Úradná tabuľa

 1. Plán kontrólnej činnosti 2. polrok
 2. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
 3. Program rozvoja obce Lomná
 4. Poduhlisko - vlastníci
 5. Poduhlisko - návrh obvodu
 6. Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín
 7. Zapojenie obce do projektu DCOM
 8. PRO Hruštín 2016 - 2025
 9. Video medveď 1

Objednávky

 1. 2013 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 2. 2012 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 3. 2011 Objednávky Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 4. 2012 Objednávka služieb / ENvirex, s.r.o
 5. 2012 Objednávka sadenice / Lesy SR, š.p.
 6. 2012 Objednávka - Znalecký posudok

Zmluvy

 1. 2017 Zmluva o uverejnení inzercie / Mediatel
 2. 2017 Zmluva č.2/2017 o prenájme nebytových priestorov / Trojáková
 3. 2017 Zmluva č.1/2017 o postúpení investičných práv apovinností / OVS
 4. 2017 Inominátna zmluva č.1/2017 / OVS
 5. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Vaňovka
 6. 2017 Zmluva č.1/2017 o prenájme nebytových priestorov / Lekáreň
 7. 2017Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii / Cesta Zábava
 8. 2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku / Zberný dvor
 9. 2017 Zmluva o dielo / Kamerový systém
 10. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.09/2016
 11. 2017 Zmluva č. 37216 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 12. 2017 Zmluva č. 37215 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 13. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Zberný dvor
 14. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / O2
 15. 2017 Kúpna zmluva
 16. 2017 Zmluva o dielo č.51/2015/PS / Zberný dvor
 17. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.058 2017 / Zberný dvor
 18. 2017 Zmluva o dielo č.01/04/2017 / Stabilizácia svahu
 19. 2017 Zmluva o pripojení / SSE Dom smútku
 20. 2017 Zmluva o dielo č.04/2017 / IBV Kutina - dielnice, úprava MK
 21. 2077 Zmluva č.5/ZA/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu / Kamerový systém
 22. 2017 Dohoda 6/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / B.Snováková
 23. 2017 Zmluva o vytvorení webstránky / WEBEX
 24. 2017 Dodatok k zmluve o výpožičke s MVSR
 25. 2017 Zmluva o poskytovaní služieb / Digitálne mapy
 26. 2017 Kúpna zmluva / Krivačkovci
 27. 2017 Dohoda 3/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RC Motýlik
 28. 2017 Zmluva o vykonávaní služieb BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS / LB prevencia
 29. 2017 Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb / IBV Hruštín
 30. 2017 Dohoda 5/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / M. a Z. Remeňové
 31. 2017 Dohoda 4/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / RZ pri ZŠ
 32. 2017 Dohoda 2/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / ZOTŠ
 33. 2017 Dohoda 1/2017 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2017 / OŠK Hruštín
 34. 2017 Dodatok č.1 k Dohode č. 20/§52/2016/ŠR / UPSVaR
 35. 2017 Dohoda č.17/21/012/5 / UPSVaR
 36. 2017 Kúpna zmluva
 37. 2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC111-2016-10/04 / Zberný dvor
 38. 2017 Zmluva o pripojení / SSE
 39. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / Orange
 40. 2017 Zmluva o združenej dodávke energie / SSE
 41. 2017 Zmluva o dielo / Projektový zámer
 42. 2016 Zmluva o grantovom účte
 43. 2016 Dodatok č.2 k Delimitačnému protokolu / MŠ
 44. 2017 Zmluva č.2/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ MAJÁK
 45. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČMAJÁK
 46. 2017 Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / DVČ DK
 47. 2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Telekom
 48. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov / CVČ DK
 49. 2016 Zmluva o dielo č.10-16 o výkone stavebného dozoru investora
 50. 2016 Dodatok k zmluve / Telekom
 51. 2016 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy
 52. 2016 Dohoda číslo 20/§ 52/2016/ŠR / ÚPSVaR
 53. 2016 Zmluva o zverení majetku do správa / MŠ Hruštín
 54. 2016 Dohoda č.16/21/010/6 / ÚPSVaR
 55. 2016 Zmluva o nájme / SZUŠ Jánoš
 56. 2016 Zmluva o budúcej zmluve
 57. 2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 58. 2016 Dodatok ku kúpnej zmluve
 59. 2016 Zmluva o spoločnom financovaní / OVS asfaltovanie
 60. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení / DCOM
 61. 2016 Zmluva o dielo č.10/2016 / IBV Pod Uhliskom - MK
 62. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb / DSI DATA
 63. 2016 Dohoda o poskytnutí príspevku / Lesy SR
 64. 2016 Dodatok č.2 k zmluve č.20061220/5540 / DSI DATA
 65. 2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
 66. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / BITUNOVA cesta Zábava
 67. 2016 Zmluva o dielo č.09/2016 / MARO ihrisko
 68. 2016 Kúpna zmluva MK Zamost
 69. 2016 Darovacia zmluva / Jednota
 70. 2016 Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
 71. 2016 Zmluva o dielo č.01/07/2016 / Chodník pre peších
 72. 2016 Zmluva o dielo 6/7/2016 / Úprava MK v obci Hruštín
 73. 2016 Zmluva o dielo / Zateplenie fasády MŠ
 74. 2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 75. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie / ZASK
 76. 2016 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
 77. 2016 Zámenná zmluva / Hutira
 78. 2016 Kúpna zmluva / Hutira
 79. 2016 Zmluva o dielo č.O/228/2016 / METAL SERVIS Recycling
 80. 2016 Mandátna zmluva / Zberný dvor
 81. 2016 Zmluva o úhrade nájomného / PS
 82. 2016 Dohoda číslo 9/§52/2016/NP / ÚPSVR
 83. 2016 Zmluva ZSV1203201502 / ENVI - PAK
 84. 2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona / SLOVGRAM
 85. 2016 Zmluva o zabezpečení služieb č.18/2016 / Odpady
 86. 2016 Dodatok č.1 k Zmluve č.319/2010 o nájme nebytových priestorov / Sl.pošta
 87. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 88. 2016 Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva
 89. 2016 Dohoda 6/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / Remeňové
 90. 2016 Zmluva o dielo č.03-16 / projektová príprava stavby
 91. 2016 Zmluva č. 26042 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Vaňovka
 92. 2016 Zmluva č. 26043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky / DHZO Hruštín
 93. 2016 Dohoda 4/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RC Motýlik
 94. 2016 Dodatok č. 1 k dohode č.28/2015/§54 -ŠnZ - ŠR / vytvorenie pracovného miesta
 95. 2016 Dohoda 5/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / RZ pri ZŠ Hruštín
 96. 2016 Dohoda 3/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / PS Hruštín
 97. 2016 Dohoda 2/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / ZOTŠ Hruštín
 98. 2016 Dohoda 1/2016 o účele a podmienkach použitia dotácie z rozpočtu Obce Hruštín na rok 2016 / OŠK Hruštín
 99. 2016 Dodatok číslo 01/§ 52/2016 k Dohode č.31/§52/2015/ŠR / aktivačná činnosť
 100. 2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb / ORANGE
 101. 2016 Zmluva č.21/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ pri ZŠ Janka Matúška
 102. 2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 103. 2016 Darovacia zmluva / TATRA CAS 32 T 148
 104. 2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 105. 2015 Zmluva o dielo č.281215 / svetelnotechnické meranie VO Vaňovka
 106. 2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 107. 2015 Dohoda číslo 112/§51/2015 / absolventská prax
 108. 2015 Zmluva č.3/2015 / CVČ
 109. 2015 Zmluva o dielo rekonštrukcia VO Vaňovka
 110. 2015 Dohoda č.15/21/010/32 / o pomoci v hmotnej núdzi
 111. 2015 Dohoda číslo 31/§52/2015/ŠR / menšie obecné služby
 112. 2015 Dohoda číslo 28/2015/§54 - ŠnZ - ŠR / vytvorenie prac.miesta
 113. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 114. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce / CVČ Maják
 115. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Lightech
 116. 2015 Zmluva o službách - repasácia has.striekačky
 117. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-3/2006 Biomasa
 118. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-2/2006 Biomasa
 119. 2015 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3-1/2006 Biomasa
 120. 2015 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.4/2015 Biomasa
 121. 2015 Zmluva č. 3492015 OVS
 122. 2015 Vykonávacia zmluva Brantner Fatra s.r.o
 123. 2015 Zmluva o dielo Lightech
 124. 2015 Zmluva o dielo - MŠ Hruštín zateplenie
 125. 2015 Hromadná licenčná zmluva
 126. 2015 Dohoda o umiestnení kompostérov
 127. 2015 Zmluva o reklame
 128. 2015 Zmluva o službách č.2015/6-4
 129. 2015 Zmluva o dielo
 130. 2015 Darovacia zmluva
 131. 2015 Dohoda o poskytovaní údajov
 132. 2015 Zmluva o dielo
 133. 2015Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu
 134. 2015 Zmluva o výpôžičke
 135. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 136. 2015 Zmluva o budúcej zmluve OVS
 137. 2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 138. 2015 Kúpna zmluva
 139. 2015 Zmluva č.1/2015 o nájme obecného pozemku
 140. 2015 Dohoda o skončení nájmu obecného pozemku
 141. 2015 Zmluva č.5/2015 o prenájme nebytových priestorov v obecnej budove
 142. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 143. 2015 Zmluva č.4/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 144. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 145. 2015 Zmluva č.3/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 146. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 147. 2015 Zmluva č.2/2015 o prenájme nebytových priestorov v budove ZS
 148. 2015 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
 149. 2015 Nájomná zmluva VO
 150. 2015 Dohoda č. 17/§52/2015/ŠR
 151. 2015 Dodatok ku Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 152. 2015 Kúpna zmluva pozemok Teglerová
 153. 2015 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2015
 154. 2015 Doda č.AC/15/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
 155. 2015 Dodatok č.1 k dohode AC12/2015/4
 156. 2015 DOHODA číslo: 14/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť' formou menších obecných služieb pre obec
 157. 2015 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
 158. 2015 Dodatok č.1/2015 k Zmluve o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obce
 159. 2015 Zmluva o uverejnení inzercie
 160. 2015 Dohoda č.13/2015/§54-VZ
 161. 2015 Dohoda AC12/2015/4
 162. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 163. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 164. 2015 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 165. 2015 Darovacia zmluva
 166. 2015 Doihoda o skončení nájmu
 167. 2015 Rámcová kúpna zmluva
 168. 2014 Rámcová kúpna zmluva
 169. 2015 Zmluva č.2/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 170. 2015 Zmluva č.1/2015 o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce
 171. 2015 Darovacia zmluva Jednota
 172. 2015 Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej siete
 173. 2015 Dodatok č.1 k dohode číslo 82/§51/2014
 174. 2015 Dodatok č.12 k zmluve č.3/2006
 175. 2015 Zmluva o paskytnutí grantu č.09/2014 Allianz
 176. 2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
 177. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange
 178. 2014 Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce Hruštín
 179. 2014 Zmluva č.458/2014 o poskytnutí technicko - ekonomických dát
 180. 2014 Dodatok č.3 k Dohode č.3/213 o poskytnutí príspevku
 181. 2014 Dohoda číslo:21/§52/2014/ŠR - na vykonávanie aktivačnej činnosti
 182. 2014 Mandátna zmluva
 183. 2014 Kúpna zmluva Hutira
 184. 2014 Dodatok č.1 k Dohode o partnerstve
 185. 2014 Dodatok č.1 k Dohode č.AC/15/2014
 186. 2014 Dodatok č.3 k dohode menšie obecné služby
 187. 2014 Darovacia zmluva Dni obce
 188. 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
 189. 2014 Rámcová zmluva o ukladaní zeminy
 190. 2014 Zmluva č.AC/15/2014
 191. 2014 Zmluva o finančnom dare
 192. 2014 Kúpna zmluva
 193. 2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 194. 2014 Zmluva o poskytovaní služieb
 195. 2014 Dodatok č.2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 196. 2014 Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1027/2013
 197. 2014 Darovacia zmluva
 198. 2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
 199. 2014 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 200. 2014 Dohoda č.1/2014
 201. 2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 202. 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
 203. 2014 Kúpna zmluva
 204. 2014 Darovacia zmluva
 205. 2014 Darovacia zmluva
 206. 2014 Darovacia zmluva
 207. 2014 Darovacia zmluva
 208. 2014 Dohoda č.6/2014
 209. 2014 Darovacia zmluva - Jednota
 210. 2014 Dohoda č.8/2014
 211. 2014 Kúpna zmluva
 212. 2014 Kúpna zmluva
 213. 2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
 214. 2013 Zmluva o dielo č.09/12/2013 / infobody a infotabule
 215. 2013 Zmluva č.2/2013 o nájme nebytových priestorov
 216. 2013 Dodatok č.11 k zmluve č.3/2006
 217. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
 218. 2013 DOHODA číslo 185/§51/2013
 219. 2013 ZMLUVA O DIELO č.8313
 220. 2013 MANDÁTNA ZMLUVA č. 5913
 221. 2013 Dohodač.3/2013 o poskytnutí príspevku
 222. 2013 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovani služieb č. 8/20110415
 223. 2013 Darovacia zmluva
 224. 2013 Darovacia zmluva
 225. 2013 Darovacia zmluva
 226. 2013 Dodatok č.1 k zmluve o dielo / ELEKO
 227. 2013 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 18.03.2013
 228. 2013 Darovacia zmluva
 229. 2013 Darovacia zmluva
 230. 2013 Darovacia zmluva
 231. 2013 Darovacia zmluva
 232. 2013 Darovacia zmluva
 233. 2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov
 234. 2013 Darovacia zmluva
 235. 2013 Darovacia zmluva
 236. 2013 Darovacia zmluva
 237. 2013 Darovacia zmluva
 238. 2013 Darovacia zmluva
 239. 2013 Darovacia zmluva
 240. 2013 Darovacia zmluva
 241. 2013 Zmluva o kúpe zaknihovaných cenných papierov / LVS
 242. 2013 Zmluva o dielo / ELEKO
 243. 2013 Dodatok č.4 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 23.8.2005
 244. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém/ MV
 245. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie / ŽSK
 246. 2013 Zmluva o zverení majetku do správy / MŠ Hruštín
 247. 2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 248. 2013 Dohoda č.1 o poskytnutí príspevku / CVČ MAJÁK
 249. 2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete / SSE
 250. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 251. 2013 Zmluvy o združenej dodávke elektriny / SSE
 252. 2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 253. 2013 Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2011 / RC Motýlik
 254. 2013 Dodatok k dohode č.7/2010 / Śeliga
 255. 2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 256. 2013 Zmluva č.105/2013 o poskytovaní súborov / Správa katastra
 257. 2012 Kúpno-predajná zmluva / Škoda Octavia
 258. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 259. 2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / Slovak Telekom
 260. 2013 Zmluva č.1/2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov / MAGNUM
 261. 2013 Dohoda č.5/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / RCM
 262. 2013 Dohoda č.2/2013 o účele a podmienkach použitia dotácie / ZOTŠ
 263. 2012 Zmluva o zverejnení majetku do správy ZŠ Hruštín
 264. 2012 Dodatok č.2/2012 k Delimitačnému protokolu Obec - ZŠ
 265. 2012 Dodatok č.10 k zmluve č.3/2006
 266. 2012 Dodatok č.1 k zmluve č.85945 08U01
 267. 2012 Kúpna zmluva o dodaní motorového vozidla z. ŠKODA č.1/2012
 268. 2012 Dodatok č.1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č.ROP 79337-2011
 269. 2012 Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.ROP 79337-2011 uzavretej 10.11.2011
 270. 2012 Licenčná zmluva MADE,sro
 271. 2012 Dodatok č.3 k zmluve o nájme uzatvorenej 23.8.2005
 272. 2012 Zmluva č.13/2012 o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra
 273. 2012 Zmluva o dielo č.1/HR/2012
 274. 2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
 275. 2012 Kúpna zmluva
 276. 2012 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
 277. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
 278. 2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
 279. 2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
 280. 2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby
 281. 2012 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 282. 2012 Zmluva o dielo
 283. 2012 Zmluva o vykonanej práci
 284. 2012 Zmluva o reklame
 285. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2011
 286. 2012 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2011
 287. 2012 Kúpna zmluva
 288. 2012 Kúpna zmluva
 289. 2012 Darovacia zmluva
 290. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.4/2012
 291. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.3/2012
 292. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.2/2012
 293. 2012 Zmluva o prenájme pozemku č.1/2012
 294. 2012 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
 295. 2012 Zmluva o poskytovaní technickej služby
 296. 2012 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 012010
 297. 2012 Licenčná zmluva
 298. 2012 Zmluva o spolupráci

Faktúry

 1. Fa 2017 Máj
 2. Fa 2017 Apríl
 3. Fa 2017 Február - Marec
 4. Fa 2017 Január
 5. Fa 2016 December
 6. Fa 2016 November
 7. Fa 2016 Október
 8. Fa 2016 September
 9. Fa 2016 August
 10. Fa 2016 Júl
 11. Fa 2016 Máj - Jún
 12. Fa 2016 Apríl
 13. Fa 2016 Marec
 14. Fa 2016 Január - Február
 15. Fa 2015 November - December
 16. Fa 2015 Október
 17. Fa 2015 August - September
 18. Fa 2015 Máj - Júl
 19. Fa 2015 Marec - Apríl
 20. Fa 2015 Január - Február
 21. Fa 2014 November - December
 22. 2014 Faktúry September - Október
 23. 2014 Faktúry Jún - August
 24. 2012 Fa Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 25. 2011 Fa Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraničí
 26. 2014 Faktúry Apríl a Máj
 27. 2014 Faktúry Marec
 28. 2014 Faktúry Február
 29. 2014 Faktúry Január
 30. 2013 Faktúry December
 31. 2013 Faktúry November
 32. 2013 Faktúry Október
 33. 2013 Faktúry September
 34. 2013 Faktúry August
 35. 2013 Faktúry Júl
 36. 2013 Faktúry Jún
 37. 2013000111 / PD Hruštín / Nakladanie odpadu / 45€
 38. 2013000110 / Ing.Ján Uhrík / Nakladanie PDO / 378€
 39. 2013000106 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2982,77€€
 40. 2013000105 / STAMAR / Údržba Kutina / 204,27€
 41. 2013000099 / Margita Farská-GEODET / GP Hrnčiarka / 184.00€
 42. 2013000096 / Slovnaft / PHM / 365,02€
 43. 2013000092 / MIRO TOURS s.r.o. / Zimná údržba ciest / 600€
 44. 2013000091 / Lesy SR / Sadenice / 1403,34€
 45. 2013000088 / SLOVGRAM / Autorský zákon / 33,50€
 46. 2013000087 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2867,06€
 47. 2013000085 / STAMAR / Údržba MKS / 287,61€
 48. 2013000083 / Telekom / Telefón / 66,24€
 49. 2013000079 / Ing.Marián Kompan / Údržba MKS / 62,58€
 50. 2013000078 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Posúdenie projektov / 192€
 51. 2013000077 / Ormos s.r.o / Okná ZŠ Vaňovka / 3310,20€
 52. 2013000075 / Biomasa / Členské / 664,00€
 53. 2013000069 / Slovnaft / PHM / 319,67€
 54. 2013000068 / Ing.J.Mišánik / ND verejné osvetlenie / 1029,43€
 55. 2013000066 / Ing.Ján Uhrík / Rozvoz strusky / 120€
 56. 2013000065 / DOXX / Stravné lístky / 2 949,56€
 57. 2013000062 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2136,65€
 58. 2013000061 / PROX s.r.o / Projekty Vaňovka hasiči / 5900€
 59. 2013000060 / Ľ.Zajac / Zasadačka / 200€
 60. 2013000059 / Ing.arch.Anna Gočová / Územný plán / 1200€
 61. 2013000058 / GAM / Územný plán / 3480€
 62. 2013000057 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 63. 2013000056 / Slovnaft / PHM / 306,90€
 64. 2013000052 / STAMAR / Údržba MKS / 580,41€
 65. 2013000051 / ille / WC materiál / 103,68€
 66. 2013000050 / Emporo / Skriňa / 190,90€
 67. 2013000049 / Ľ.Zajac / OcÚ / 2550€
 68. 2013000041 / Slovnaft /PHM / 507,04€
 69. 2013000040 / Rezostav / MK Zdravotné stredisko / 2394,72€
 70. 2013000038 / EMPORO, s.r.o / KAncelársky nábytok / 1432,88€
 71. 2013000036 / Tlačiareň KUBÍK / Propagačná tabuľa / 60€
 72. 2013000034 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2148,24€
 73. 2013000032 / Tlačiareň KUBÍK / Kancelárske potreby / 189,60€
 74. 2013000031 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 75. 2013000030 / STAMAR / Údržba OcÚ / 1667,24€
 76. 2013000029 / STAMAR / Čistiace potreby / 560,88€
 77. 2013000028 / Slovnaft a.s. / PHM / 393,16€
 78. 2013000024 / EFN / Kopírovací stroj / 902,54€
 79. 2013000023 / PYROKOMPLEX / Hasiči / 837,84€
 80. 2013000022 / SERVISELEKTRIK / Šatne Kutina / 140,26€
 81. 2013000019 / Detský parlament / Spoluúčasť / 8150€
 82. 2013000018 / Tlačiareň KUBÍK / Vlajky / 1500€
 83. 2013000017 / Slovnaft a.s. / PHM / 198,44€
 84. 2013000010 / Štúdio F / Noviny Hruštín / 163,20€
 85. 2013000009 / Telekom / Telefón / 92,96€
 86. 2013000001 / DOXX / Stravné lístky / 2331,65€
 87. 2012000342 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2874,02€
 88. 2012000332 / MOTOCENTRUM s.r.o / Automobil Škoda / 19900€
 89. 2012000316 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 3298,37€
 90. 2012000309 / MAKRO s.r.o, / Stolovanie / 462,78€
 91. 2012000301 / Lesy SR, š.p. / Sadenice / 832,55€
 92. 2012000295 / PD Ludrová / Údržba ciest / 305,94€
 93. 2012000290 / MEVAKO, s.r.o / Kuka nádoby / 748,80€
 94. 2012000288 / Rezostav / Stavebné práce / 2302,33€
 95. 2012000287 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 2606,88
 96. 2012000274 / Envirex, s.r.o / Spracovanie drevnej štiepky / 2352€
 97. 2012000275 / Albín Kováčik / Drevené altánky / 6040€
 98. 2012000273 / J.Kupčo / Stolárske práce MŠ / 600€
 99. 2012000267 / 1111, s.r.o / Mikroporty / 1368€
 100. 2012000265 / Ing.Ján Uhrík / Zemné práce Vaňovka / 2150€
 101. 2012000264 / Margita Farská-GEODET / Zameranie / 225,28€
 102. 2012000262 / Brantner Fatra, s.r.o / Komunálny odpad / 4418,71€
 103. 2012000255 / Envirex, s.r.o / Spracovanie drevnej štiepky / 10054,80€
 104. 2012000254 / STAMAR / Šatne OŠK / 305,91€
 105. 2012000250 / Autobusová doprava / FSK Nitra / 573,60€
 106. 2012000243 / Ľ.Zajac / Šatne OŠK / 990€
 107. 2012000240 / Ing.Marian Kompan / Šatne OŠK / 268,98€
 108. 2012000237 / Brantner Fatra s.r.o / Komunálny odpad / 3285,72€
 109. 2012000234 / STAMAR / Kutina + MŠ / 817,79€
 110. 2012000231 / SERVISELEKTRIK / Šatne OŠK / 1125€
 111. 2012000225 / Rezostav / Stavebné práce / 1925,70€
 112. 2012000224 / OSC s spol. s.r.o / Likvidácia divokej skládky / 1200€
 113. 2012000218 / J.Zajac / Rek.Kutina / 850€
 114. 2012 Fa Transbet - Kutina + pútače
 115. 2012 Fa Ing.Mišánik - Rekonštrukcia Kutina
 116. 2012 Fa Ing.Mišánik - Údržba VO
 117. 2012 Fa Rezostav - Údržba ciest
 118. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 119. 2012 Fa PD - Nakladanie odpadu
 120. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 121. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 122. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 123. 2012 Fa Zajac J. - ÚK Magnum
 124. 2012 Fa Stamar - Údržba MKS
 125. 2012 Fa Teťák - Tlač novín
 126. 2012 Fa PD - Nakladanie odpadu
 127. 2012 Fa Stamar - Rekonštrukcia Kutina
 128. 2012 Fa Zajac Ľ. - Rekonštrukcia Kutina
 129. 2012 Fa Stamar - Údržba Kutina
 130. 2012 Fa BRIXX - Strecha Kutina
 131. 2012 Fa ORMOS - Okná Kutina
 132. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 133. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 134. 2012 Fa Unistav - Rozšírenie IBV Kutina
 135. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 136. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 137. 2012 Fa Stamar - Stavebný materiál
 138. 2012 Fa Mevako - Kuka nádoby
 139. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 140. 2012 Fa Slovnaft - PHM
 141. 2012 Fa Lesy SR. - Sadenice
 142. 2012 Fa Maquita - Motýlik
 143. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 144. 2012 Fa EFN - Telefónna ustredňa
 145. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 146. 2012 Fa Ing.Snovák - Stavebné práce ZS
 147. 2012 Fa Ing.Uhrík - Zimná údržba
 148. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 149. 2012 Fa Hydromeliorácie - Územný plán č.11
 150. 2012 Fa SAD - Doprava Vaňovka
 151. 2012 Fa Štúdio F - Noviny Hruštín2
 152. 2012 Fa Brantner - Vývoz KO
 153. 2012 Fa Kubík - Vlajky prechod
 154. 2012 Fa ARDOS AZ - Dopravné zrkadlá
 155. 2012 Fa Ing.Uhrík - Cesta Vaňovka
 156. 2012 Fa lng.arch. Anna Gočová - Územný plán č.10
 157. 2012 Fa Štúdio F - Noviny Hruštín
 158. 2012 Fa Muziker - Klávesové kombo DS
 159. 2012 Fa SOZA - Rozhlas

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: