. 2005 . Bol zrušený konkurz. Kovopol v sume 105.825,- Sk.
2. Inventarizáciu za r. 2006.
3. Záverečný účet obce za r. 2006 v sume 869.172,05 Sk s tým, že 100.000,- Sk sa
presunie do rezervného fondu a 769.172,05 Sk do kapitálového rozpočtu na r. 2007.
4. Plnenie rozpočtu za r. 2006 bez výhrad.
5. Odmeňovanie za volebné obdobie 2007 – 2010:
a/ Odmeňovanie poslancov OZ 900,- Sk za sedenie s vyplácaním polročne.
b/ Odmeňovanie členov OR 4.000,- Sk/rok s vyplácaním polročne.
c/ Odmenu zástupcovi starostu obce 16.000,- Sk/rok s vyplácaním polročne /nevyplácať odmenu za účasť na OR/.
d/ Odmenu predsedom komisií 1.000,- Sk/rok ( sociálna komisia, komisia životného prostredia, komisia kultúry, športu a cestovného ruchu, komisia pre výberové a verejné obstarávanie).
e/ Odmenu pre funkcionárov hasičského zboru: vyplácanie 1 x ročne
Hruštín: veliteľ: 1.700,- Sk Vaňovka: veliteľ: 1.700,- Sk
strojník: 1.600,- Sk strojník: 1.600,- Sk
preventivár: 1.200,- Sk preventivár: 800,- Sk
6. Zvýšenie platu starostovi obce o 1,5 násobok základného platu.
7. Sobášiacich na volebné obdobie 2007 – 2010: Mgr. František Škapec – starosta obce, Milan Hojo – zástupca starostu obce.
8. Výšku finančných príspevkov z rozpočtu obce z vlastných príjmov pre nasledovné organizácie:
a/ Obecný športový klub Hruštín vo výške 200.000,- Sk /futbal: 160.000,- Sk, stolný tenis: 40.000,- Sk/
b/ Poľovnícke združenie Hruštín vo výške 6.500,- Sk
c/ Hudobná skupina SONDA vo výške 7.000,- Sk
d/ Hudobná skupina Tibora Bušu vo výške 5.000,- Sk
e/ Základná organizácia technických športov Hruštín vo výške 20.000,- Sk
f/ Športový strelecký klub Hruštín vo výške 20.000,- Sk
g/ SNOWO SNOWBOARD KLUB ORAVA, Hruštín vo výške 10.000,- Sk
h/ Hruštínsky paintballový klub vo výške 2.000,- Sk
9. Náklady na opravu budovy č. 305 vo výške 600.000,- Sk.
10. Nákup nehnuteľnosti od Rím. – kat. farského úradu v Hruštíne - budova POŠTY
č. 49/10 vo výške 800.000,- Sk.
11. Predaj pozemku Rím. - kat. farskému úradu v Hruštíne pod mariánskou sochou pri
budove POŠTY č. 49/10 o rozmeroch 5m2 za 1,- Sk po vypracovaní GP.
12. Rozpočet školského klubu na rok 2007 vo výške 515.000,- Sk.
13. Rozpočet MŠ a ZŠS na rok 2007 vo výške 3.800.000,- Sk.
14. Rozpočet obce a plán práce na rok 2007.

D/ Volí:

1. Zástupcov OZ do:
a/ RADY ŠKOLY pri ZŠ: Milan Hojo, Dominik Zemenčík
b/ RADY ŠKOLY pri MŠ: Ján Teťák
2. Členov komisie pre výberové a verejné obstarávanie: Ing. Marián Kompan – predseda, Mgr.František Škapec, Milan Hojo, Ing. Mária Brašeňová, Ľubomír Jurovčík
3. Členov komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Mária Brašeňová – predseda,
Ing. Marián Kompan – tajomník, Ľubomír Jurovčík
4. Členov sociálnej komisie: Ján Teťák – predseda, Ing. Mária Teťáková,
Ing. Helena Hutirová, Zdena Snováková, Marta Martvoňová, Vincent Snovák,
Dominik Zemenčík
5. Členov komisie kultúry, športu a cestovného ruchu: Ľubomír Jurovčík – predseda,
Ing. Mária Brašeňová, Jozef Šalata, Ľuboš Jancek, Janka Kravčíková, Matej Kupčo, Mgr.Beata Firicová
6. Členov komisie životného prostredia a výstavby: Milan Hojo – predseda,
Ing. Marián Kompan, Mgr. Róbert Kopilec, Ing. Ján Firic, František Krivačka,
Ing. Ladislav Melek, Ivan Snovák, Jozef Škapec, Petra Mikulášová

E/ Ukladá:

1. Riaditeľke MŠ vypracovať rozpočet MŠ a Zariadenia školského stravovania
na rok 2007 podľa jednotlivých položiek a predložiť ho do budúceho zastupiteľstva.

Mgr. František Škapec
starosta obceU z n e s e n i e
z PRVÉHO SLÁVNOSTNÉHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 18.12.2006

Číslo: OZ 06/2006

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

A/ Berie na vedomie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

B/ Konštatuje, že:

1. Novozvolený starosta obce Mgr. František Škapec zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Ing. Mária Brašeňová
Mgr. Beáta Firicová
Milan Hojo
Ing. Marián Kompan
Matej Kupčo
Vincent Snovák
Zdena Snováková
Jozef Škapec
Ján Teťák
Ľubomír Jurovčík
Dominik Zemenčík
3. Plat starostu obce zostáva v zmysle platného zákona.

C/ Zriaďuje:

1. Obecnú radu v počte 4 členov.

D/ Volí:

Zástupcu starostu obce: p. Milan Hojo.
Členov obecnej rady: Milan Hojo, Mgr. Beáta Firicová, Ing. Mária Brašeňová,
Ľubomír Jurovčík.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: