Obecný úrad Hruštín

Tel:   043 / 55 77 111 - spojovateľka
Fax:  043/ 55 21 131

Sťažnosti:

E-mail:
ocuhrustin@stonline.sk

Mgr. František Škapec
- starosta obce
tel. č.: 043 / 55 21 130 

 

Zamestnanci:

Ing.Emília Franeková
- kontrolórka Obce Hruštín
 
Stela Kubicová
- prednostka OcÚ Hruštín
- evidencia a vybavovanie opatrovateľskej služby
- aktivačné práce nezamestnaných
- evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí
- činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
- ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav
 
Zuzana Kušnieriková
- sekretariát
- podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta
- zabezpečovanie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva
- evidencia hrobových miest
- archív písomností
tel. č.: 043 / 55 77 111
 
Brigita Škapcová
- evidencia a zabezpečovanie miestnych daní a poplatkov
- daňové priznania
- vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
- evidencia a vybavovanie sociálnej pomoci
- vedenie pokladne
- odpadové hospodárstvo v obci
 
Mária Zaťková
- účtovníctvo
- fakturácia, finančné operácie
- finančné operácie medzi obcou a rozpočtovými organizáciami zriadenými obcou
 
Marta Martvoňová
- matrika
- evidencia obyvateľstva, trvalé pobyty, voličské zoznamy
- evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov a podnikateľských prevádzok
- spolupráca s katastrom nehnuteľností
- evidencia nehnuteľnosti v obci, evidencia domov a stavieb
- overovanie listín a podpisov
 
Jozef Šalata
- kultúrny referent 
- vyhlasovanie v miestnom rozhlase, obecná informačná tabuľa
- kultúrne pamiatky, občianske a spoločenské záležitosti
- prenájom priestorov
- vydávanie bulletínu, správa web stránky obce
- vedenie kroniky
- požiarna ochrana
- správa budov
 
Lenka Matečková
- upratovačka 
- doručovateľka
 
Štefan Maťašák
- správca cintorína 
 
František Očkaják 
- údržbár
 
Jozef Kupčulák
- zberný dvor
 
Pracovná doba
 
Pondelok: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Utorok: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 11.30 12.00 – 17.00
Štvrtok: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Piatok: 7.30 – 11.30 12.00 – 14.00

Fotogaléria:

Kalendár

Prehľad noviniek:

Anketa: