Úradná tabuľa

 1. Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením / IBV Pod Uhliskom
 2. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 3. Základné údaje o strategickom dokumente
 4. Zadanie pre Územný plán obce Hruštín
 5. Oznámenie o uložení zásielky
 6. Schválený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hruštín 2018
 7. Rozpočet na rok 2018
 8. Programový rozpočet 2018
 9. Výsledky VUC 2017
 10. Rekonstrukcia VO HRUSTIN - VANOVKA
 11. Poduhlisko - vlastníci
 12. Príloha Záverečného účtu 2016
 13. Vyhodnotenie progr. rozp. obce 2016
 14. Záverečný účet obce za rok 2016
 15. Príloha Záverečného účtu 2015
 16. Vyhodnotenie progr. rozp. obce 2015
 17. Záverečný účet obce za rok 2015
 18. Poduhlisko - návrh obvodu
 19. Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín
 20. Zapojenie obce do projektu DCOM
 21. PRO Hruštín 2016 - 2025
 22. Video medveď 1

Objednávky

 1. 2017
 2. 2013 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 3. 2012 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 4. 2011 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 5. 2012 Objednávka služieb / ENvirex, s.r.o
 6. 2012 Objednávka sadenice / Lesy SR, š.p.
 7. 2012 Objednávka - Znalecký posudok

Zmluvy

 1. 2018 Zmluva č.1/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
 2. 2018 Zmluva o dielo č.10-16 Dodatok č.1
 3. 2018 Zmluva č.2/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
 4. 2017 Dodatok č.2 k zmluve č.51/2015/PS / Zberný dvor
 5. 2017 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.4/2015 / BIOMASA
 6. 2017 Zmluva č.27/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely / PD Hruštín
 7. 2017 Zmluva o prevzatí záväzku
 8. 2017 Zmluva o prevzatí záväzku
 9. Dodatok č.1 k zmluve č.51/2015/PS / Zberný dvor
 10. 2017 Zmluva č.334/2017 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 11. 2017 Dodatok č.1 k zmluve číslo 01/2017/LB
 12. Zmluva o dielo č.17005 / ÚPN obce Hruštín
 13. 2017 Mandátna zmluva č.6217 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
 14. 2017 Zmluva č.3/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 / CVČ Cirkevná spojená škola
 15. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.2017/1 / Zberný dvor
 16. 2017 Dohoda č.17/21/010/2 / ÚPSVR
 17. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 18. 2017 Zmluva o určení platcu faktúr č.272 A 2017 / OVS
 19. 2017 Zmluva číslo 2132017 / OVS
 20. 2017 Zmluva číslo 2732017 / OVS
 21. 2017 Zmluva číslo 2112017 / OVS
 22. 2017 Zmluva číslo 2122017 / OVS
 23. 2017 Zmluva číslo 2892017 / OVS
 24. 2017 Zmluva o dielo č.01/10/2017 / sanácia zosuv Kutina
 25. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 26. 2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov / SZUŠ Jánoš
 27. 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / AT-AUDIT s.r.o
 28. 2017 Dohoda o spolupráci / SSE
 29. 2017 Zmluva o výpôžičke podperných bodov / SSE
 30. 2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 / Posilovňa
 31. 2017 Nájomná zmluva / Byt Vańovka
 32. 2017 Zmluva na dodávku tovarov č.17VII / Zberný dvor
 33. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie / Mediatel
 34. 2017 Zmluva č.2/2017 o prenájme nebytových priestorov / Trojáková
 35. 2017 Zmluva č.1/2017 o postúpení investičných práv apovinností / OVS
 36. 2017 Inominátna zmluva č.1/2017 / OVS
 37. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Vaňovka
 38. 2017 Zmluva č.1/2017 o prenájme nebytových priestorov / Lekáreň
 39. 2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii / Cesta Zábava
 40. 2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku / Zberný dvor
 41. 2017 Zmluva o dielo / Kamerový systém
 42. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.09/2016
 43. 2017 Zmluva č. 37216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 44. 2017 Zmluva č. 37215 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 45. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Zberný dvor
 46. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / O2
 47. 2017 Kúpna zmluva
 48. 2017 Zmluva o dielo č.51/2015/PS / Zberný dvor
 49. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.058 2017 / Zberný dvor
 50. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Dom smútku
 51. 2017 Zmluva o dielo č.04/2017 / IBV Kutina - dielnice, úprava MK
 52. 2077 Zmluva č.5/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu / Kamerový systém
 53. 2017 Dohoda 6/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / B.Snováková
 54. 2017 Zmluva o vytvorení webstránky / WEBEX
 55. 2017 Dodatok k zmluve o výpožičke s MVSR
 56. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb / Digitálne mapy
 57. 2017 Kúpna zmluva / Krivačkovci
 58. 2017 Dohoda 3/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RC Motýlik
 59. 2017 Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS / LB prevencia
 60. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb / IBV Hruštín
 61. 2017 Dohoda 5/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / M. a Z. Remeňové
 62. 2017 Dohoda 4/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RZ pri ZŠ
 63. 2017 Dohoda 2/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / ZOTŠ
 64. 2017 Dohoda 1/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / OŠK Hruštín
 65. 2017 Dodatok č.1 k Dohode č. 20/§52/2016/ŠR / UPSVaR
 66. 2017 Dohoda č.17/21/012/5 / UPSVaR
 67. 2017 Kúpna zmluva
 68. 2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC111-2016-10/04 / Zberný dvor
 69. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 70. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / Orange
 71. 2017 Zmluva o združenej dodávke energie / SSE
 72. 2017 Zmluva o dielo / Projektový zámer
 73. 2016 Zmluva o grantovom účte
 74. 2016 Dodatok č.2 k Delimitačnému protokolu / MŠ
 75. 2017 Zmluva č.2/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ MAJÁK
 76. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČMAJÁK
 77. 2017 Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ DK
 78. 2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Telekom
 79. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČ DK
 80. 2016 Zmluva o dielo č.10-16 o výkone stavebného dozoru investora
 81. 2016 Dodatok k zmluve / Telekom
 82. 2016 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 83. 2016 Dohoda číslo 20/§ 52/2016/ŠR / ÚPSVaR
 84. 2016 Zmluva o zverení majetku do správa / MŠ Hruštín
 85. 2016 Dohoda č.16/21/010/6 / ÚPSVaR
 86. 2016 Zmluva o nájme / SZUŠ Jánoš
 87. 2016 Zmluva o budúcej zmluve
 88. 2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 89. 2016 Dodatok ku kúpnej zmluve
 90. 2016 Zmluva o spoločnom financovaní / OVS asfaltovanie
 91. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení / DCOM
 92. 2016 Zmluva o dielo č.10/2016 / IBV Pod Uhliskom - MK
 93. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / DSI DATA
 94. 2016 Dohoda o poskytnutí príspevku / Lesy SR
 95. 2016 Dodatok č.2 k zmluve č.20061220/5540 / DSI DATA
 96. 2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
 97. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / BITUNOVA cesta Zábava
 98. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / MARO ihrisko
 99. 2016 Kúpna zmluva MK Zamost
 100. 2016 Darovacia zmluva / Jednota
 101. 2016 Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
 102. 2016 Zmluva o dielo č.01/07/2016 / Chodník pre peších
 103. 2016 Zmluva o dielo 6/7/2016 / Úprava MK v obci Hruštín
 104. 2016 Zmluva o dielo / Zateplenie fasády MŠ
 105. 2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 106. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie / ZASK
 107. 2016 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
 108. 2016 Zámenná zmluva / Hutira
 109. 2016 Kúpna zmluva / Hutira
 110. 2016 Zmluva o dielo č.O/228/2016 / METAL SERVIS Recycling
 111. 2016 Mandátna zmluva / Zberný dvor
 112. 2016 Zmluva o úhrade nájomného / PS
 113. 2016 Dohoda číslo 9/§52/2016/NP / ÚPSVR
 114. 2016 Zmluva ZSV1203201502 / ENVI - PAK
 115. 2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona / SLOVGRAM
 116. 2016 Zmluva o zabezpečení služieb č.18/2016 / Odpady
 117. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.319/2010 o nájme nebytových priestorov / Sl.pošta
 118. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 119. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 120. 2016 Dohoda 6/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / Remeňové
 121. 2016 Zmluva o dielo č.03-16 / projektová príprava stavby
 122. 2016 Zmluva č. 26042 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 123. 2016 Zmluva č. 26043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 124. 2016 Dohoda 4/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RC Motýlik
 125. 2016 Dodatok č. 1 k dohode č.28/2015/§54 -ŠnZ - ŠR / vytvorenie pracovného miesta
 126. 2016 Dohoda 5/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RZ pri ZŠ Hruštín
 127. 2016 Dohoda 3/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / PS Hruštín
 128. 2016 Dohoda 2/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / ZOTŠ Hruštín
 129. 2016 Dohoda 1/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / OŠK Hruštín
 130. 2016 Dodatok číslo 01/§ 52/2016 k Dohode č.31/§52/2015/ŠR / aktivačná činnosť
 131. 2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb / ORANGE
 132. 2016 Zmluva č.21/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ pri ZŠ Janka Matúška
 133. 2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 134. 2016 Darovacia zmluva / TATRA CAS 32 T 148
 135. 2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 136. 2015 Zmluva o dielo č.281215 / svetelnotechnické meranie VO Vaňovka
 137. 2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 138. 2015 Dohoda číslo 112/§51/2015 / absolventská prax
 139. 2015 Zmluva č.3/2015 / CVČ
 140. 2015 Zmluva o dielo rekonštrukcia VO Vaňovka
 141. 2015 Dohoda č.15/21/010/32 / o pomoci v hmotnej núdzi
 142. 2015 Dohoda číslo 31/§52/2015/ŠR / menšie obecné služby
 143. 2015 Dohoda číslo 28/2015/§54 - ŠnZ - ŠR / vytvorenie prac.miesta
 144. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 145. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 146. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Lightech
 147. 2015 Zmluva o službách - repasácia has.striekačky
 148. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-3/2006 Biomasa
 149. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-2/2006 Biomasa
 150. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-1/2006 Biomasa
 151. 2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.4/2015 Biomasa
 152. 2015 Zmluva č. 3492015 OVS
 153. 2015 Vykonávacia zmluva Brantner Fatra s.r.o
 154. 2015 Zmluva o dielo Lightech
 155. 2015 Zmluva o dielo - MŠ Hruštín zateplenie
 156. 2015 Hromadná licenčná zmluva
 157. 2015 Dohoda o umiestnení kompostérov
 158. 2015 Zmluva o reklame
 159. 2015 Zmluva o službách č.2015/6-4
 160. 2015 Zmluva o dielo
 161. 2015 Darovacia zmluva
 162. 2015 Dohoda o poskytovaní údajov
 163. 2015 Zmluva o dielo
 164. 2015Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
 165. 2015 Zmluva o výpôžičke
 166. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 167. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 168. 2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 169. 2015 Kúpna zmluva
 170. 2015 Zmluva č.1/2015 o nájme obecného pozemku
 171. 2015 Dohoda o skončení nájmu obecného pozemku
 172. 2015 Zmluva č.5/2015 o prenájme nebytových priestorov v obecnej budove
 173. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 174. 2015 Zmluva č.4/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 175. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 176. 2015 Zmluva č.3/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 177. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 178. 2015 Zmluva č.2/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 179. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 180. 2015 Nájomná zmluva VO
 181. 2015 Dohoda č. 17/§52/2015/ŠR
 182. 2015 Dodatok ku Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 183. 2015 Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 184. 2015 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2015
 185. 2015 Doda č.AC/15/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
 186. 2015 Dodatok č.1 k dohode AC12/2015/4
 187. 2015 DOHODA číslo: 14/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť' formou menších obecných služieb pre obec
 188. 2015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
 189. 2015 Dodatok č.1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce
 190. 2015 Zmluva o uverejnení inzercie
 191. 2015 Dohoda č.13/2015/§54-VZ
 192. 2015 Dohoda AC12/2015/4
 193. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 194. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 195. 2015 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 196. 2015 Darovacia zmluva
 197. 2015 Doihoda o skončení nájmu
 198. 2015 Rámcová kúpna zmluva
 199. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 200. 2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 201. 2015 Zmluva č.1/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 202. 2015 Darovacia zmluva Jednota
 203. 2015 Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 204. 2015 Dodatok č.1 k dohode číslo 82/§51/2014
 205. 2015 Dodatok č.12 k zmluve č.3/2006
 206. 2015 Zmluva o paskytnutí grantu č.09/2014 Allianz
 207. 2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
 208. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
 209. 2014 Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce Hruštín
 210. 2014 Zmluva č.458/2014 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 211. 2014 Dodatok č.3 k Dohode č.3/213 o poskytnutí príspevku
 212. 2014 Dohoda číslo:21/§52/2014/ŠR - na vykonávanie aktivačnej činnosti
 213. 2014 Mandátna zmluva
 214. 2014 Kúpna zmluva Hutira
 215. 2014 Dodatok č.1 k Dohode o partnerstve
 216. 2014 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2014
 217. 2014 Dodatok č.3 k dohode menšie obecné služby
 218. 2014 Darovacia zmluva Dni obce
 219. 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
 220. 2014 Rámcová zmluva o ukladaní zeminy
 221. 2014 Zmluva č.AC/15/2014
 222. 2014 Zmluva o finančnom dare
 223. 2014 Kúpna zmluva
 224. 2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 225. 2014 Zmluva o poskytovaní služieb
 226. 2014 Dodatok č.2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 227. 2014 Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1027/2013
 228. 2014 Darovacia zmluva
 229. 2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
 230. 2014 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 231. 2014 Dohoda č.1/2014
 232. 2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 233. 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 234. 2014 Kúpna zmluva
 235. 2014 Darovacia zmluva
 236. 2014 Darovacia zmluva
 237. 2014 Darovacia zmluva
 238. 2014 Darovacia zmluva
 239. 2014 Dohoda č.6/2014
 240. 2014 Darovacia zmluva - Jednota
 241. 2014 Dohoda č.8/2014
 242. 2014 Kúpna zmluva
 243. 2014 Kúpna zmluva
 244. 2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 245. 2013 Zmluva o dielo č.09/12/2013 / infobody a infotabule
 246. 2013 Zmluva č.2/2013 o nájme nebytových priestorov
 247. 2013 Dodatok č.11 k zmluve č.3/2006
 248. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
 249. 2013 DOHODA číslo 185/§51/2013
 250. 2013 ZMLUVA O DIELO č.8313
 251. 2013 MANDÁTNA ZMLUVA č. 5913
 252. 2013 Dohodač.3/2013 o poskytnutí príspevku
 253. 2013 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovani služieb č. 8/20110415
 254. 2013 Darovacia zmluva
 255. 2013 Darovacia zmluva
 256. 2013 Darovacia zmluva
 257. 2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo / ELEKO
 258. 2013 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 18.03.2013
 259. 2013 Darovacia zmluva
 260. 2013 Darovacia zmluva
 261. 2013 Darovacia zmluva
 262. 2013 Darovacia zmluva
 263. 2013 Darovacia zmluva
 264. 2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov
 265. 2013 Darovacia zmluva
 266. 2013 Darovacia zmluva
 267. 2013 Darovacia zmluva
 268. 2013 Darovacia zmluva
 269. 2013 Darovacia zmluva
 270. 2013 Darovacia zmluva
 271. 2013 Darovacia zmluva
 272. 2013 Zmluva o kúpe zaknihovaných cenných papierov / LVS
 273. 2013 Zmluva o dielo / ELEKO
 274. 2013 Dodatok č.4 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 23.8.2005
 275. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém/ MV
 276. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie / ŽSK
 277. 2013 Zmluva o zverení majetku do správy / MŠ Hruštín
 278. 2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 279. 2013 Dohoda č.1 o poskytnutí príspevku / CVČ MAJÁK
 280. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete / SSE
 281. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 282. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 283. 2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 284. 2013 Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2011 / RC Motýlik
 285. 2013 Dodatok k dohode č.7/2010 / Śeliga
 286. 2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 287. 2013 Zmluva č.105/2013 o poskytovaní súborov / Správa katastra
 288. 2012 Kúpno-predajná zmluva / Škoda Octavia
 289. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 290. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 291. 2013 Zmluva č.1/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov / MAGNUM
 292. 2013 Dohoda č.5/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / RCM
 293. 2013 Dohoda č.2/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / ZOTŠ
 294. 2012 Zmluva o zverejnení majetku do správy ZŠ Hruštín
 295. 2012 Dodatok č.2/2012 k Delimitačnému protokolu Obec - ZŠ
 296. 2012 Dodatok č.10 k zmluve č.3/2006
 297. 2012 Dodatok č.1 k zmluve č.85945 08U01
 298. 2012 Kúpna zmluva o dodaní motorového vozidla z. ŠKODA č.1/2012
 299. 2012 Dodatok č.1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č.ROP 79337-2011
 300. 2012 Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.ROP 79337-2011 uzavretej 10.11.2011
 301. 2012 Licenčná zmluva MADE,sro
 302. 2012 Dodatok č.3 k zmluve o nájme uzatvorenej 23.8.2005
 303. 2012 Zmluva č.13/2012 o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra
 304. 2012 Zmluva o dielo č.1/HR/2012
 305. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 306. 2012 Kúpna zmluva
 307. 2012 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
 308. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
 309. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 310. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
 311. 2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby
 312. 2012 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 313. 2012 Zmluva o dielo
 314. 2012 Zmluva o vykonanej práci
 315. 2012 Zmluva o reklame
 316. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2011
 317. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2011
 318. 2012 Kúpna zmluva
 319. 2012 Kúpna zmluva
 320. 2012 Darovacia zmluva
 321. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.4/2012
 322. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.3/2012
 323. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.2/2012
 324. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.1/2012
 325. 2012 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
 326. 2012 Zmluva o poskytovaní technickej služby
 327. 2012 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 012010
 328. 2012 Licenčná zmluva
 329. 2012 Zmluva o spolupráci

Faktúry

 1. Fa 2017 December
 2. Fa 2017 November
 3. Fa 2017 November
 4. Fa 2017 Október
 5. Fa 2017 September
 6. Fa 2017 August
 7. Fa 2017 / Opravná faktúra /dobropis/ ku faktúre 171058
 8. 2012000347/Rezostav
 9. Fa 2017 Júl
 10. Fa 2017 Jún
 11. 2013 Faktúry Máj
 12. Fa 2017 Máj
 13. Fa 2017 Apríl
 14. Fa 2017 Február - Marec
 15. Fa 2017 Január
 16. Fa 2016 December
 17. Fa 2016 November
 18. Fa 2016 Október
 19. Fa 2016 September
 20. Fa 2016 August
 21. Fa 2016 Júl
 22. Fa 2016 Máj - Jún
 23. Fa 2016 Apríl
 24. Fa 2016 Marec
 25. Fa 2016 Január - Február
 26. Fa 2015 November - December
 27. Fa 2015 Október
 28. Fa 2015 August - September
 29. Fa 2015 Máj - Júl
 30. Fa 2015 Marec - Apríl
 31. Fa 2015 Január - Február
 32. Fa 2014 November - December
 33. 2014 Faktúry September - Október
 34. 2014 Faktúry Jún - August
 35. 2012 Fa Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 36. 2011 Fa Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 37. 2014 Faktúry Apríl a Máj
 38. 2014 Faktúry Marec
 39. 2014 Faktúry Február
 40. 2014 Faktúry Január
 41. 2013 Faktúry December
 42. 2013 Faktúry November
 43. 2013 Faktúry Október
 44. 2013 Faktúry September
 45. 2013 Faktúry August
 46. 2013 Faktúry Júl
 47. 2013 Faktúry Jún
 48. 2013000111 / PD Hruštín / Nakladanie odpadu / 45€
 49. 2013000110 / Ing.Ján Uhrík / Nakladanie PDO / 378€
 50. 2013000106 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2982,77€€
 51. 2013000105 / STAMAR / Údržba Kutina / 204,27€
 52. 2013000099 / Margita Farská-GEODET / GP Hrnčiarka / 184.00€
 53. 2013000096 / Slovnaft / PHM / 365,02€
 54. 2013000092 / MIRO TOURS s.r.o. / Zimná údržba ciest / 600€
 55. 2013000091 / Lesy SR / Sadenice / 1403,34€
 56. 2013000088 / SLOVGRAM / Autorský zákon / 33,50€
 57. 2013000087 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2867,06€
 58. 2013000085 / STAMAR / Údržba MKS / 287,61€
 59. 2013000083 / Telekom / Telefón / 66,24€
 60. 2013000079 / Ing.Marián Kompan / Údržba MKS / 62,58€
 61. 2013000078 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Posúdenie projektov / 192€
 62. 2013000077 / Ormos s.r.o / Okná ZŠ Vaňovka / 3310,20€
 63. 2013000075 / Biomasa / Členské / 664,00€
 64. 2013000069 / Slovnaft / PHM / 319,67€
 65. 2013000068 / Ing.J.Mišánik / ND verejné osvetlenie / 1029,43€
 66. 2013000066 / Ing.Ján Uhrík / Rozvoz strusky / 120€
 67. 2013000065 / DOXX / Stravné lístky / 2 949,56€
 68. 2013000062 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2136,65€
 69. 2013000061 / PROX s.r.o / Projekty Vaňovka hasiči / 5900€
 70. 2013000060 / Ľ.Zajac / Zasadačka / 200€
 71. 2013000059 / Ing.arch.Anna Gočová / Územný plán / 1200€
 72. 2013000058 / GAM / Územný plán / 3480€
 73. 2013000057 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 74. 2013000056 / Slovnaft / PHM / 306,90€
 75. 2013000052 / STAMAR / Údržba MKS / 580,41€
 76. 2013000051 / ille / WC materiál / 103,68€
 77. 2013000050 / Emporo / Skriňa / 190,90€
 78. 2013000049 / Ľ.Zajac / OcÚ / 2550€
 79. 2013000041 / Slovnaft /PHM / 507,04€
 80. 2013000040 / Rezostav / MK Zdravotné stredisko / 2394,72€
 81. 2013000038 / EMPORO, s.r.o / KAncelársky nábytok / 1432,88€
 82. 2013000036 / Tlačiareň KUBÍK / Propagačná tabuľa / 60€
 83. 2013000034 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2148,24€
 84. 2013000032 / Tlačiareň KUBÍK / Kancelárske potreby / 189,60€
 85. 2013000031 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 86. 2013000030 / STAMAR / Údržba OcÚ / 1667,24€
 87. 2013000029 / STAMAR / Čistiace potreby / 560,88€
 88. 2013000028 / Slovnaft a.s. / PHM / 393,16€
 89. 2013000024 / EFN / Kopírovací stroj / 902,54€
 90. 2013000023 / PYROKOMPLEX / Hasiči / 837,84€
 91. 2013000022 / SERVISELEKTRIK / Šatne Kutina / 140,26€
 92. 2013000019 / Detský parlament / Spoluúčasť / 8150€
 93. 2013000018 / Tlačiareň KUBÍK / Vlajky / 1500€
 94. 2013000017 / Slovnaft a.s. / PHM / 198,44€
 95. 2013000010 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 96. 2013000009 / Telekom / Telefón / 92,96€
 97. 2013000001 / DOXX / Stravné lístky / 2331,65€
 98. 2012000342 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2874,02€
 99. 2012000332 / MOTOCENTRUM s.r.o / Automobil Škoda / 19900€
 100. 2012000316 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 3298,37€
 101. 2012000309 / MAKRO s.r.o, / Stolovanie / 462,78€
 102. 2012000301 / Lesy SR, š.p. / Sadenice / 832,55€
 103. 2012000295 / PD Ludrová / Údržba ciest / 305,94€
 104. 2012000290 / MEVAKO, s.r.o / Kuka nádoby / 748,80€
 105. 2012000288 / Rezostav / Stavebné práce / 2302,33€
 106. 2012000287 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2606,88
 107. 2012000274 / Envirex, s.r.o / Spracovanie drevnej štiepky / 2352€
 108. 2012000275 / Albín Kováčik / Drevené altánky / 6040€
 109. 2012000273 / J.Kupčo / Stolárske práce MŠ / 600€
 110. 2012000267 / 1111, s.r.o / Mikroporty / 1368€
 111. 2012000265 / Ing.Ján Uhrík / Zemné práce Vaňovka / 2150€
 112. 2012000264 / Margita Farská-GEODET / Zameranie / 225,28€
 113. 2012000262 / Brantner Fatra, s.r.o / Komunálny odpad / 4418,71€
 114. 2012000255 / Envirex, s.r.o / Spracovanie drevnej štiepky / 10054,80€
 115. 2012000254 / STAMAR / Šatne OŠK / 305,91€
 116. 2012000250 / Autobusová doprava / FSK Nitra / 573,60€
 117. 2012000243 / Ľ.Zajac / Šatne OŠK / 990€
 118. 2012000240 / Ing.Marian Kompan / Šatne OŠK / 268,98€
 119. 2012000237 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 3285,72€
 120. 2012000234 / STAMAR / Kutina + MŠ / 817,79€
 121. 2012000231 / SERVISELEKTRIK / Šatne OŠK / 1125€
 122. 2012000225 / Rezostav / Stavebné práce / 1925,70€
 123. 2012000224 / OSC s spol. s.r.o / Likvidácia divokej skládky / 1200€
 124. 2012000218 / J.Zajac / Rek.Kutina / 850€
 125. 2012 Fa Transbet - Kutina + pútače
 126. 2012 Fa Ing.Mišánik - Rekonštrukcia Kutina
 127. 2012 Fa Ing.Mišánik - Údržba VO
 128. 2012 Fa Rezostav - Údržba ciest
 129. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 130. 2012 Fa PD - Nakladanie odpadu
 131. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 132. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 133. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 134. 2012 Fa Zajac J. - ÚK Magnum
 135. 2012 Fa Stamar - Údržba MKS
 136. 2012 Fa Teťák - Tlač novín
 137. 2012 Fa PD - Nakladanie odpadu
 138. 2012 Fa Stamar - Rekonštrukcia Kutina
 139. 2012 Fa Zajac Ľ. - Rekonštrukcia Kutina
 140. 2012 Fa Stamar - Údržba Kutina
 141. 2012 Fa BRIXX - Strecha Kutina
 142. 2012 Fa ORMOS - Okná Kutina
 143. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 144. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 145. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 146. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 147. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 148. 2012 Fa Stamar - Stavebný materiál
 149. 2012 Fa Mevako - Kuka nádoby
 150. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 151. 2012 Fa Slovnaft - PHM
 152. 2012 Fa Lesy SR. - Sadenice
 153. 2012 Fa Maquita - Motýlik
 154. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 155. 2012 Fa EFN - Telefónna ustredňa
 156. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 157. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 158. 2012 Fa Ing.Uhrík - Zimná údržba
 159. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 160. 2012 Fa Hydromeliorácie - Územný plán č.11
 161. 2012 Fa SAD - Doprava Vaňovka
 162. 2012 Fa Štúdio F - Noviny Hruštín2
 163. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 164. 2012 Fa Kubík - Vlajky prechod
 165. 2012 Fa ARDOS AZ - Dopravné zrkadlá
 166. 2012 Fa Ing.Uhrík - Cesta Vaňovka
 167. 2012 Fa lng.arch. Anna Gočová - Územný plán č.10
 168. 2012 Fa Štúdio F - Noviny Hruštín
 169. 2012 Fa Muziker - Klávesové kombo DS
 170. 2012 Fa SOZA - Rozhlas

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: