Platné VZN

 1. VZN č. 1/2017 DHZO Vaňovka
 2. VZN č. 2/2017 DHZO Hruštín
 3. VZN č.3/2017 Požiarny poriadok obce Hruštín
 4. Dodatok č.2 k VZN 2/2008
 5. VZN č. 4/2016, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Hruštín
 6. VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hruštín
 7. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruštín
 8. VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hruštín
 9. Dodatok č. 2/2015 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000 a Dodatku č. 1/2010, ktorým sa upravujú náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
 10. Dodatok č. 1/2015 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o poplatkoch za poskytované služby Obcou Hruštín
 11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Hruštín
 12. Dodatok č. 1 VZN obce Hruštín č. 7/1992 o obecných symboloch a ich používaní
 13. Dodatok č. 1 VZN obce Hruštín č. 2/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
 14. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o poplatkoch za poskytované služby Obcou Hruštín
 15. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hruštín
 16. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRUŠTÍN č. 1 /2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Hruštín - Zábava
 17. Dodatok č. 4/2015 Všeobecne záväzného nariadenia obce Hruštín, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 a Dodatok č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín
 18. Dodatok č.1/2015, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č.1/204 o podmienkach držania psov na území obce
 19. VZN č. 3/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Hruštín
 20. VZN č. 3/2008 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
 21. VZN č. 2/2012 o záväznej časti Zmien a doplnkou č. 11 Územného plánu obce (sídelného útavru) Hruštín
 22. Dodatok č. 1/2012 VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia školského zariadenia, školského klubu detí so sídlom na území obce Hruštín
 23. Dodatok č.1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
 24. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2008 o miestnych daniach
 25. VZN č. 4/2009 o záväznej časti Územného plánu zóny Hruštín - Zábava
 26. VZN č.2/2014 o odvádzaní vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení na kanalizáciu v obci Hruštín
 27. VZN č.1/2014 o podmienkach držania psov na území obce
 28. VZN č. 1/2013 o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre
 29. Dodatok č. 2/2013, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
 30. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2008 o miestnych daniach
 31. VZN č. 2/2006, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
 32. VZN č. 2/2008 o miestnych daniach
 33. VZN č. 2/2011 o záväznej časti Zmien a doplnkou č. 10 Územného plánu obce Hruštín
 34. VZN č. 1/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda
 35. VZN č. 6/2009, o určení výšky dotácie na právádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia školského zariadenia, školského klubu detí so sídlom na území obce Hruštín
 36. VZN č. 5/2009 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce
 37. VZN č. 3/2009 trhový poriadok v obci Hruštín
 38. VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obce Hruštín
 39. VZN č. 1/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Hruštín
 40. Dodatok č. 1/2012, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 a ktorým sa ruší v plnom rozsahu Dodatok č. 1/2009 Dodatok č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín
 41. Dodatok č. 3/2011, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008 a Dodatok č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hruštín
 42. VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čistočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskje pôsobnosti Obce Hruštín
 43. VZN č. 1/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Hrušítn Vasiľovská hoľa - doplnok č. 9
 44. Dodatok č. 1/2010 VZN č. 1/2000, ktorým sa upravujú náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
 45. VZN č. 1/2000, ktoým sa upravujú náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
 46. VZN č. 6/1994 o vylepovaní plagátov a živelných nápisoch v obci
 47. VZN č. 1/2004 záväzná časť Doplnku č. 8 Územného plánu obce Hruštín
 48. VZN č. 3/2000, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/1994 v znení doplnkov (VZN 2/1998 a VZN 6/1998) o ÚPD obce Hruštín
 49. VZN č. 6/1998, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/1998 a ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/1994 o UPD obce Hruštín
 50. VZN č. 2/1998, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/1994 o ÚPD obce Hruštín
 51. VZN č. 2/1994 o ÚPD obce Hruštín
 52. VZN č. 7/1992, o obecných symboloch a ich používaní
 53. VZN č. 3/1991, ktorým sa upravuje organizácia kultúrnych podujatí

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: